Atvyko dar 15 vaikų iš Rytų Ukrainos
Spa­lio 6-ąją pa­va­ka­re į Lie­tu­vą at­skri­do 15 nuo ka­ro nu­ken­tė­ju­sių vai­kų iš Lu­hans­ko ir Do­nec­ko sri­čių. Jie vi­si yra 8 kla­sės mo­ki­niai. Vai­kus ly­di ukrai­nie­čių kal­bos mo­ky­to­ja. Vi­si jie me­tus lai­ko mo­ky­sis ir gy­vens Vil­niaus lie­tu­vių na­muo­se.

La­biau­siai nu­ken­tė­ju­sius nuo ka­ro šei­mų vai­kus at­rin­ko pa­tys ukrai­nie­čiai. Tri­jų vai­kų tė­vai yra žu­vę, vie­no tė­vas pa­im­tas į ne­lais­vę. Jie vi­si yra ka­ro pa­bė­gė­liai, se­niai pa­li­kę sa­vo gim­tą­sias vie­tas ir iki iš­vy­ki­mo į Lie­tu­vą lai­ki­nai be­sig­lau­dę Dnip­re, ra­šo­ma Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

„Įs­tri­go vie­no ber­niu­ko, ku­ris pas mus iš Ukrai­nos yra at­vy­kęs anks­čiau, nu­sis­te­bė­ji­mas, kad iš pra­džių jam bu­vę keis­ta ne­be­gir­dė­ti šū­vių... – sa­ko Vil­niaus lie­tu­vių na­mų di­rek­to­rius Gin­tau­tas Ru­dzins­kas. – Vi­si at­vy­kę vai­kai čia la­bai grei­tai adap­tuo­ja­si, ne­si­jau­čia vie­ni­ši, nes ran­da ir sa­vo tau­tie­čių – šiuo me­tu pas mus mo­ko­si 37 mo­ki­niai iš Ukrai­nos, ir ki­tų tau­ty­bių vai­kų, ku­rie yra iš 30 pa­sau­lio vals­ty­bių“.

Di­rek­to­rius džiau­gia­si, kad kar­tu su nau­jo­kais at­vy­ko ir jų ukrai­nie­čių kal­bos mo­ky­to­ja. Vai­kus ji ly­di jau an­trus me­tus. Šie­met ji vėl pa­si­liks me­tams ir juos mo­kys gim­to­sios kal­bos. Vai­kams taip pat vyks 2 sa­vai­ti­nės lie­tu­vių kal­bos pa­mo­kos.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja Ukrai­nos vals­ty­bės siun­čia­mų vai­kų iš Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­čių mo­ky­mą ir ap­gy­ven­di­ni­mą Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja nuo 2014 me­tų. Per tre­jus me­tus pri­im­ti 45 vai­kai.

Vai­kai iš Ukrai­nos pri­ima­mi re­mian­tis 2014 me­tų Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu dėl hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos su­tei­ki­mo Ukrai­nai. Nu­ta­ri­mą Vy­riau­sy­bei pa­tei­kė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja. Lie­tu­vos vals­ty­bė me­tams lai­ko ski­ria lė­šų šiems vai­kams mo­ky­ti, pri­žiū­rė­ti, jų ap­gy­ven­di­ni­mo, mai­ti­ni­mo, ko­mu­na­li­nėms ir ki­toms pa­slau­goms (svei­ka­tos drau­di­mo, mo­ky­mo prie­mo­nių įsi­gi­ji­mo, va­sa­ros poil­sio or­ga­ni­za­vi­mo) ir kt. iš­lai­doms pa­deng­ti.