Audito komiteto vadove konservatoriai siūlys skirti I.Šimonytę
Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke opo­zi­ci­nė kon­ser­va­to­rių frak­ci­ja siū­lys skir­ti bu­vu­sią fi­nan­sų mi­nis­trę, bu­vu­sią Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ją Ing­ri­dą Ši­mo­ny­tę.

„Sei­mo pir­mi­nin­kas la­bai de­mo­kra­tiš­kas ir pa­ža­dė­jo va­kar su­si­ti­ki­me tęs­ti tą tra­di­ci­ją, ku­rią bu­vo­me įve­dę nuo 2008 me­tų. Tai yra, kad kon­tro­liuo­jan­čio Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to va­do­vo pos­tas tu­ri tek­ti opo­zi­ci­jai – bu­vo­me šias par­ei­gas anuo­met ati­da­vę Lo­re­tai Grau­ži­nie­nei, ta­čiau pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je so­cial­de­mo­kra­tai šią tra­di­ci­ją bu­vo su­lau­žę. Tu­ri­me pa­ža­dą Au­di­to ko­mi­te­tą ati­duo­ti opo­zi­ci­jai ti­krai. Mes į šį pos­tą siū­ly­si­me šios sri­ties pro­fe­sio­na­lę Ing­ri­dą Ši­mo­ny­tę“, – BNS sa­kė vie­nas kon­ser­va­to­rių ly­de­rių And­rius Ku­bi­lius.

Ne­ofi­cia­lio­mis ži­nio­mis, val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos dau­gu­mą tu­rin­tys „vals­tie­čiai“ svars­tė Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to va­do­vo pos­tą pa­ti­kė­ti Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vui, taip ban­dy­da­mi už­si­ti­krin­ti šios par­ti­jos at­sto­vų, for­ma­liai ne­si­jun­gian­čių į koa­li­ci­ją, par­amą tam ti­krais klau­si­mais.

Ta­čiau prie opo­zi­ci­jos ne­si­jun­gian­ti Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­ja kra­to­si šio par­la­men­ti­nio pos­to. Frak­ci­ja sie­kia sa­vo at­sto­vą tu­rė­ti So­cia­li­nų rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos va­do­vė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė BNS an­tra­die­nį pa­tvir­ti­no, kad jų Au­di­to ko­mi­te­tas ne­do­mi­na.

„Mū­sų frak­ci­jos na­rių Au­di­to ko­mi­te­te nė­ra“, – tei­gė R.Ta­ma­šu­nie­nė.

„Kvo­tą gal­būt ir tu­ri­me teo­riš­kai, bet mes ne­pa­gei­da­vo­me ten dirb­ti, nes no­ri­me dirb­ti ten, kur dir­bo­me (pra­ėju­sią ka­den­ci­ją –BNS). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas svar­bus. No­ri­me sa­vo na­rį tu­rė­ti, nes ko­mi­te­tas svars­to daug tei­sės ak­tų, ku­rie su­si­ję su mū­sų prog­ra­mi­nė­mis nuo­sta­to­mis dėl so­cia­li­nės prog­ra­mos“, – BNS sa­kė R.Ta­ma­šu­nie­nė, dirb­sian­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te.

Li­be­ra­lai ir „tvar­kie­čiai“ taip pat sa­ko ne­dirb­sian­tys Au­di­to ko­mi­te­te.

Kon­ser­va­to­riai, li­be­ra­lai ir „tvar­kie­čiai“ nau­ja­ja­me Sei­me ap­sisp­ren­dė dirb­ti opo­zi­ci­jo­je, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga prie opo­zi­ci­jos ne­si­jun­gia.

Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, kad Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to ir Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku ar­ba jo pa­va­duo­to­ju ren­ka­mas opo­zi­ci­nės frak­ci­jos at­sto­vas, taip pat tik Sei­mo ma­žu­mai pri­klau­san­tis Sei­mo na­rys gali