Atvyksta Tailando princesė
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ket­vir­ta­die­nį su­si­tiks su ofi­cia­laus vi­zi­to į Lie­tu­vą at­vyk­sian­čia Tai­lan­do pri­nce­se Ma­ha Cha­kri Si­rind­horn. Ša­lies va­do­vė ir Tai­lan­do ka­ra­liš­ko­sios šei­mos na­rė ap­tars Lie­tu­vos ir Tai­lan­do ry­šių stip­ri­ni­mą moks­lo, švie­ti­mo, pre­ky­bos sri­ty­se ir bend­ra­dar­bia­vi­mą tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se.

Pa­sak pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos pra­ne­ši­mo, ša­lies va­do­vė su Tai­lan­do pri­nce­se Ma­ha Cha­kri Si­rind­horn pa­si­da­lins Lie­tu­vos pa­tir­ti­mi ku­riant mo­der­nius in­teg­ruo­tus moks­lo ir vers­lo slė­nius, ap­tars, kaip Lie­tu­va ir Tai­lan­das drau­ge ga­lė­tų ska­tin­ti moks­lo pa­žan­gą, švie­ti­mą, ino­va­ci­jų plė­trą. Su­si­ti­ki­me taip pat bus kal­ba­ma apie dvi­ša­lę pre­ky­bą ir in­ves­ti­ci­jas.

Daug ga­li­my­bių plės­ti bendradarbiavimą

Lie­tu­vos ir Tai­lan­do eko­no­mi­niai ry­šiai dar tik plė­to­ja­si, to­dėl yra daug ne­iš­nau­do­tų ga­li­my­bių bend­ra­dar­biau­ti in­for­ma­ci­nių ir ko­mu­ni­ka­ci­jos tech­no­lo­gi­jų, la­ze­rių, že­mės ūkio, mais­to pra­mo­nės, trans­por­to ir lo­gis­ti­kos sri­ty­se. Mo­te­rų pa­sau­lio ly­de­rių ta­ry­bai va­do­vau­jan­ti D. Gry­baus­kai­tė su Tai­lan­do pri­nce­se taip pat kal­bė­sis, kaip ko­vo­ti su smur­tu ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, pri­klau­so­my­bė­mis, už­ti­krin­ti ly­gias ga­li­my­bes ber­niu­kams ir mer­gai­tėms siek­ti iš­si­la­vi­ni­mo. Ša­lies va­do­vės tei­gi­mu, sau­gi na­mų ap­lin­ka, svei­ka ir iš­si­la­vi­nu­si vi­suo­me­nė yra ir vals­ty­bės, ir vi­so pa­sau­lio ge­ro­vės pa­grin­das. To­dėl šiems tiks­lams pa­siek­ti svar­bi kiek­vie­nos ša­lies pa­tir­tis.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, Tai­lan­do pri­nce­sės vi­zi­tas at­ve­ria nau­jų ga­li­my­bių Lie­tu­vos ir Tai­lan­do žmo­nėms pa­žin­ti vie­niems ki­tus ir puo­se­lė­ti glau­des­nius ry­šius su šia spar­čiai au­gan­čia ša­li­mi. Tai­lan­do eko­no­mi­ka – vie­na di­džiau­sių re­gio­ne. Jo­je vis svar­bes­nį vaid­me­nį įgau­na aukš­to­sios ir kom­piu­te­ri­nės tech­no­lo­gi­jos, to­dėl pa­žan­giam ir ino­va­ty­viam Lie­tu­vos vers­lui ji ga­li tap­ti var­tais į vi­są Pie­try­čių Azi­ją.

Per ofi­cia­lų vi­zi­tą Lie­tu­vo­je Tai­lan­do pri­nce­sė lan­ky­sis Na­cio­na­li­nia­me moks­li­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ir in­for­ma­ci­jos cen­tre, Vil­niaus uni­ver­si­te­te, Na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre, ap­lan­kys Tra­kus ir Kry­žių kal­ną. Tai pir­ma­sis Tai­lan­do ka­ra­liš­ko­sios šei­mos na­rio vi­zi­tas mū­sų ša­ly­je.

