Audra Sipavičienė: ekonomikos augimą junta tik labai nedidelė dalis gyventojų
Kal­bant apie emig­ra­ci­jos si­tua­ci­ją, pa­sta­rai­siais me­tais ste­bi­ma nau­ja ten­den­ci­ja – emig­ra­ci­jos srau­tams įta­kos ne­be­tu­ri ša­lies eko­no­mi­niai ro­dik­liai, tei­gia Tarp­tau­ti­nės mig­ra­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos Vil­niaus biu­ro va­do­vė Aud­ra Si­pa­vi­čie­nė.

„Y­pač ne­ri­mą ke­lian­čios ten­den­ci­jos yra pa­sta­ruo­sius dve­jus– tre­jus me­tus. (...) Pir­mą kar­tą ste­bi­me ten­den­ci­ją, kai emig­ra­ci­ja ne­ko­re­liuo­ja su eko­no­mi­niais ro­dik­liais, tai yra eko­no­mi­niai ro­dik­liai au­ga, BVP, at­ly­gi­ni­mų au­gi­mas yra vie­nas di­džiau­sių Cen­tri­nė­je Eu­ro­po­je, ma­žė­ja ne­dar­bas, bet par­ale­liai au­ga ir emig­ra­ci­ja ir au­ga la­bai spar­čiais tem­pais“, – sa­kė ji an­tra­die­nį Sei­me per dis­ku­si­ją, skir­tą mig­ra­ci­jos ir de­mog­ra­fi­nės po­li­ti­kai.

Anot A.Si­pa­vi­čie­nės, ši si­tua­ci­ja ro­do, kad ša­lies eko­no­mi­kos au­gi­mas yra la­bai ne­to­ly­gus.

Ap­mo­kes­ti­na­mi tie, ku­rie už­dir­ba mažiausiai

„Jį jun­ta tik la­bai ne­di­de­lė gy­ven­to­jų gru­pė, o ki­tų gy­ven­to­jų si­tua­ci­ja net blo­gė­ja“, – tvir­ti­no pra­ne­šė­ja.

Ji ci­ta­vo nau­jau­sią Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­as­kai­tą apie Lie­tu­vą: skur­das ir so­cia­li­nė at­skir­tis yra vie­na di­džiau­sių, pa­ja­mų ne­ly­gy­bė au­ga grei­čiau­siai, treč­da­lis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų yra ties skur­do ri­ba, mo­kes­čių ven­gi­mas vie­nas di­džiau­sių ES, la­biau­siai ap­mo­kes­ti­na­mi tie, ku­rie už­dir­ba ma­žiau­siai.

„Tad ne­nuos­ta­bu, kad spar­čiai ma­žė­ja žmo­nių, ku­rie jau­čia­si ne­rei­ka­lin­gi Lie­tu­vo­je. Žmo­gaus stu­di­jų cen­tro duo­me­ni­mis, nuo 2008 me­tų to­kių su­ma­žė­jo nuo 62 proc. iki 42 pro­cen­tų“, – sa­kė A.Si­pa­vi­čie­nė.

Tarp­tau­ti­nės mig­ra­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos Vil­niaus biu­ro va­do­vė tei­gė, kad nuo ne­prik­lau­so­my­bės pra­džios iki da­bar iš ša­lies iš­vy­ko per 900 tūkst. ar­ba be­veik ket­vir­ta­da­lis gy­ven­to­jų.

Per pir­mus 2017 me­tų mė­ne­sius emig­ra­vo 14 tūkst.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, vien per­nai iš Lie­tu­vos emig­ra­vo per 50 tūkst. žmo­nių, o per pir­mus du šių me­tų mė­ne­sius – be­veik 14 tūkst. gy­ven­to­jų.

„Ne­to mig­ra­ci­ja, tai yra gry­nie­ji nuo­sto­liai dėl emig­ra­ci­jos – 680 tūkst. gy­ven­to­jų. Pa­gal ne­to emig­ra­ci­jos ro­dik­lius tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų, Lie­tu­va pir­mau­ja Eu­ro­pos Są­jun­go­je, ir tai da­ro jau dau­giau nei de­šimt­me­tį“, – tvir­ti­no spe­cia­lis­tė.

Anot jos, di­džiau­sia prob­le­ma – emig­ran­tų struk­tū­ra. Iš ša­lies iš­vyks­ta jau­ni­mas, dar­bin­giau­sio am­žiaus žmo­nės, pa­klau­siau­sių pro­fe­si­jų at­sto­vai.

„To­dėl ir pa­sek­mės yra ati­tin­ka­mos – vi­suo­me­nė sens­ta, blo­gė­ja ki­ti de­mog­ra­fi­niai ro­dik­liai, dar­bo jė­gos ima trūk­ti vi­suo­se sek­to­riuo­se“, – var­di­jo A.Si­pa­vi­čie­nė.