Atvira sistema užtikrintų internetinio balsavimo saugumą
Su­kū­rus bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu sis­te­mą Lie­tu­vos po­li­ti­kai ga­lė­tų kvies­ti spe­cia­lis­tus pa­ban­dy­ti nu­lauž­ti jos prog­ra­mi­nį ko­dą ir taip pa­ti­krin­ti, ar sis­te­ma pa­kan­ka­mai sau­gi.

Taip „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus ir „Ži­nių ra­di­jo“ lai­do­je „Skaid­ru­mo li­ni­ja“ sa­kė JPP „Kurk Lie­tu­vai“ pro­jek­tų va­do­vas Ig­nas Ru­bi­kas. Pa­sak jo, vie­nas pa­grin­di­nių bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu iš­šū­kių šiuo me­tu – kom­pe­ten­ci­jos sto­ka Lie­tu­vo­je.

- Lie­tu­vo­je in­ter­ne­ti­nis bal­sa­vi­mas kar­tais pa­inio­ja­mas su elek­tro­ni­niu bal­sa­vi­mu. Koks iš tie­sų tarp jų skir­tu­mas ir apie ku­rį bū­dą vis­gi kal­ba­ma Lie­tu­vo­je?

- Bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu vyks­ta ta­da, kai bal­suo­ja­ma nuo­to­li­niu bū­du, tar­ki­me, iš na­mų ar dar­bo. Elek­tro­ni­nis bal­sa­vi­mas yra daug pla­tes­nė sa­vo­ka, api­man­ti ir in­ter­ne­ti­nį bal­sa­vi­mą. Daž­niau­siai apie elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą kal­ba­ma kaip apie elek­tro­ni­nes apy­lin­kes – skait­me­ni­nių įren­gi­nių nau­do­ji­mą apy­lin­kė­se sie­kiant už­fik­suo­ti bal­sus. Lie­tu­vo­je daž­niau­siai dis­ku­tuo­ja­ma apie bal­sa­vi­mą in­ter­ne­tu. Jį šiuo me­tu ban­do­ma įtei­sin­ti jau ket­vir­tą kar­tą. Sei­me šiuo me­tu vyks­ta svars­ty­mas dėl įsta­ty­mo, ku­ris leis­tų sis­te­mą iš­ban­dy­ti dar prieš ją rea­liai įgy­ven­di­nant rin­ki­muo­se.

- Da­bar Sei­mas svars­to ga­li­my­bę tik iš­ban­dy­ti sis­te­mą?

- Taip, iš­ban­dy­ti, ar pa­si­tei­sins ši tak­ti­ka. Vė­liau, jei ji pa­si­tei­sin­tų, in­ter­ne­ti­nis bal­sa­vi­mas bū­tų įtei­sin­tas tiek rin­ki­mų, tiek re­fe­ren­du­mo bal­sa­vi­me. Tuo pa­čiu me­tu vyks­ta svars­ty­mai įtei­sin­ti ir elek­tro­ni­nių apy­lin­kių pi­lo­ta­vi­mo ga­li­my­bę per ar­tė­jan­čius Sei­mo rin­ki­mus ke­le­to­je sa­vi­val­dy­bių.

- Kaip jau mi­nė­jo­te, Sei­me šis klau­si­mas svars­to­mas, ta­čiau jis vis dar iš­lie­ka gan kon­tra­ver­siš­kas: vie­ni tei­gia, kad toks bal­sa­vi­mo bū­das bū­ti­nai rei­ka­lin­gas Lie­tu­vai, ki­ti ne­ri­mau­ja dėl jo sau­gu­mo. Ko­kios vis­gi yra in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo ri­zi­kos?

- Pa­grin­di­nės ri­zi­kos yra tei­si­nės ir įgy­ven­di­ni­mo. Yra du pa­grin­di­niai klau­si­mai - ar bal­sas iš­liks slap­tas, ar ne­bus ga­li­ma iš­šif­ruo­ti, už ką žmo­gus bal­sa­vo, ir, an­tra, ar bal­sas ne­ga­lės bū­ti su­klas­to­tas. Kal­bant apie slap­tu­mą, iš tei­si­nės pu­sės at­skleis­ti bal­są pa­gal da­bar­ti­nes tech­no­lo­gi­jas yra la­bai su­nku, nes bal­sas kom­piu­te­ry­je yra už­šif­ruo­ja­mas ir vie­no bal­so iš­slap­ti­ni­mui prie­reik­tų dau­giau nei tūks­tan­čio me­tų.

- Kaip jūs tai skai­čia­vo­te?

