Auditoriai neturi priekaištų Geros valios fondui
Vals­ty­bės kon­tro­lė, anks­tes­niais me­tais nu­sta­čiu­si pa­žei­di­mų nau­do­jant kom­pen­sa­ci­jas už žy­dų re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, ne­be­tu­ri prie­kaiš­tų lė­šas tvar­kan­čiam Ge­ros va­lios fon­dui.

Vals­ty­bės kon­tro­lė pra­ne­šė, kad at­li­ku­si fon­do dis­po­na­vi­mo lė­šo­mis 2016-ai­siais au­di­tą ne­nus­ta­tė jo­kių pa­žei­di­mų.

Anks­tes­nių au­di­tų me­tu au­di­to­riai bu­vo kons­ta­ta­vę, kad fon­das 2012–2015 me­tais da­lį lė­šų pa­nau­do­jo Ge­ros va­lios kom­pen­sa­ci­jos už žy­dų re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą įsta­ty­me ne­nus­ta­ty­tiems tiks­lams – ad­mi­nis­tra­vi­mo iš­lai­doms ap­mo­kė­ti. Sei­mas 2016 me­tais pa­kei­tė įsta­ty­mą ir lei­do kom­pen­sa­ci­jos lė­šas nau­do­ti ir fon­do ad­mi­nis­tra­vi­mo iš­lai­doms.

Fon­das, at­siž­velg­da­mas į vals­ty­bės au­di­to­rių pa­ste­bė­ji­mus, ke­ti­na kom­pen­suo­ti anks­čiau įsta­ty­me ne­nus­ta­ty­tiems tiks­lams pa­nau­do­tas lė­šas – pro­jek­tams fi­nan­suo­ti skirs pa­ja­mas, ku­rias gaus iš lė­šų in­ves­ta­vi­mo.

Pa­gal 2011 me­tais pri­im­tą Lie­tu­vos ge­ros va­lios kom­pen­sa­ci­jos už žy­dų re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą įsta­ty­mą, per de­šimt­me­tį Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­jo iš­mo­kė­ti per 37 mln. eu­rų (128 mln. li­tų tuo­me­ti­ne va­liu­ta) kom­pen­sa­ci­ją už to­ta­li­ta­ri­nių re­ži­mų nu­sa­vin­tą tur­tą.

Į fon­dą per­ves­ti pir­mie­ji 869 tūkst. eu­rų bu­vo skir­ti kom­pen­sa­ci­joms už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems žy­dams, pi­ni­gai pa­sie­kė 1,5 tūkst, žmo­nių, taip pat iš Ge­ros va­lios fon­do kas mė­ne­sį iš­mo­kos mo­ka­mos ir An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais žy­dus gel­bė­ju­siems Lie­tu­vos gy­ven­to­jams.

Nuo įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo į Ge­ros va­lios fon­dą jau su­mo­kė­ta 15,3 mln. eu­rų ar­ba per 40 proc. nu­ma­ty­tos kom­pen­sa­ci­jos.

Per na­cis­ti­nės Vo­kie­ti­jos oku­pa­ci­ją 1941–1944 me­tais iš­žu­dy­ta apie 90 proc. iš maž­daug 208 tūkst. Lie­tu­vos žy­dų.