Audito griežta kritika savivaldybėms dėl neūkiškumo perkant socialinius būstus
Vals­ty­bės kon­tro­lė kri­ti­kuo­ja, kaip sa­vi­val­dy­bės val­do ir skirs­to so­cia­li­nius būs­tus.

„Sa­vi­val­dy­bės daž­nai pa­si­ren­ka bran­giau­sią būs­to įsi­gi­ji­mo bū­dą – nau­jų būs­tų sta­ty­bą, ne­nau­do­ja­mų pa­sta­tų re­kons­truk­ci­ją. Be to, pla­nuo­ja­mų sta­ty­ti nau­jų ir re­kons­truo­ja­mų ne­nau­do­ja­mų pa­sta­tų vi­du­ti­nės kai­nos, pa­ly­gin­ti su vi­du­ti­nė­mis kai­no­mis rin­ko­je, kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se yra di­des­nės nuo 2 iki 10 kar­tų. Tai reiš­kia, kad sa­vi­val­dy­bės už tuos pa­čius fi­nan­si­nius iš­tek­lius so­cia­li­niu būs­tu ap­rū­pi­na ma­žiau as­me­nų ir šei­mų, nei ga­lė­tų“, – tei­gia au­di­tą at­li­ku­si Vals­ty­bės kon­tro­lė.

Au­di­to­riai at­as­kai­to­je iš­sa­ko abe­jo­nių dėl Vil­niaus mies­to ir ra­jo­no, Ma­ri­jam­po­lės, Pa­gė­gių, Aly­taus, Kai­šia­do­rių, Kau­no, Pa­ne­vė­žio, Rad­vi­liš­kio, Šir­vin­tų, Šven­čio­nių, Plun­gės ra­jo­nų spren­di­mų, su­si­ju­sių su so­cia­li­nio būs­to plė­tra.

In­for­ma­ci­ją apie sa­vi­val­dos spren­di­mus dėl so­cia­li­nio būs­to sta­ty­bos Vals­ty­bės kon­tro­lė per­da­vė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai, įgy­ven­di­nan­čiai ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos prie­mo­nes.

Pa­vyz­džiui, au­di­to at­as­kai­to­je au­di­to­riai nu­ro­do, kad Aly­taus ra­jo­ne bu­to kvad­ra­ti­nio kai­nos vi­dur­kis pa­gal Re­gis­trų cen­tro duo­me­nis yra apie 120 eu­rų, o pla­nuo­ja­mo so­cia­li­nio būs­to kvad­ra­ti­nio me­tro kai­nos vi­dur­kis – apie 1300 eu­rų.

Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas BNS sa­kė, kad au­di­to­riai šia­me ra­jo­ne tur­būt tu­ri ome­ny­je Ven­ciū­nų kai­me pla­nuo­ja­mą pro­jek­tą, ku­ris pla­tes­nis nei so­cia­li­nių būs­tų įren­gi­mas. Jo ver­ti­ni­mu, au­di­to­riai, sa­kan­tys, kad už ski­ria­mas lė­šas bū­tų ga­li­ma įsi­gy­ti dau­giau so­cia­li­nių būs­tų, yra tik for­ma­liai tei­sūs.

„Taip, įsi­gy­tu­me dau­giau, bet mes su­tvar­ko­me pa­sta­tą, kur yra ne tik so­cia­li­nis būs­tas, bet ir vai­kų dar­že­lis, kas ir­gi bū­ti­na so­cia­li­nio būs­to nau­do­to­jams, jie nau­do­sis ir vai­kų dar­že­liu, ir kul­tū­ros pa­tal­po­mis, bend­ruo­me­nės sa­le. Po so­cia­li­niu būs­tu sle­pia­si daug ge­rų da­ly­kų, ku­rie taip pat bus skir­ti ir so­cia­li­nio būs­to nau­do­to­jams (...). For­ma­liai jie tei­sūs, bet ne­for­ma­liai ne­tei­sūs, nes mes daug dau­giau iš­spren­džia­me. Vie­na yra gy­ven­ti, bet žmo­gui rei­kia ir vai­kų dar­že­lio, ir vi­sa ki­ta. To­kia ga­li­my­bė at­si­ra­do ir mes su­sit­var­ko­me pa­sta­tą“, – aiš­ki­no me­ras.