- Aps­kai­čiuo­ta pa­gal tai, kiek šiuo me­tu ga­lin­giau­si kom­piu­te­riai už­truk­tų šif­ruo­da­mi ko­dą ŠA-256, ku­rį daž­niau­siai nau­do­ja da­bar­ti­niai bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu tie­kė­jai. Šif­ra­vi­mo me­to­du yra ban­do­mos vi­sos įma­no­mos ko­do kom­bi­na­ci­jos, už­truk­tų apie tūks­tan­tį me­tų, kol bū­tų iš­ban­dy­tos vi­sos ir at­ran­da­ma bū­tent ta, ku­ri šif­ruo­ja bal­so ko­dą. Iš so­cia­li­nės pers­pek­ty­vos, Lie­tu­vo­je daž­nai tei­gia­ma, kad bal­sų pir­ki­mas yra di­džiu­lė prob­le­ma ir bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu jį tik pa­leng­vins. Tai iš tie­sų yra rim­ta prob­le­ma ir daž­niau­siai siū­lo­mas spren­di­mas yra pa­kar­to­ti­nis bal­sa­vi­mas - ga­li­my­bė bal­suo­ti pa­kar­to­ti­nai in­ter­ne­tu, kai bū­tų skai­čiuo­ja­mas tik pa­sku­ti­nis bal­sas.

- Ta­čiau, jei žmo­gus par­duo­da bal­są, an­tras bal­sa­vi­mas tur­būt šios prob­le­mos ne­išsp­ręs­tų?

- Čia ir yra ža­ve­sys - ga­li­ma bal­są par­duo­ti kad ir šim­tą kar­tų, ir vis tiek nu­bal­suo­ti taip, kaip tu no­ri.

- Jūs pa­tei­kė­te pa­siū­ly­mus dėl bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu. Ar šie pa­siū­ly­mai ki­lo dėl tų ri­zi­kų, ku­rias esa­te įvar­di­nęs?

- Taip, la­biau­siai dėl slap­tu­mo pa­žei­di­mo ir bal­sų klas­to­ji­mo ri­zi­kos. Tech­niš­kai bal­sų klas­to­ji­mo ga­li­my­bė yra su­val­do­ma įren­giant sau­gik­lius tri­juo­se bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu eta­puo­se: bal­sa­vi­mo me­tu, per­duo­dant ir sau­gant bal­sus ser­ve­ry­je bei, ga­liau­siai, skai­čiuo­jant bal­sus.

- Gal ga­lė­tu­mė­te trum­pai pri­sta­ty­ti, ką siū­lė­te?

- Es­mi­nis pri­nci­pas yra tas, jog rei­kė­tų su­kur­ti at­vi­rą sis­te­mą, ku­rią ga­lė­tų ti­krin­ti IT krip­tog­ra­fi­jos ir ki­ti eks­per­tai. Siū­ly­mas yra vyk­dy­ti vi­sų in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo cen­tri­nių da­lių iš­sa­mų au­di­tą, kvies­ti tarp­tau­ti­nius eks­per­tus ir ste­bė­to­jus tai įver­tin­ti bei teik­ti sa­vo iš­va­das. Taip pat svar­bu pa­teik­ti prog­ra­mi­nį ko­dą ir vi­sas ki­tas de­ta­les apie tai, kaip vyk­do­mas bal­sa­vi­mas vie­šai, kad jį bū­tų ga­li­ma pa­ti­krin­ti bet kam. Tre­čias es­mi­nis siū­ly­mas yra ati­dė­ti bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu siū­ly­mą iki 2019-2020 me­tų rin­ki­mų ir pra­dė­tį šį pro­ce­są nuo tes­ta­vi­mo.

- Ko­dėl bū­tent iki šių me­tų?

- Nes tai yra ar­ti­miau­si me­tai, ku­rie bus po at­ei­nan­čių Sei­mo rin­ki­mų ir tri­jų me­tų pe­rio­das yra pa­kan­ka­mas, kad bal­sa­vi­mą bū­tų ga­li­ma iš­tes­tuo­ti. Ki­tų ša­lių pra­kti­ka yra la­bai įvai­ri. Pa­vyz­džiui, Švei­ca­ri­ja dir­ba šia te­ma jau nuo 2000 me­tų ir ruo­šia­si ga­lu­ti­nai įgy­ven­din­ti tik 2020 me­tais. Tai 20 me­tų įgy­ven­di­ni­mo lai­ko­tar­pis, la­bai at­sar­gus. Tuo me­tu Es­ti­jo­je bal­sa­vi­mas bu­vo įtei­sin­tas iš kar­to. Dau­ge­ly­je ša­lių toks bū­das yra iš­ban­do­mas per du – ke­tu­ris me­tus.

- Sa­kė­te, kad ko­das tu­rė­tų bū­ti at­vi­ras, kad žmo­nės iš­sa­miau ži­no­tų, kaip vyks­ta in­ter­ne­ti­nis bal­sa­vi­mas. Ko­kias kon­kre­čiai ri­zi­kas tai su­val­dy­tų?

