Auga pasitikėjimas kariuomene
Lie­tu­vos gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mas ka­riuo­me­ne di­dė­ja to­liau, taip pat au­ga pa­si­ti­kė­ji­mas ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis, ro­do nau­jau­sios apk­lau­sos duo­me­nys.

Gruo­dį ka­riuo­me­ne pa­si­ti­kin­tys nu­ro­dė 58,9 proc. apk­laus­tų­jų, lap­kri­tį to­kių bu­vo 53,5 pro­cen­to. Pa­si­ti­kė­ji­mas Kons­ti­tu­ci­niu Teis­mu iš­au­go nuo 35,7 proc. iki 42,4 proc., pro­ku­ra­tū­ra - nuo 18,1 proc. iki 25,1 proc., teis­mais - nuo 23,6 proc. iki 25,4 pro­cen­to.

„Pa­si­ti­kė­ji­mas tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis yra ci­vi­li­zuo­tu­mo ro­dik­lis. Va­ka­rų ša­ly­se yra pa­si­ti­ki­ma šio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, po­ko­mu­nis­ti­nė­se, skur­des­nė­se ša­ly­se - ne­pa­si­ti­ki­ma, kur tvar­kos yra ma­žiau. Aki­vaiz­du, kad Lie­tu­va pa­sta­ruo­ju me­tu žen­gia link tų va­ka­rie­tiš­kų ša­lių pa­gal tą ro­dik­lį“, - LRT ra­di­jui sa­kė apk­lau­są at­li­ku­sios vi­suo­me­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tro „Vil­mo­rus“ va­do­vas Vla­das Gai­dys.

Kiek smuk­te­lė­jo pa­si­ti­kė­ji­mas po­li­ci­ja - gruo­dį ją pa­si­ti­kin­tys nu­ro­dė 53,3 proc. (lap­kri­čio mė­ne­sį - 54,2 proc.).

Kaip ir anks­čiau, la­biau­siai Lie­tu­vo­je gy­ven­to­jai tei­gia pa­si­ti­kin­tys ug­nia­ge­siais gel­bė­to­jais - 91 pro­cen­tas. Tre­čio­je vie­to­je yra baž­ny­čia - ja pa­si­ti­ki 54,9 proc. apk­laus­tų­jų. Prieš mė­ne­sį pa­si­ti­kin­čių ug­nia­ge­siais gel­bė­to­jais ir baž­ny­čia bu­vo dau­giau - ati­tin­ka­mai 92,4 proc. ir 61,3 pro­cen­to.

Vy­riau­sy­be, Sei­mu ir par­ti­jo­mis Lie­tu­vos gy­ven­to­jai pa­si­ti­ki ma­žiau­siai. Vy­riau­sy­be pa­si­ti­kė­ji­mą dek­la­ra­vo 23,2 proc. apk­laus­tų­jų (lap­kri­tį - 23,1 proc), Sei­mu - 10,6 proc.(lap­kri­tį - 8,6 proc.), par­ti­jo­mis - 7,6 proc. (lap­kri­tį - 7,4 proc. apk­laus­tų­jų).

Vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tro „Vil­mo­rus“ rep­re­zen­ta­ty­vi gy­ven­to­jų apk­lau­sa at­lik­ta gruo­džio 5-14 die­no­mis, jos re­zul­ta­tus šeš­ta­die­nį skel­bia dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“.