Atvyksta Vokietijos kovinė technika
Šian­dien, va­sa­rio 24 die­ną, į Lie­tu­vą trau­ki­niais iš Gra­fenwöhr mies­to Vo­kie­ti­jo­je at­vyks­ta Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no ka­rių tech­ni­ka.

Apie 60 įvai­rios ka­ri­nės tech­ni­kos vie­ne­tų, tarp ku­rių – tan­kai „Leo­pard“, pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos „Mar­der“, in­ži­ne­ri­nės ma­ši­nos „Dachs“, ki­ta tech­ni­ka, su­da­ry­sian­ti vie­ną iš NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės ma­nev­ri­nių kuo­pų, pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ruk­los įgu­lo­je dis­lo­kuo­ja­mo NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no pa­grin­dą su­da­ro ir jam va­do­vau­ja Vo­kie­ti­ja. Vo­kie­ti­jos pa­jė­gų pa­grin­dą su­da­ro ka­riai iš 12-osios me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos 122-ojo Vo­kie­ti­jos me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no. Šiuo me­tu į Lie­tu­vą jau yra at­vy­ku­si di­džio­ji da­lis iš 450 Vo­kie­ti­jos ka­rių, Bel­gi­jos ka­riai, da­lis Ny­der­lan­dų ka­rių. Pa­grin­di­nės Ny­der­lan­dų pa­jė­gos at­vyks ko­vą, o Nor­ve­gi­jos – ge­gu­žę.

NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­ne Lie­tu­vo­je šiais me­tais tar­naus Vo­kie­ti­jos, Nor­ve­gi­jos, Ny­der­lan­dų, Bel­gi­jos, Liuk­sem­bur­go, ki­tais me­tais Kroa­ti­jos ir Pra­ncū­zi­jos ka­riai. Iš vi­so apie 1 200 ka­rių.

Tai­kos me­tu NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­nas da­ly­vaus pra­ty­bo­se su mū­sų ka­riais Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės po­li­go­nuo­se, o kri­zės ar konf­lik­to at­ve­ju gin­tų Lie­tu­vą kar­tu su Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­mis ir pa­pil­do­mai at­vyks­tan­čio­mis są­jun­gi­nin­kų pa­jė­go­mis.

Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­ja­mą NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nę gru­pę nuo­lat su­da­rys šta­bas ir šta­bo kuo­pa, ap­rū­pi­ni­mo kuo­pa ir trys ar­ba ke­tu­rios ko­vi­nės kuo­pos, taip pat įvai­rūs ko­vi­nės par­amos vie­ne­tai. Esant po­rei­kiui, pa­vyz­džiui, pra­ty­boms ar ki­lus rea­liai grės­mei, są­jun­gi­nin­kų ba­ta­lio­no ko­vi­nė gru­pė ga­lės bū­ti pa­stip­ri­na­ma. Dėl nu­ma­to­mo in­ten­sy­vaus pra­ty­bų cik­lo pa­stip­ri­ni­mas pla­nuo­ja­mas ir šią va­sa­rą. Pla­nuo­ja­ma, kad į Lie­tu­vą pa­pil­do­mi at­vyks ar­ti­le­ri­jos, oro erd­vės gy­ny­bos, in­ži­ne­ri­niai ir ki­ti pa­da­li­niai.

Lie­tu­va at­vy­ku­siems są­jun­gi­nin­kų ka­riams tei­kia vi­są rei­kia­mą pri­iman­čio­sios ša­lies par­amą – už­ti­kri­na ka­rių ap­gy­ven­di­ni­mą, mai­ti­ni­mą, ki­tą rei­ka­lin­gą ap­rū­pi­ni­mą.

NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nė gru­pė Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­ta NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me per­nai lie­pą Var­šu­vo­je pri­im­tu spren­di­mu, rea­guo­jant į pa­si­kei­tu­sią geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją ir Ru­si­jos ak­ty­vius veiks­mus Ukrai­no­je.

To­kios ko­vi­nės gru­pės, sie­kiant stip­rin­ti są­jun­gi­nin­kų bu­vi­mą ry­ti­nia­me al­jan­so flan­ge, nuo me­tų pra­džios dis­lo­kuo­ja­mos ir Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je bei Len­ki­jo­je.