Auditoriai: plėtojant sveikatos elektronines sistemas, švaistomos lėšos
Vals­ty­bės kon­tro­lė tei­gia, kad 2012–2015 me­tais vys­tant elek­tro­ni­nes svei­ka­tos sis­te­mas trū­ko ra­cio­na­laus po­žiū­rio į fi­nan­sa­vi­mą, o ją plė­to­jant to­liau kar­to­ja­mos šio lai­ko­tar­pio klai­dos. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja sa­ko, kad prob­le­mos pa­vel­dė­tos iš anks­tes­nės val­džios, ir ža­da trū­ku­mus tai­sy­ti.

Au­di­to­riai at­krei­pia dė­me­sį, kad 2015–2025 me­tais į e.svei­ka­tą pla­nuo­ja­mos in­ves­ti­ci­jos su­da­ro apie 28 mln. eu­rų, ta­čiau trūks­ta kri­te­ri­jų, kaip bus ver­ti­na­mi re­zul­ta­tai.

„Ne­nus­ta­čius ko­ky­bi­nių ro­dik­lių sis­te­mos po­vei­kiui ma­tuo­ti, nė­ra ži­no­ma ir ma­tuo­ja­ma jos tei­kia­ma nau­da – fak­ti­nis pa­cien­to ir gy­dy­to­jo su­tau­py­tas lai­kas, su­tau­py­tos lė­šos at­lie­ka­miems ins­tru­men­ti­niams ir la­bo­ra­to­ri­niams ty­ri­mams, su­ma­žė­ju­si ad­mi­nis­tra­ci­nė naš­ta pil­dant me­di­ci­ni­nius do­ku­men­tus ir pan.“, – sa­ko­ma au­di­to at­as­kai­to­je.

Pa­sak Vals­ty­bės kon­tro­lės, anks­čiau įgy­ven­din­ti te­le­me­di­ci­nos spren­di­mai be­veik ne­nau­do­ja­mi, o į 2015–2025 me­tų e.svei­ka­tos sis­te­mos plė­tros pla­ną įtrau­kia­mas te­le­men­to­rys­tės ir te­le­kon­sul­ta­ci­jų pa­slau­gų plė­to­ji­mo pro­jek­tas iš es­mės yra pa­na­šus į jau vyk­dy­tus pro­jek­tus, to­dėl, ne­pa­ša­li­nus pra­ėju­sio e. svei­ka­tos sis­te­mos kū­ri­mo eta­po prob­le­mų, pla­nuo­ja­mu pro­jek­tu taip pat ga­li bū­ti ne­si­nau­do­ja­ma.

Au­di­to­rių tei­gi­mu, 2012–2015 me­tais su­kur­ti be­si­dub­liuo­jan­tys IT spren­di­mai, įsi­gy­tos iden­tiš­kos pa­slau­gos, ne­ra­cio­na­liai pa­nau­do­tos lė­šos.

„Tam ti­kri veik­los pro­ce­sai (am­bu­la­to­ri­nių ap­si­lan­ky­mų pla­na­vi­mas, pri­ėmi­mas sta­cio­na­riam gy­dy­mui, sta­cio­na­ri­nis gy­dy­mas, vais­tų pa­sky­ri­mas sta­cio­na­re, la­bo­ra­to­ri­niai ty­ri­mai, ins­tru­men­ti­niai ty­ri­mai, re­cep­tų iš­ra­šy­mas po­lik­li­ni­ko­je, siun­ti­mų iš­ra­šy­mas ir kt.) vi­so­se re­gio­ni­nio lyg­mens gy­dy­mo įstai­go­se yra iden­tiš­ki, ta­čiau, prieš pra­de­dant mo­der­ni­zuo­ti tu­ri­mas IS (in­for­ma­ci­nes sis­te­mas), ne­bu­vo įver­tin­ta ga­li­my­bė su­kur­ti vie­ną sis­te­mą ir re­gio­ni­niu lyg­me­niu ją įdieg­ti vi­so­se li­go­ni­nė­se. Tai bū­tų lei­dę su­tau­py­ti lė­šų ir su­ma­žin­ti ku­ria­mų IS tar­pu­sa­vio in­teg­ra­ci­jos ri­zi­ką“, – aiš­ki­na au­di­to­riai.

Anot jų, aš­tuo­nios re­gio­ni­nio lyg­mens pro­jek­tus vyk­džiu­sios as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos nu­ma­tė už 2 mln. eu­rų kur­ti ir mo­der­ni­zuo­ti 17 ana­lo­giš­kų funk­ci­jų, skir­tų li­go­ni­nių in­for­ma­ci­nių sis­te­mų pro­ce­sų au­to­ma­ti­za­vi­mui ir efek­ty­ves­niam val­dy­mui, dėl to lė­šos bu­vo pa­nau­do­tos iden­tiš­koms pa­slau­goms.

Iš­ana­li­za­vę re­gio­ni­nių e.svei­ka­tos pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą dėl ga­li­mai ko­rup­ci­nio po­bū­džio vei­kos au­di­to­riai krei­pė­si į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų ta­ry­bą (STT).