Tu­ri ge­ne­ro­lo laips­nį

Ma­ha Cha­kri Si­rind­horn yra tre­čias iš ke­tu­rių Tai­lan­do ka­ra­liaus Bhu­mi­bo­lo Adu­lya­de­jo (Ra­mos IX) ir ka­ra­lie­nės Si­ri­kit vai­kų. Per­nai 60 me­tų ju­bi­lie­jų šven­tu­si Tai­lan­do pri­nce­sė ži­no­ma dėl sa­vo veik­los švie­ti­mo, svei­ka­tos, hi­gie­nos, van­dens iš­tek­lių ir že­mės ūkio sri­ty­se. Jos Ka­ra­liš­ko­ji Di­de­ny­bė va­do­vau­ja ke­liems ne­vy­riau­sy­bi­niams fon­dams ir pa­gal­bos pro­jek­tams, yra Tai­lan­do Rau­do­no­jo Kry­žiaus vi­cep­re­zi­den­tė. Dėl sa­vo hu­ma­ni­ta­ri­nio dar­bo ir rū­pi­ni­mo­si vai­kų mai­ti­ni­mu pri­nce­sė ta­po Jung­ti­nių Tau­tų ge­ro­sios va­lios am­ba­sa­do­re. Už tai, kad ska­ti­na ša­lies moks­li­nę plė­trą, Tai­lan­de ji daž­nai va­di­na­ma tech­no­lo­gi­jų pri­nce­se.

Ma­ha Cha­kri Si­rind­horn dau­giau kaip 30 me­tų dės­tė Chu­la­chomk­lao ka­ra­liš­ko­jo­je ka­ro aka­de­mi­jo­je. Tarp jos skai­ty­tų kur­sų – Tai­lan­do stu­di­jos, Pie­try­čių Azi­jos is­to­ri­ja ir t. t. Prieš ke­lis mė­ne­sius pri­nce­sė nu­trau­kė ak­ty­vią pe­da­go­gi­nę veik­lą aka­de­mi­jo­je. Kaip nu­ro­do­ma jos ofi­cia­lio­je in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, 1996 me­tais pri­nce­sei su­teik­tas ge­ne­ro­lo laips­nis.

Ma­ha Cha­kri Si­rind­horn ko­lek­cio­nuo­ja kny­gas, tu­ri di­de­lę as­me­ni­nę bib­lio­te­ką. Skel­bia­ma, kad ji ne tik mėgs­ta skai­ty­ti, bet ir ra­šo straips­nius, poe­zi­ją, trum­pas is­to­ri­jas bei ke­lio­nių kny­gas. Kar­tais ta­po. Pri­nce­sė gro­ja kla­si­ki­niais ta­jų mu­zi­kos ins­tru­men­tais ir pra­kti­kuo­ja ta­jų kla­si­ki­nius šo­kius.

Vie­šė­jo ka­ra­liai ir imperatoriai

Pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį Lie­tu­vo­je su­reng­ti 6 ka­ra­liš­kie­ji vi­zi­tai. Spa­lio pra­džio­je mū­sų ša­ly­je su ke­lių die­nų vi­zi­tu lan­kė­si Šve­di­jos ka­ra­lius Kar­las XVI Gus­ta­vas ir ka­ra­lie­nė Sil­vi­ja.

2009 me­tais tuo­me­tis pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus su po­nia Al­ma Adam­kie­ne Lie­tu­vo­je pri­ėmė Is­pa­ni­jos ka­ra­liš­ką­ją po­rą – 2014-ai­siais sos­tą įpė­di­niui už­lei­du­sį ka­ra­lių Jua­ną Car­lo­są I ir ka­ra­lie­nę So­fią. 2008 me­tais į mū­sų ša­lį bu­vo at­vy­ku­si tuo­me­tė Ny­der­lan­dų ka­ra­lie­nė Bea­tri­čė.

2007-ai­siais pir­mą kar­tą Bal­ti­jos ša­ly­se, taip pat ir Lie­tu­vo­je, lan­kė­si vie­nin­te­lė pa­sau­ly­je im­pe­ra­to­riš­ko­ji šei­ma – Ja­po­ni­jos im­pe­ra­to­rius Aki­hi­to ir im­pe­ra­to­rie­nė Mi­chi­ko.

2006 me­tų pa­va­sa­rį su vals­ty­bi­niu vi­zi­tu Lie­tu­vo­je vie­šė­jo tuo­me­tis Bel­gi­jos ka­ra­lius Al­ber­tas II ir ka­ra­lie­nė Pa­ola. Tų pa­čių me­tų ru­de­nį įvy­ko dar vie­nos ka­ra­liš­ko­sios po­ros vi­zi­tas – bu­vo at­skri­du­si Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ka­ra­lie­nė Elž­bie­ta II ir jos su­tuok­ti­nis Edin­bur­go her­co­gas Phi­li­pas.