Audronius Ažubalis: socialdemokratai bijo solidarizuotis su Lenkija
Sei­mui pa­teik­tą re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą dėl Lie­tu­vos ir Len­ki­jos stra­te­gi­nės par­tne­rys­tės per­da­vus svars­ty­ti par­la­men­to ko­mi­te­tams, vie­nas iš do­ku­men­to ini­cia­to­rių kon­ser­va­to­rius Aud­ro­nius Ažu­ba­lis sa­ko, kad val­dan­tie­ji, tiks­liau – so­cial­de­mo­kra­tai, ne pir­mą kar­tą ne­si­ryž­ta pri­im­ti tvir­tos po­zi­ci­jos dėl stra­te­gi­nės par­tne­rys­tės su kai­my­ni­ne ša­li­mi.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę pen­ki Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­riai (A. Ažu­ba­lis, Ema­nue­lis Zin­ge­ris, Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis, Lau­ry­nas Kas­čiū­nas ir Ri­man­tas Jo­nas Da­gys) ir du „vals­tie­čių“ at­sto­vai (Egi­di­jus Va­rei­kis bei Ri­ta Mi­liū­tė) pa­tei­kė re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą, ku­ria­me ra­gi­na abi­pu­sės pa­gar­bos su­ve­re­ni­te­tui pri­nci­pais, tęs­ti ir plė­to­ti stra­te­gi­nį Lie­tu­vos ir Len­ki­jos dia­lo­gą pre­zi­den­ti­niu ir par­la­men­ti­niu lyg­me­niu. Do­ku­men­te taip pat siū­lo­ma Len­ki­jos va­do­vy­bei kar­tu su re­gio­nio par­tne­riais Eu­ro­pos Są­jun­go­je for­muo­ti am­bi­cin­gą Ry­tų par­tne­rys­tės po­li­ti­kos vi­zi­ją, stip­rin­ti Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no po­li­ti­nę in­teg­ra­ci­ją ir bend­ro­mis su Len­ki­ja jė­go­mis su­kur­ti Šiau­rės – Bal­ti­jos ša­lių – Len­ki­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo for­ma­tą gy­ny­bos, sau­gu­mo ir eko­no­mi­nės po­li­ti­kos klau­si­mais. Tuo pa­čiu Len­ki­ja ra­gi­na­ma tęs­ti ener­ge­ti­nių pro­jek­tų su Lie­tu­va įgy­ven­di­ni­mą, pa­lai­ky­ti tarp­tau­ti­nes Lie­tu­vos ini­cia­ty­vas nu­kreip­tas prieš ne­sau­gios As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bas ir pan.

„Į­ver­tin­da­mas Ru­si­jos veiks­mus po Len­ki­jos pre­zi­den­ti­nio lėk­tu­vo ka­tas­tro­fos 2010 me­tais, lėk­tu­vo nuo­lau­žų ap­ga­di­ni­mą, at­si­sa­ky­mą jas grą­žin­ti Len­ki­jai, blo­kuo­tą pla­tes­nį tarp­tau­ti­nį ty­ri­mą ir ki­tus pa­žei­di­mus vyk­dant eks­per­ti­zę ir nie­ka­da ne­pa­mirš­da­mas Ru­si­jos at­si­sa­ky­mo bend­ra­dar­biau­ti su Lie­tu­va ti­riant 1991 me­tų Sau­sio 13-osios ir Me­di­nin­kų žu­dy­nes, vi­sa­pu­siš­kai re­mia Len­ki­jos at­nau­jin­tą lėk­tu­vo ka­tas­tro­fos ty­ri­mą“, – ra­šo­ma re­zo­liu­ci­jos dėl Lie­tu­vos ir Len­ki­jos stra­te­gi­nės par­tne­rys­tės pro­jek­te.

A. Ažu­ba­lis ap­gai­les­tau­ja, kad šio do­ku­men­to svars­ty­mas bu­vo „nu­leis­tas“ Sei­mo ko­mi­te­tams. „Ma­no su ko­le­go­mis ini­ci­juo­tą re­zo­liu­ci­ją, ku­rio­je aiš­kiai ir ne­dvip­ras­miš­kai įvar­di­ja­mi stra­te­gi­niai Lie­tu­vos ir Len­ki­jos in­te­re­sai, o taip pat – šiuo me­tu tai dar svar­biau – iš­reiš­kia­ma par­amą at­nau­jin­tam Smo­lens­ko tra­ge­di­jos ty­ri­mui, nu­lei­do svars­ty­ti ko­mi­te­tams. Ki­taip ta­riant – „išp­lau­ti“. So­cial­de­mo­kra­tai ir kai ku­rie ki­ti Sei­mo na­riai bi­jo so­li­da­ri­zuo­tis su Len­ki­ja Smo­lens­ko tra­ge­di­jos ty­ri­me, kaip ir ne­su­ge­ba kal­bė­tis su par­tne­riais oriai ir su de­ra­ma sa­vi­gar­ba. Tai ypa­tin­gai „iš­min­tin­gas“ žings­nis su­vo­kiant, kad Len­ki­ja da­bar ta­po ne­nuo­la­ti­ne Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­re ir ža­da šį klau­si­mą kel­ti šio­je ins­ti­tu­ci­jo­je“, – feis­bu­ke par­ašė A. Ažu­ba­lis.