Auditoriai imsis Kauno tardymo izoliatoriaus
Vals­ty­bės kon­tro­lė im­asi sis­te­mi­nio Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to ir pa­val­džių įstai­gų biu­dže­to vyk­dy­mo ver­ti­ni­mo, au­di­to­riai šią sa­vai­tę pro­ce­dū­ras ža­da at­lik­ti Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je.

Vals­ty­bės kon­tro­lė pra­ne­šė, jog jau pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tei­kė anks­tes­nių au­di­tų me­tu su­rink­tą in­for­ma­ci­ją Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai, ku­ri pra­dė­jo tar­ny­bi­nį ty­ri­mą dėl Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to ir Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus va­do­vų ga­li­mų fi­nan­si­nių ir tar­ny­bi­nių pa­žei­di­mų. At­lie­kant ty­ri­mą dėl pa­žei­di­mų Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo nuo par­ei­gų nu­ša­lin­ti Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ži­vi­lė Mi­kė­nai­tė ir Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus va­do­vas Ed­var­das Kviat­kaus­kas. Ž.Mi­kė­nai­tė anks­čiau va­do­va­vo Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riui.

Apie pa­žei­di­mus įstai­go­je dar per­nai tei­sė­sau­gai pra­ne­šė Ra­sa Ka­zė­nie­nė.

Mi­nis­trė Mil­da Vai­niu­tė tei­gė, kad va­do­vai nu­ša­lin­ti pa­aiš­kė­jus nau­joms ap­lin­ky­bėms ir sie­kiant, kad jie ne­truk­dy­tų ty­ri­mui.

Po to, kai šią is­to­ri­ją pa­skel­bė BNS, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra prieš ke­lias sa­vai­tes pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo par­ei­gų ne­at­li­ki­mo ir pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je.

Apie pa­žei­di­mus įstai­go­je dar per­nai tei­sė­sau­gai pra­ne­šė Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus Bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos sky­riaus vir­ši­nin­kė Ra­sa Ka­zė­nie­nė, ta­čiau Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba ty­ri­mą tuo­met at­si­sa­kė pra­dė­ti.

Skun­de R.Ka­zė­nie­nė nu­ro­dė, kad įstai­gos vie­šuo­sius pir­ki­mus daug me­tų iš ei­lės lai­mi tos pa­čios įmo­nės, pa­slau­gos ir pre­kės ga­li bū­ti per­ka­mos iš įmo­nių, gal­būt su­si­ju­sių su izo­lia­to­riaus dar­buo­to­jais, o kai ku­rios pre­kės ga­lė­jo bū­ti įsi­gy­ja­mos už ke­lis ar ke­lio­li­ka kar­tų di­des­nę nei rin­kos kai­ną. Skun­de nu­ro­dy­ta, jog įstai­go­je taip pat dir­ba pir­ties ve­dė­ja va­do­vau­ja pir­čiai, ku­rios nė­ra.

Lap­kri­čio pa­bai­go­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi.

Vals­ty­bės kon­tro­lė mi­nis­te­ri­jai pri­mi­nė 2015 me­tais at­lik­tą fi­nan­si­nių at­as­kai­tų au­di­tą, ku­ria­me at­skleis­ta, kad Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas ne­tu­ri vi­daus kon­tro­lės prie­mo­nių, lei­džian­čių už­ti­krin­ti jam pa­val­džių įstai­gų tei­sin­gos in­for­ma­ci­jos at­sklei­di­mą fi­nan­si­nių at­as­kai­tų rin­ki­niuo­se. Be to, kons­ta­tuo­ta, kad trū­ku­mai su­ke­lia ne­tei­sė­to lė­šų nau­do­ji­mo prie­lai­das.

Per­nai pa­bai­go­je at­lik­tas prog­ra­mos „Baus­mių sis­te­ma“ įgy­ven­di­ni­mo au­di­tas at­sklei­dė ir dau­giau su­si­ju­sių įstai­gų prob­le­mų. Nu­sta­ty­ta, kad nu­teis­tų­jų įdar­bi­ni­mą už pa­tai­sos įstai­gų te­ri­to­ri­jų ri­bų or­ga­ni­zuo­ja ne pa­čios pa­tai­sos įstai­gos, o vals­ty­bės įmo­nė „Mū­sų ama­tai“, ku­ri už tar­pi­nin­ka­vi­mą iš as­me­nis įdar­bi­nu­sių įmo­nių ima ad­mi­nis­tra­vi­mo mo­kes­tį. Au­di­to­rių ver­ti­ni­mu, dėl to­kios tvar­kos įdar­bi­ni­mas už pa­tai­sos įstai­gų ri­bų rei­ka­lau­ja pa­pil­do­mų lė­šų ir tam­pa tik ma­žiau pa­trauk­lus.

„Mū­sų ama­tai“ įkur­ta 2014 me­tų bir­že­lį, su­jun­gus vals­ty­bės įmo­nes prie Aly­taus, Ma­ri­jam­po­lės ir Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mų. Ši vals­ty­bės įmo­nė jau bu­vo pa­te­ku­si į au­di­to­rių aki­ra­tį dėl apie 0,4 mln. eu­rų ver­tės ga­my­bi­nio pa­sta­to re­no­va­ci­jos. Tuo­met nu­sta­ty­ta, kad Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas ne­už­ti­kri­no, jog ši vals­ty­bės įmo­nė pa­di­din­tų įmo­nės sa­vi­nin­ko ka­pi­ta­lą re­kons­truo­to pa­sta­to ver­te, nors už pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do­mą tur­tą nuo 2009 me­tų bū­tų bu­vu­si gau­na­ma nau­da mo­kes­čių pa­vi­da­lu. Ka­pi­ta­las ne­pa­di­din­tas iki šiol, tad vals­ty­bei mo­ka­mi ma­žes­ni mo­kes­čiai.

Šį pir­ma­die­nį Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to Im­uni­te­to sky­rius kar­tu su Vil­niaus po­li­ci­ja pir­ma­die­nį at­li­ko kra­tas „Mū­sų ama­tai“ di­rek­to­riaus Al­vy­do Va­dei­kos, ko­mer­ci­jos sky­riaus va­do­vo M.K., vy­riau­sio­jo in­ži­nie­riaus A.B., vy­riau­sio­jo in­ži­nie­riaus V.Ž. ir už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės „Šva­ros eta­lo­nas“ ga­my­bos di­rek­to­rės L.M. dar­bo ir gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­se. Mi­nis­te­ri­ja nu­ro­dė, kad per­nai rugp­jū­tį gau­tos kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos in­for­ma­ci­jos pa­grin­du lap­kri­čio pa­bai­go­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, di­de­lės ver­tės pa­ti­kė­to tur­to iš­švais­ty­mo ir su­kčia­vi­mo. Kaip skel­bė del­fi.lt, „Mū­sų ama­tai“ 2015 me­tais įkū­rė skal­byk­lą ir be kon­kur­so pa­si­ra­šė su­tar­tį su bend­ro­ve „Šva­ros eta­lo­nas“, ku­ri nau­do­jo­si vals­ty­bės įmo­nės pa­tal­po­mis sa­vo vers­lo reik­mėms – „Mū­sų ama­tai“ tu­rė­jo skir­ti nu­teis­tuo­sius dar­bams ir ran­gos re­mon­tui. Por­ta­las nu­ro­do, kad nu­teis­tie­ji skal­bė ir ki­tiems bend­ro­vės klien­tams.