Audronius Ažubalis pasipiktino Lenkijos ministro žodžiais
Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys kon­ser­va­to­rius Aud­ro­nius Ažu­ba­lis ne­su­sip­ra­ti­mu pa­va­di­no Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Wi­tol­do Waszc­zy­kovs­kio po­zi­ci­ją, kad jo ša­lis bus prieš Ukrai­nos na­rys­tę Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), jei Ki­je­vas ne­išsp­ręs is­to­ri­nių ir tau­ti­nių ma­žu­mų tei­sių klau­si­mų.

Duo­da­mas in­ter­viu Len­ki­jos ži­niask­lai­dai W. Waszc­zy­kovs­kis lei­do su­pras­ti, kad Ukrai­nai at­si­dū­rus prie ES du­rų jo ša­lis ga­li už­kirs­ti ke­lią ukrai­nie­čių įsto­ji­mui į Bend­ri­ją. „Mū­sų ži­nu­tė la­bai aiš­ki: su Ban­de­ra į Eu­ro­pą jūs ne­įženg­si­te. Kal­ba­me apie tai tiek gar­siai, tiek ty­liai. Ne­kar­to­si­me de­šim­to­jo de­šimt­me­čio klai­dų, kai bu­vo ki­lę tam ti­krų prob­le­mų dėl san­ty­kių su Vo­kie­ti­ja ir Lie­tu­va. Tu­riu gal­vo­je len­kų ma­žu­mų sta­tu­są šio­se ša­ly­se. Tu­rė­da­mi to­kios pa­tir­ties mes tvir­tai rei­ka­lau­si­me iš Ukrai­nos, kad ši vi­sus rei­ka­lus su­tvar­ky­tų iki ta­da, kai Ki­je­vas sto­vės prie Eu­ro­pos var­tų su pra­šy­mu dėl na­rys­tės“, – par­eiš­kė Len­ki­jos dip­lo­ma­ti­jos še­fas.

Bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras A. Ažu­ba­lis sa­ko, kad jį ste­bi­na W. Waszc­zy­kovs­kio kal­bė­ji­mas, iš es­mės at­kar­to­jant Krem­liaus „tė­vy­nai­nių“ po­li­ti­ką dėl sa­vo kai­my­nų. „Tiek dėl skau­džios XX a. is­to­ri­jos ver­ti­ni­mo, tiek dėl tau­ti­nių ma­žu­mų kal­bė­ji­mas su kai­my­nais ul­ti­ma­tu­mų kal­ba nė­ra ir nie­ka­da ne­bus bran­džių tarp­vals­ty­bi­nių san­ty­kių pa­grin­du. Len­ki­ja, sie­kian­ti tap­ti Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos re­gio­no ly­de­re, ne­tu­rė­tų sau leis­ti to­kių emo­ci­jo­mis, o ne fak­tais grįs­tų par­eiš­ki­mų“, – pa­brė­žė jis.

A. Ažu­ba­lis ap­gai­les­tau­ja, kad Sei­me už už­sie­nio po­li­ti­ką at­sa­kin­gi par­ei­gū­nai ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai ne­rea­guo­ja į to­kius W. Waszc­zy­kovs­kio tei­gi­nius. „Tai tik liu­di­ja, kad val­dan­tie­ji Lie­tu­vo­je, kaip ir pra­ėju­sios ka­den­ci­jos už­sie­nio po­li­ti­kos „ži­no­vai“, Len­ki­jai tai­ko „ma­žes­nio­jo bro­lio“ po­li­ti­ką“, – įsi­ti­ki­nęs par­la­men­ta­ras.

Pri­min­si­me, kad pra­ėju­sią sa­vai­tę Sei­mas pri­ėmė kon­ser­va­to­rių, tarp ku­rių – ir A. Ažu­ba­lis, ini­ci­juo­tą re­zo­liu­ci­ją, ra­gi­nan­čią stip­rin­ti stra­te­gi­nį dia­lo­gą tarp Lie­tu­vos ir Len­ki­jos. Kai­my­ni­nė ša­lis kvie­čia­ma glau­džiau bend­ra­dar­biau­ti įvai­rio­se sri­ty­se, pra­de­dant ener­ge­ti­niais bei trans­por­to pro­jek­tais ir bai­giant pa­stan­go­mis tarp­tau­ti­niu ly­giu įver­tin­ti ko­mu­niz­mo ir na­cio­nal­so­cia­liz­mo nu­si­kal­ti­mus.

Tą­syk kal­bė­da­mas apie dvi­ša­lius Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kius Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to do­cen­tas An­dže­jus Pukš­to tei­gė, kad jų ne­pa­vyks­ta ver­tin­ti kaip po­zi­ty­vių. Dvi­ša­liuo­se san­ty­kiuo­se, pa­sak po­li­to­lo­go, yra tre­čias ak­to­rius – len­kų tau­ti­nė ma­žu­ma. „A­tro­dy­tų, kad jie kaip tik ga­lė­tų bū­ti til­tas, jun­gian­tis tarp­vals­ty­bi­nius san­ty­kius, bet fak­tiš­kai len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos prob­le­mos tarp­vals­ty­bi­niuo­se san­ty­kiuo­se yra pra­ra­ja. Tą grio­vį rei­kia už­kas­ti bend­ro­mis jė­go­mis“, – sa­kė A. Pukš­to.

Lie­tu­va ne kar­tą su­lau­kė Len­ki­jos kri­ti­kos ir prie­kaiš­tų dėl len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos pa­dė­ties mū­sų ša­ly­je, pir­miau­sia – dėl len­kiš­kų mo­kyk­lų, ne­įtei­sin­tos as­men­var­džių ra­šy­bos ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis ir kt.