„Ma­tant tuos aš­tuo­nis re­gio­ni­nius pro­jek­tus, ma­tant, kas lai­mė­jo pir­ki­mus, ma­tant vei­kian­čius as­me­nis ir prieš tai jų bu­vu­sias dar­bo­vie­tes, ky­la įvai­rių min­čių, ku­rių mes ne­in­terp­re­tuo­ja­me, bet per­da­vė­me sa­vo ma­ty­mą STT, kad ati­tin­ka­mos ins­tan­ci­jos to­liau tęs­tų veik­lą“, – BNS sa­kė Vals­ty­bės kon­tro­lės In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų au­di­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ži­vi­lė Si­mo­nai­ty­tė.

„2011–2016 m. vyk­dy­ta 13 re­gio­ni­nių pro­jek­tų, 8 iš jų lai­mė­jo dvi pa­grin­di­nės įstai­gos – Lie­tu­vos svei­ka­tos ir moks­lų uni­ver­si­te­tas, jung­ti­nė­je su­tar­ty­je su UAB „HI­SAS“, UAB „Blue Brid­ge Co­de“, UAB „Li­me­ta“, UAB „Grai­na“ ir UAB „HI­SAS“ jung­ti­nė­je su­tar­ty­je su UAB „Blue Brid­ge Co­de“, UAB „Li­me­ta“, UAB „Grai­na“, – sa­ko­ma au­di­to at­as­kai­to­je. Jo­je su­abe­jo­ta Jo­na­vos, Tel­šių, Ro­kiš­kio, Ute­nos, Elek­trė­nų, Aly­taus, Ma­ri­jam­po­lės ir Tau­ra­gės įstai­go­se vyk­dy­tais pro­jek­tais.

2012–2015 me­tais e.svei­ka­tos sis­te­mos plė­trai bu­vo skir­ta apie 30 mln. eu­rų, o iš vi­so nuo 2005 me­tų į e.svei­ka­tos die­gi­mą Lie­tu­vo­je in­ves­tuo­ta be­veik 40 mln. eu­rų.

„Au­di­tas par­odė, kad nau­do­ji­ma­sis sis­te­ma iš­lie­ka pa­sy­vus, ne­išsp­ręs­ta IT inf­ras­truk­tū­ros trū­ku­mo prob­le­ma, nė­ra su­kur­tos vi­sos bū­ti­nos e.svei­ka­tos sis­te­mai rei­ka­lin­gos są­sa­jos tarp įstai­gų, strin­ga e.par­ašo nau­do­ji­mas, nė­ra aiš­kus in­ci­den­tų val­dy­mo ir ša­li­ni­mo pro­ce­sas, už­ti­kri­na­mos ne vi­sos ypa­tin­gos svar­bos as­mens duo­me­nų sau­gu­mo prie­mo­nės“, – kons­ta­tuo­ja au­di­to­riai.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) ža­da pa­gal Vals­ty­bės kon­tro­lės re­ko­men­da­ci­jas tai­sy­ti e.svei­ka­tos trū­ku­mus. Mi­nis­te­ri­jos BNS pa­teik­ta­me ko­men­ta­re taip pat pa­brė­žia­ma, kad „y­ra pa­vel­dė­tas itin su­dė­tin­gas pro­jek­tas, ku­ris tę­sia­si nuo 2005 m. ir ku­rio du pir­mie­ji ban­dy­mai bu­vo ne­sėk­min­gi“.

„Da­bar­ti­nė mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bė pri­sii­ma at­sa­ko­my­bę tai­sy­ti prob­le­mi­nes E.svei­ka­tos pro­jek­to vie­tas, taip iš­spren­džiant dėl jų ky­lan­čias prob­le­mas. Jau yra duo­ti kon­kre­tūs ter­mi­nai at­sa­kin­giems SAM dar­buo­to­jams VK nu­ro­dy­tiems trū­ku­mams ša­lin­ti“, – sa­ko mi­nis­tro pa­ta­rė­jas Aud­rius Dau­no­ra­vi­čius, ku­ruo­jan­tis e.svei­ka­tos klau­si­mus.

„Mi­nis­te­ri­ja pa­si­ren­gu­si efek­ty­viai bend­ra­dar­biau­ti su STT, pa­nai­ki­nant ko­rup­ci­ją ir jos pa­si­reiš­ki­mo ti­ki­my­bę to­liau plė­to­jant e.svei­ka­tos pro­jek­tą“, – nu­ro­do SAM.

E.svei­ka­tos sis­te­ma – tai skait­me­ni­zuo­ti pa­cien­tų svei­ka­tos duo­me­nys (li­gos is­to­ri­jos įra­šai, re­cep­tai, me­di­ci­ni­nės pa­žy­mos ir pan.) ir in­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jos, ku­rio­mis su­da­ro­ma ga­li­my­bė šiais duo­me­ni­mis keis­tis tarp gy­dy­mo ir ki­tų su­si­ju­sių įstai­gų.