- Bal­sų klas­to­ji­mo ir bal­so sla­pu­mo ri­zi­kas, nes bū­tų ga­li­ma pa­ti­krin­ti, ar in­for­ma­ci­nė sis­te­ma, ku­rios pa­grin­du yra vyk­do­mas bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu, yra tech­niš­kai tvar­kin­ga ir sau­gi. Vis­gi yra ir ke­le­tas ki­tų ri­zi­kų, nes, ne­pai­sant to, kad sis­te­ma ga­li veik­ti pui­kiai, la­bai svar­bu, kad ją pri­žiū­rin­tys žmo­nės, tie­kė­jai bei sis­te­mos sa­vi­nin­kas, taip pat ge­rai iš­ma­ny­tų vi­sas sau­gu­mo ri­zi­kas ir ga­lė­tų kom­pe­te­tin­gai jas ver­tin­ti ir jų iš­veng­ti. Iš tie­sų kom­pe­ten­ci­jos prob­le­ma Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra vie­na rim­čiau­sių šiuo me­tu. Kol kas nė­ra aiš­ku, kas Lie­tu­vo­je ga­lė­tų tu­rė­tų kom­pe­ten­ci­jų, rei­ka­lin­gų už­ti­krin­ti tin­ka­mos ko­ky­bės tie­kė­jų dar­bą.

- Kam kon­kre­čiai yra skir­ti jū­sų siū­ly­mai?

- Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai, ku­ri ren­gia įsta­ty­mo pro­jek­tus, ir Sei­mo na­riams, ku­rie bal­suo­ja dėl bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu.

- Ar su­lau­kė­te at­si­lie­pi­mų ir ar į jū­sų siū­ly­mus bu­vo at­siž­velg­ta?

- Vi­sos mū­sų pa­sta­bos jau yra įtrauk­tos į šiuo me­tu tei­kia­mus įsta­ty­mų pro­jek­tus.

- Lie­tu­va nė­ra pir­mo­ji, ku­ri svars­to in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo ga­li­my­bę. Ar bu­vo ša­lių, ku­rio­se šis bal­sa­vi­mas ne­pa­si­tei­si­no ir dėl to bu­vo at­šauk­tas?

- To­kių at­ve­jų bu­vo ne­ma­žai ir tai daž­nai gąs­di­na žmo­nes. Tai pa­lie­ka blo­gą įspū­dį il­gam lai­kui, nors tech­no­lo­gi­jos ir kei­čia­si. Gar­siai nu­ai­dė­jo 2010 me­tų Alek­so Hal­der­ma­no iš Mi­či­ga­no uni­ver­si­te­to at­ve­jis, kai jo va­do­vau­ja­ma gru­pė nu­lau­žė Va­šing­to­no rin­ki­mų sis­te­mą. Ki­tas at­ve­jis – 2006 me­tai, kai Olan­di­jo­je bu­vo at­si­sa­ky­ta daug me­tų vei­ku­sių bal­sa­vi­mo ma­ši­nų, o ne­tru­kus bu­vo su­stab­dy­ti ir bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu siū­ly­mai. Bu­vo ir ki­tų, ta­čiau dau­giau­siai tai vy­ko ne Va­ka­rų ša­ly­se, o pa­vyz­džiui, Či­lė­je, In­di­jo­je, ke­lio­se Af­ri­kos vals­ty­bė­se, kur vie­ša­sis sek­to­rius daž­nai ne­tu­ri rei­ka­lin­gų kom­pe­ten­ci­jų.

- Mi­nė­jo­te Va­šing­to­no vals­ti­ją. Ar tai nė­ra ta pa­ti vals­ti­ja, ku­ri pa­ti kvie­tė pi­lie­čius nu­lauž­ti bal­sa­vi­mo sis­te­mą ir taip pa­ti­krin­ti, ar ji sau­giai vei­kia? Ar toks bū­das bū­tų veiks­min­gas Lie­tu­vo­je?

- Taip, ta pa­ti. Ir, ma­nau, Lie­tu­vo­je toks siū­ly­mas taip pat su­veik­tų. Tai bū­tų ge­ras at­vi­ru­mo ir kom­pe­ten­ci­jos iš­ban­dy­mas, vie­ša­jam sek­to­riui bū­tų la­bai ge­rai taip pa­da­ry­ti.

- Ar Es­ti­ja yra ge­ra­sis in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo pa­vyz­dys?

- Es­ti­ja yra įgy­ven­di­nu­si ke­lis spren­di­mus, ku­rie ga­lė­tų bū­ti lai­ko­mi ge­ruo­ju pa­vyz­džiu. Jie ne­se­niai at­vė­rė sa­vo prog­ra­mi­nės įran­gos ko­dą, taip pat įdie­gė daug ino­va­ci­jų bal­so šif­ra­vi­mo bei pa­ti­kri­ni­mo sri­ty­se, pa­vyz­džiui, ga­li­my­bę mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu pa­ti­krin­ti, ar bal­sas yra už­fik­suo­tas tei­sin­gai. Svar­bu yra tai, kad il­ga pa­tir­tis jau lei­do Es­ti­jai su­kaup­ti tin­ka­mas kom­pe­ten­ci­jas šio­je sri­ty­je ir da­bar jie tu­ri pra­na­šu­mą to­liau jas to­bu­li­nant. Gal­būt Es­ti­ja nė­ra sek­ti­nas pa­vyz­dys tuo at­žvil­giu, kad jie pri­siė­mė di­de­lę ri­zi­ką pa­čio­je pra­džio­je.