Auditoriai kritikuoja Kultūros ministeriją
Vals­ty­bės kon­tro­lė bai­gė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos tea­tro (LNDT) au­di­tus. 

Jų me­tu bu­vo ver­ti­na­ma, kaip mi­nis­te­ri­ja vyk­dė sa­vo funk­ci­jas, ar 2014 m. fi­nan­si­nių at­as­kai­tų duo­me­nys tei­sin­gi, o vals­ty­bės lė­šos ir tur­tas val­dy­ti tei­sė­tai. Taip pat ana­li­zuo­tas LNDT kū­ry­bi­nės veik­los ir lė­šų pla­na­vi­mas, vi­daus kon­tro­lės sis­te­ma, dar­bo san­ty­kių tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas.

Ke­le­tą me­tų mi­nis­te­ri­ja su­lauk­da­vo au­di­to­rių prie­kaiš­tų dėl aps­kai­to­je sim­bo­li­ne 1 li­to ver­te re­gis­truo­ja­mų mu­zie­ji­nių ver­ty­bių, ta­čiau, au­di­to­rių tei­gi­mu, šis su­dė­tin­gas per­ver­ti­ni­mo pro­ce­sas kas­met spar­tė­ja: 2012 m. bu­vo per­ver­tin­ta 78,8 tūkst., o 2014 m. – jau 176,5 tūkst. vie­ne­tų.

Kaip tei­gia au­di­to­riai, mi­nis­te­ri­jo­je iki šiol nė­ra aiš­kios tvar­kos, ko­kias pa­val­džių įstai­gų iš­lai­das fi­nan­suo­ti biu­dže­to, o ko­kias Kul­tū­ros rė­mi­mo fon­do (KRF) lė­šo­mis. Nors KRF lė­šos yra skir­tos kul­tū­ros ir me­no pro­jek­tams, jo­mis bu­vo fi­nan­suo­ja­ma mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių mu­zie­jų veik­la. Be to, per 250 tūkst. Lt fon­do lė­šų bu­vo pa­nau­do­ti su kul­tū­ra ir me­nu ne­su­si­ju­siems pro­jek­tams (sa­kra­li­nių ob­jek­tų elek­tros, gais­ro sis­te­moms tvar­ky­ti ir pan.). Taip pat mi­nis­te­ri­ja ir Kul­tū­ros ta­ry­ba ne­pa­si­nau­do­jo tei­se pers­kirs­ty­ti me­tų pa­bai­go­je li­ku­sių be­veik 4,6 mln. Lt fon­do lė­šų, to­dėl ak­tua­lūs kul­tū­ros ir me­no sri­čių pro­jek­tai pra­ra­do ga­li­my­bę bū­ti fi­nan­suo­ja­mi.

Au­di­to­riai mi­nis­te­ri­jai tu­rė­jo pa­sta­bų ir dėl lė­šų, skir­tų Ro­mų in­teg­ra­ci­jai į Lie­tu­vos vi­suo­me­nę, pa­nau­do­ji­mo efek­ty­vu­mo. Mi­nis­te­ri­ja iš 2012–2014 m. šiam tiks­lui pla­nuo­tų be­veik 5,5 mln. Lt, per tre­jus me­tus pa­nau­do­jo tik 59 proc. Au­di­to­rių nuo­mo­ne, mi­nis­te­ri­ja ne­siė­mė veiks­mų li­ku­siam fi­nan­sa­vi­mui gau­ti, to­dėl bu­vo pra­ras­ta ga­li­my­bė plė­to­ti ro­mų vai­kų ir su­au­gu­sių­jų švie­ti­mą ir ug­dy­mą dar už be­veik 2,3 mln. Lt. Pa­ste­bė­ta ir LNDT ski­ria­mų lė­šų pla­na­vi­mo (lė­šos ski­ria­mos kaip ir pra­ėju­siais me­tais, ne­at­siž­vel­giant į tai, ko­kią prog­ra­mą tea­tras par­en­gia), eta­ti­nių tea­tro dar­buo­to­jų dar­bo su­tar­čių su­da­ry­mo trū­ku­mų.

Au­di­to­riai mi­nis­te­ri­ją ra­gi­na sku­biai spręs­ti jau du de­šimt­me­čius trun­kan­čią gy­ven­to­jų iš­kel­di­ni­mo iš Užu­tra­kio dva­ro so­dy­bos prob­le­mą. Ne­iš­kel­di­nus gy­ven­to­jų, ky­la ri­zi­ka, kad ne­bus pa­nau­do­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nė par­ama ir so­dy­ba ne­pri­tai­ky­ta tu­riz­mo reik­mėms.

Ki­tas sku­biai spręs­ti­nas klau­si­mas – kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų re­gis­tra­vi­mas. VĮ Re­gis­trų cen­tras jau ke­le­tą me­tų at­si­sa­ko ne­at­ly­gin­ti­nai re­gis­truo­ti Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to pa­teik­tus duo­me­nis, to­dėl, au­di­to­rių nuo­mo­ne, ky­la ri­zi­ka, jog kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tą įsi­gi­ję as­me­nys, ne­ži­no­da­mi, kad jam tai­ko­mi pa­vel­do­sau­gos rei­ka­la­vi­mai, ga­li im­ti nai­kin­ti ob­jek­to ver­tin­gą­sias sa­vy­bes. To­kia si­tua­ci­ja su­sik­los­tė dėl Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos ir Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gis­tro įsta­ty­mų ne­su­de­ri­na­mu­mo. Au­di­to­rių tei­gi­mu, šiuo me­tu jau ku­ria­ma au­to­ma­ti­nė są­vei­ka ob­jek­tams re­gis­truo­ti.

Apie au­di­to re­zul­ta­tus Vals­ty­bės kon­tro­lė in­for­muos Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­tą ir Vy­riau­sy­bę.