Atvykėliams sijoti – tankesnis sietas
Sei­me ra­do­si ini­cia­ty­va plės­ti Lie­tu­vo­je ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų ra­tą. No­ri­ma užd­raus­ti į ša­lį at­vyk­ti už­sie­nie­čiams, su­si­ju­siems su stam­baus mas­to ko­rup­ci­ja, pi­ni­gų plo­vi­mu ir žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mais.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­rių ini­cia­ty­va Sei­me par­eng­ta už­sie­nie­čių tei­si­nę pa­dė­tį reg­la­men­tuo­jan­čio įsta­ty­mo pa­tai­sa, ku­ria siū­lo­ma į ša­lį ne­įsi­leis­ti as­me­nų, ga­lin­čių kel­ti grės­mę ne tik Lie­tu­vos, bet ir ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) bei NA­TO vals­ty­bių sau­gu­mui bei vie­ša­jai tvar­kai. Taip pat bū­tų ne­lau­kia­mi as­me­nys, apie ku­riuos tu­ri­ma in­for­ma­ci­jos ar yra pa­kan­ka­mas pa­grin­das įtar­ti, kad jie įvyk­dė ar pri­si­dė­jo prie stam­baus mas­to ko­rup­ci­nių, pi­ni­gų plo­vi­mo nu­si­kal­ti­mų, šiurkš­čių žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mų už­sie­nio vals­ty­bė­se.

Kon­ser­va­to­rių ini­cia­ty­vą pa­lai­kė ir ki­tų Sei­mo frak­ci­jų na­riai – „vals­tie­čiai“, so­cial­de­mo­kra­tai, li­be­ra­lai. Eks­per­tų ti­ki­ni­mu, įsta­ty­mo pa­tai­sa aiš­kiau ir pla­čiau apib­rėš kri­te­ri­jus, pa­gal ku­riuos bus „si­jo­ja­mi“ į Lie­tu­vą at­vyks­tan­tys už­sie­nie­čiai. Ta­čiau, kaip prog­no­zuo­ja­ma, Na­cio­na­li­nis ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų są­ra­šas dėl to dras­tiš­kai ne­pail­gės. Kiek da­bar ja­me yra as­me­nų, ne­skel­bia­ma.

Uni­ver­sa­lios nuo­sta­tos

TS-LKD ly­de­rio bei frak­ci­jos Sei­me se­niū­no Gab­rie­liaus Lands­ber­gio tei­gi­mu, tai, kas siū­lo­ma, – lie­tu­viš­ka va­di­na­mo­jo Ser­ge­jaus Mag­nic­kio įsta­ty­mo ana­lo­gi­ja, nu­kreip­ta prieš ko­rum­puo­tus, su žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mais už­sie­nio vals­ty­bė­se su­si­ju­sius as­me­nis.

„No­rė­čiau pa­brėž­ti, kad įre­gis­truo­tas įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas nė­ra nu­kreip­tas prieš ko­kią nors kon­kre­čią vals­ty­bę. Prieš­in­gai, juo įtvir­ti­na­mos nuo­sta­tos yra uni­ver­sa­lios. Ki­taip sa­kant, jos ga­lė­tų bū­ti tai­ko­mos bet ku­riam už­sie­nie­čiui, ku­ris yra vyk­dęs ar pri­si­dė­jęs prie šiurkš­čių žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mų. Pa­vyz­džiui, su­si­do­ro­jant su as­me­ni­mis dėl po­li­ti­nių mo­ty­vų ar dėl jų at­skleis­tų ko­rup­ci­nių is­to­ri­jų, kaip bu­vo Ru­si­jos tei­si­nin­ko S. Mag­nic­kio, at­sklei­du­sio di­džiu­les fi­nan­si­nes Ru­si­jos par­ei­gū­nų ma­chi­na­ci­jas, at­ve­ju“, – aiš­ki­no G. Lands­ber­gis.

To­kia nuo­sta­ta bū­tų tai­ko­ma ir as­me­nims, ku­rie vyk­do ar pri­si­de­da vyk­dant stam­baus mas­to ko­rup­ci­nius, su pi­ni­gų plo­vi­mu su­si­ju­sius nu­si­kal­ti­mus. At­vyk­ti į Lie­tu­vą to­kiems žmo­nėms bū­tų ga­li­ma draus­ti il­ges­nį nei pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­pį.

Gab­rie­lius Lands­ber­gis: „No­rė­čiau pa­brėž­ti, kad įre­gis­truo­tas įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas nė­ra nu­kreip­tas prieš ko­kią nors kon­kre­čią vals­ty­bę.“

Svei­kin­ti­na po­zi­ci­ja

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko „vals­tie­čio“ Vy­tau­to Ba­ko nuo­mo­ne, pa­tai­sa at­si­ra­do tin­ka­mu lai­ku. „Tu­ri­me iš­nau­do­ti vi­sas ga­li­my­bes gar­siai kal­bė­ti apie žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mus, dėl ku­rių ne­ten­ka­ma svei­ka­tos ir net gy­vy­bės. Be to, kai prie mū­sų sie­nų yra vals­ty­bė, ku­rio­je gy­vy­bė nie­ko ne­kai­nuo­ja, tai tu­ri įta­kos ir mū­sų sau­gu­mui. To­dėl šis pro­jek­tas – pui­ki pro­ga dar kar­tą pa­de­mons­truo­ti mū­sų vals­ty­bės po­zi­ci­ją“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė jis.

Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) na­rys li­be­ra­las Pe­tras Auš­tre­vi­čius ma­no, kad Sei­mo na­rių ini­cia­ty­va – svei­kin­ti­nas žings­nis. Jo žo­džiais, im­tis pre­ven­ci­nių prie­mo­nių yra po­li­ti­kų par­ei­ga. „Su ko­rup­ci­ja su­si­ję pi­ni­gai iš Ru­si­jos, ku­rių sa­vi­nin­kai pa­pras­tai yra aukš­ti par­ei­gū­nai ar­ba val­džiai ar­ti­mi žmo­nės, pa­ten­ka į Eu­ro­pą, ku­ria įvai­rias tam­sias sche­mas, sa­ky­čiau, ko­rum­puo­ja eu­ro­pie­čius. Ir tai lei­džia di­de­lį tur­tą val­dan­tiems sa­vi­nin­kams jaus­tis sau­giai, kom­for­tiš­kai, ne­bi­jo­ti jo­kių ri­bo­ji­mų. Tuo me­tu vi­sa tai – va­gys­tė iš Ru­si­jos žmo­nių. Ti­kiuo­si, kad at­eis die­na, kai vals­ty­bės, ku­rios pri­glau­dė to­kius pi­ni­gus, pri­va­lės juos grą­žin­ti Ru­si­jos žmo­nės“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė P. Auš­tre­vi­čius.

Nė­ra naujovė

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to dės­ty­to­jo Li­no Ko­ja­los tei­gi­mu, par­la­men­ta­rų ini­cia­ty­va – mė­gi­ni­mas aiš­kiau ir pla­čiau apib­rėž­ti Lie­tu­vo­je ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų ra­tą. „Ta­čiau tai nė­ra koks nors tei­si­nis lū­žis ar ypa­tin­ga nau­jo­vė“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė po­li­to­lo­gas.

Jis pri­mi­nė, kad to­kią po­li­ti­ką Lie­tu­va, kaip ir ki­tos ša­lys, pa­pras­tai vyk­do per na­cio­na­li­nius ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų są­ra­šus. „Nors tei­kia­ma nuo­sta­ta nė­ra tai­ko­ma tik vie­nai vals­ty­bei, ta­čiau dau­gu­ma ma­no, kad dau­giau­sia to­kių ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų ga­lė­tų bū­ti iš Ru­si­jos“, – pa­brė­žė L. Ko­ja­la. Be na­cio­na­li­nių, šios vals­ty­bės kai ku­riems as­me­nims tai­ko­mos ir bend­ros ES sank­ci­jos.

Pro­jek­to ini­cia­to­rių tei­gi­mu, Sei­mas iki šiol nė­ra iš­sa­kęs sa­vo po­zi­ci­jos Ru­si­jos par­ei­gū­nų ma­chi­na­ci­jas at­sklei­du­sio tei­si­nin­ko S. Mag­nic­kio by­los klau­si­mu. Užuot ty­ru­si jo at­skleis­tą sche­mą, Ru­si­jos tei­sė­sau­ga pa­tei­kė tei­si­nin­kui fal­si­fi­kuo­tus kal­ti­ni­mus. Jis bu­vo su­im­tas ir mi­rė ka­lė­ji­me 2009 me­tais.

Įsta­ty­mą, pa­va­din­tą S. Mag­nic­kio var­du, 2012 me­tais pri­ėmė JAV – su žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mais su­si­ju­siems Ru­si­jos par­ei­gū­nams bu­vo pri­tai­ky­tos sank­ci­jas. JAV užd­rau­dė jiems iš­duo­ti vi­zas ir įšal­dė ak­ty­vus. Są­ra­še šiuo me­tu – per 40 as­me­nų.

EP 2012 ir 2014 me­tais sa­vo re­zo­liu­ci­jo­se yra pa­si­sa­kęs už ES sank­ci­jų įve­di­mą, taip pat pa­tei­kęs 32 as­me­nų są­ra­šą, ku­riems tu­rė­tų bū­tų tai­ko­mas vi­zų iš­da­vi­mo drau­di­mas ir tur­to įšal­dy­mas. Pro­jek­to au­to­rių ži­nio­mis, ati­tin­ka­mą įsta­ty­mą pir­mo­ji ES pri­ėmė Es­ti­ja, na­cio­na­li­nius S. Mag­nic­kio įsta­ty­mus šiuo me­tu svars­to Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ir Ka­na­dos par­la­men­tai.