Auditas nerado, už ką „Vilniaus festivaliuose“ algą gavo Gintautas Kėvišas ir Rūta Prusevičienė
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) va­do­vas Gin­tau­tas Kė­vi­šas bei ki­ti as­me­nys, dirb­da­mi an­traei­lė­se par­ei­go­se vie­šo­jo­je įstai­go­je „Vil­nius fes­ti­va­liai“, al­gą ga­vo ir ne­si­ro­dy­da­mi dar­be, ro­do dar 2009 me­tais at­lik­to au­di­to iš­va­dos.

Kaip ra­šo nau­jie­nų por­ta­las del­fi.lt, ke­li me­no įstai­gų va­do­vai ša­lia pa­grin­di­nių par­ei­gų il­gus me­tus da­ly­vau­ja ir jų ren­gi­niams pi­ni­gus skirs­tan­čios Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės įstai­gos veik­lo­je. Dar 2008 me­tais Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą at­lik­ti jai pri­klau­san­čios vie­šo­sios įstai­gos „Vil­niaus fes­ti­va­liai“ veik­los au­di­tą.

Ta­da, kaip ir da­bar, įstai­gai „Vil­niaus fes­ti­va­liai“ va­do­va­vo Re­mi­gi­jus Mer­ke­lys. 2009 me­tais tarp jos dar­buo­to­jų bu­vo LNOBT di­rek­to­rius G.Kė­vi­šas, Na­cio­na­li­nės fil­har­mo­ni­jos di­rek­to­rė Rū­ta Pru­se­vi­čie­nė, da­bar­ti­nis Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos tea­tro di­rek­to­rius Mar­ty­nas Bud­rai­tis ir kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tras Aud­ro­nis Im­bra­sas, anks­čiau va­do­va­vęs „Me­nų spaus­tu­vei“ ir Lie­tu­vos šo­kio in­for­ma­ci­jos cen­trui.

Kaip tei­gia­ma au­di­to at­as­kai­to­je, šie ir dar ke­li as­me­nys as­me­nys „Vil­niaus fes­ti­va­liuo­se“ bu­vo įdar­bin­ti 4 va­lan­doms per die­ną. Jiems tuo me­tu mo­kė­tas 2–3 tūkst. li­tų ar­ba 579–869 eu­rų at­ly­gi­ni­mas už pu­sę eta­to. „Vil­niaus fes­ti­va­liai“ or­ga­ni­zuo­ja ir fi­nan­suo­ja ren­gi­nius ku­riuo­se da­ly­vau­ja mi­nė­tų as­me­nų va­do­vau­ja­mos ins­ti­tu­ci­jos. R.Mer­ke­lys del­fi.lt pa­tvir­ti­no, kad G.Kė­vi­šas, R.Pru­se­vi­čie­nė įstai­go­je dir­ba iki šiol, o A.Im­bra­sas bu­vo at­leis­tas po to, kai ta­po vi­ce­mi­nis­tru.

Mi­nė­to­je at­as­kai­to­je ra­šo­ma: „Au­di­to me­tu pa­ste­bė­jo­me, kad dar­buo­to­jai dir­ban­tys an­traei­lė­se par­ei­go­se ne­at­vyks­ta į dar­bą ir ne­si­nau­do­ja įstai­gos pa­tal­po­mis. At­lie­kant au­di­tą 2009–10–05 at­li­ko­me įstai­gos dar­buo­to­jų fak­ti­nį dar­bo lai­ko pa­ti­kri­ni­mą, ku­rio me­tu nu­sta­tė­me, kad dar­bo vie­to­je ne­bu­vo nei vie­no dar­buo­to­jo dir­ban­čio an­traei­lė­se par­ei­go­se <...>“.

Sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos spe­cia­lis­tai tuo me­tu pra­šė R. Mer­ke­lio ir jo pa­val­di­nių pa­aiš­kin­ti prie­žas­tis, ko­dėl jie ne­bū­na dar­bo vie­to­je. Už vi­sus dar­buo­to­jus pa­aiš­ki­ni­mą par­ašė pats di­rek­to­rius. Esą fes­ti­va­lių ren­gė­jai, dir­ban­tys vie­šo­je įstai­go­je, ne­ga­li sė­dė­ti dar­bo vie­to­se ne­per­trau­kia­mai nuo ry­to iki va­ka­ro – jiems rei­kia daž­nai da­ly­vau­ti su­si­ti­ki­muo­se spren­džiant įvai­rius fes­ti­va­lių or­ga­ni­za­vi­mo klau­si­mus (įvai­rias per­žiū­ras, perk­lau­sas, po­sė­džius, de­ry­bas, su­si­ti­ki­mus, ren­gi­nius ir t.t.). Dar­buo­to­jai pa­aiš­ki­ni­mų ne­pa­tei­kė.

Au­di­to me­tu R. Mer­ke­lys pa­tei­kė „Vil­niaus fes­ti­va­lių“ Vi­daus dar­bo tvar­kos tai­syk­les, ku­rios ne­bu­vo su­de­rin­tos su stei­gė­ju. Aps­kri­tai jos bu­vu­sios for­ma­lios, o su jo­mis pa­si­ra­šy­ti­nai ne­bu­vo su­si­pa­ži­nęs nė vie­nas dar­buo­to­jas.

Tai­syk­lė­se an­traei­li­nin­kams ne­bu­vo nu­sta­ty­tas dar­bo lai­ko re­ži­mas, t.y. kas­die­nio dar­bo pra­džia ir pa­bai­ga, o tai, anot at­as­kai­tos, prieš­ta­ra­vo Dar­bo ko­dek­sui. „To­dėl ne­ga­li­me pa­tvir­tin­ti, kad fes­ti­va­lių dar­buo­to­jai dir­bo dar­bo dar­bo lai­ko aps­kai­tos ži­nia­raš­čiuo­se nu­ro­dy­tą dar­bo lai­ką ir kad tei­sė­tai ir tei­sin­gai jiems aps­kai­čiuo­tas 174 249 Lt (dau­giau kaip 50 tūkst. eu­rų) dar­bo už­mo­kes­tis“, – ra­šo­ma at­as­kai­to­je. Jo­je taip pat nu­ro­dy­ta, kad po pu­sę die­nos dirb­da­mi „Vil­niaus fes­ti­va­liuo­se“, G.Kė­vi­šas, R.Pru­se­vi­čie­nė, M.Bud­rai­tis, A.Im­bra­sas pa­grin­di­nė­se dar­bo­vie­tė­se dir­bo po 8 val. per die­ną.