Auga sugrįžtančiųjų į Lietuvą skaičius
Šią va­sa­rą Lie­tu­vo­je už­fik­suo­tas im­ig­ra­ci­jos šuo­lis, bet iš­vyks­tan­čių­jų vis dar yra dau­giau nei at­vyks­tan­čių­jų, ro­do ket­vir­ta­die­nį pa­skelb­ta sta­tis­ti­ka.

Bir­že­lį ir lie­pą į Lie­tu­vą at­vy­ko 5701 žmo­gus – 57 proc. dau­giau nei per­nai tuo pa­čiu me­tu, kai į Lie­tu­vą at­vy­ko 3639 im­ig­ran­tai, ke­ti­nan­tys ap­si­gy­ven­ti Lie­tu­vo­je nuo­lat ar­ba ne trum­piau kaip me­tams.

Sta­tis­ti­kų duo­me­ni­mis, dau­gu­ma im­ig­ran­tų yra grįž­tan­tys lie­tu­viai, bet pa­ma­žu dau­gė­ja at­vyks­tan­čių už­sie­nie­čių.

„Šie­met per sep­ty­nis mė­ne­sius grį­žę Lie­tu­vos pi­lie­čiai su­da­rė 63 proc. vi­sų im­ig­ran­tų. Per­nai per vi­sus me­tus 71 proc. vi­sų im­ig­ran­tų su­da­rė Lie­tu­vos pi­lie­čiai“, – BNS sa­kė Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to at­sto­vė Bi­ru­tė Sto­ly­tė.

Emig­ra­ci­ja nemąžta

Emig­ra­ci­jos mas­tas iš Lie­tu­vos ne­ma­žė­ja ir iš­lie­ka aukš­tes­nis nei per­nai. Lie­pą iš Lie­tu­vos emig­ra­vo 4652 žmo­nės – be­veik 7 proc. dau­giau nei bir­že­lio mė­ne­sį, ta­čiau vos 1 proc. dau­giau nei per­nai lie­pą.

Per­nai dėl emig­ra­ci­jos į Va­ka­rų Eu­ro­pą Lie­tu­va ne­te­ko apie 30 tūkst., o per pir­mus sep­ty­nis šių me­tų mė­ne­sius – jau per 21 tūkst. gy­ven­to­jų.

Kai ku­rie eks­per­tai emig­ra­ci­jos pa­grei­tį šių me­tų pir­mo­je pu­sė­je va­di­na lai­ki­na ten­den­ci­ja, nes da­lis emig­ran­tų ga­lė­jo su­skub­ti dek­la­ruo­ti iš­vy­ki­mą, kad iš­veng­tų prie­vo­lės mo­kė­ti pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo mo­kes­tį, ki­ti gal­būt sku­bė­jo į Bri­ta­ni­ją, kol ši ša­lis ne­siė­mė ri­bo­ji­mų ar­tė­jant pa­si­trau­ki­mui iš Eu­ro­pos Są­jun­gos.

Apk­lau­sų duo­me­ni­mis, dau­gu­ma emig­ran­tų iš Lie­tu­vos į Va­ka­rų Eu­ro­pą iš­vyks­ta dėl di­des­nių al­gų, emig­ra­ci­ją ga­li ska­tin­ti ir di­de­lė pa­ja­mų ne­ly­gy­bė.

Dėl emig­ra­ci­jos ir vi­suo­me­nės se­nė­ji­mo Lie­tu­vos gy­ven­to­jų skai­čius su­ma­žė­jo nuo 3,7 mln. 1990 me­tais iki 2,8 mln. šiais me­tais.

To­kie mas­tai ke­lia pa­vo­jų, nes vers­lui ima trūk­ti dar­buo­to­jų, tam­pa su­nkiau fi­nan­suo­ti pen­si­jas, svei­ka­tos prie­žiū­rą bei švie­ti­mą.

Siek­da­ma kom­pen­suo­ti dar­bo jė­gos trū­ku­mą, Vy­riau­sy­bė šie­met šiek tiek pa­leng­vi­no už­sie­nie­čių įdar­bi­ni­mą. Kri­ti­kai sa­ko, kad im­ig­ran­tai ga­li pri­stab­dy­ti al­gų au­gi­mą.

Dau­giau kaip pu­sę ša­ly­je dir­ban­čių už­sie­nie­čių su­da­ro ukrai­nie­čiai – per­nai jų į Lie­tu­vą at­vy­ko per 11 tūks­tan­čių.