Jis taip pat tei­gė, kad pro­jek­to kai­na ga­li kris­ti po ran­go­vų kon­kur­so.

„Kon­kur­sas ti­krą­ją kai­ną par­odys. Są­ma­ta ga­li kris­ti 30–50 proc., jei­gu su­tau­py­si­me lė­šas, tai dar kaž­ką pa­da­ry­si­me, nu­pirk­si­me ta­da dar ko­kį būs­tą“, – aiš­ki­no A.Vrub­liaus­kas.

2012–2014 me­tais į so­cia­li­nio būs­to plė­trą vals­ty­bė in­ves­ta­vo dau­giau kaip 21 mln. eu­rų, sa­vi­val­dy­bės – dar 3,6 mln. eu­rų sa­vo biu­dže­tų lė­šų. Už šias lė­šas sa­vi­val­dy­bės įsi­gi­jo apie 900 so­cia­li­nių bu­tų, ta­čiau juos kas­met gau­da­vo tik apie 3 proc. lau­kian­čių as­me­nų. 2014–2020 m. so­cia­li­nio būs­to fon­do plė­trai skir­ta 49,9 mln. eu­rų Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plė­tros fon­do lė­šų, už ku­rias nu­ma­ty­ta įsi­gy­ti 1150 so­cia­li­nių būs­tų, bet ir tai ne­pa­ten­kins vi­so po­rei­kio – ei­lė­se būs­to lau­kia dau­giau nei 12 tūkst. as­me­nų ir šei­mų, pa­žy­mi au­di­to­riai.

Au­di­to­riai at­krei­pia dė­me­sį, kad šiuo me­tu ša­ly­je nė­ra iš­ski­ria­ma, ku­rioms as­me­nų gru­pėms su­dė­tin­giau­sia sa­va­ran­kiš­kai su­si­ras­ti būs­tą, ku­rios iš jų yra la­biau­siai pa­žei­džia­mos. Bend­ro­je ei­lė­je lau­kia vi­si ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tys as­me­nys: jau­nos šei­mos, ne­įga­lie­ji, li­kę be tė­vų glo­bos, šei­mos, au­gi­nan­čios tris ir dau­giau vai­kų, dar­bin­gi as­me­nys. Vi­si ti­ki­si gau­ti so­cia­li­nį būs­tą, nors ei­lė­je jo ga­li tek­ti lauk­ti nuo 20 iki 30 me­tų. Da­bar­ti­nė sis­te­ma ne­ska­ti­na lai­ki­ną būs­tą ga­vu­sių jau­nų šei­mų ir dar­bin­gų as­me­nų ieš­ko­ti ga­li­my­bių gau­ti di­des­nes pa­ja­mas, nes, vir­ši­ję nu­ma­ty­tas me­ti­nes tur­to ir pa­ja­mų ri­bas, jie par­amos ir bu­to ne­be­tek­tų. Au­di­tas at­sklei­dė ir tai, kad so­cia­li­niu būs­tu ga­li nau­do­tis as­me­nys, ku­rie ne­tu­rė­tų jo gau­ti.

Pa­sak Vals­ty­bės kon­tro­lės, nau­jos par­amos prie­mo­nės – būs­to nuo­mos ar iš­per­ka­mo­sios būs­to nuo­mos mo­kes­čių da­lies kom­pen­sa­ci­jos – as­me­nims taip pat nė­ra pa­trauk­lios. Būs­to nuo­mos kom­pen­sa­ci­jo­mis 2015 me­tais pa­si­nau­do­jo tik 0,3 proc., o 2016 me­tais – 6,8 proc. iš pla­nuo­tų šia par­ama pa­si­nau­do­sian­čių as­me­nų ir šei­mų.