Atvertas kelias laivams į Baltarusiją
Jau nuo ki­to lai­vy­bos se­zo­no bai­da­rė­mis, ne­di­de­liais ka­te­riais ar pra­mo­gi­niais lai­vais ga­lė­si­me be kliū­čių nu­plauk­ti į Bal­ta­ru­si­ją. Ke­liau­jan­tie­siems Ne­mu­no upe van­dens trans­por­to prie­mo­nė­mis įreng­tas Šven­dub­rės se­zo­ni­nis upių pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tas, jis skir­tas ker­tan­tiems vals­ty­bės sie­ną.

Tai pir­ma­sis žings­nis, at­ve­rian­tis ke­lio­nių Ne­mu­nu tarp Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos ga­li­my­bes. Pa­sie­nio kon­tro­lės punk­to ati­da­ry­mas nu­ma­to­mas lap­kri­čio pa­bai­go­je. Tie­sa, kol kas ke­liau­to­jų už­mo­jus ga­li kiek pri­ge­sin­ti rei­ka­la­vi­mas tu­rė­ti kai­my­nės ša­lies vi­zas.

Mo­der­ni infrastruktūra

Šven­dub­rės se­zo­ni­nis upių pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tas Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo nu­ma­ty­tas 2006 me­tais pa­si­ra­šy­ta­me Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos vy­riau­sy­bių su­si­ta­ri­me dėl vals­ty­bės sie­nos pe­rė­ji­mo punk­tų. Ta­čiau lė­šų jo sta­ty­bai at­si­ra­do tik bai­gian­tis 2007–2013 me­tų fi­nan­si­niam lai­ko­tar­piui.

Kon­tro­lės punk­tas, ku­ria­me bus vyk­do­mos pa­sie­nio kon­tro­lės pro­ce­dū­ros, pa­sta­ty­tas vaiz­din­go­je Ne­mu­no pa­kran­tė­je Eu­ro­pos Są­jun­gos bei Lie­tu­vos vals­ty­bės lė­šo­mis. Ja­me įreng­tas tar­ny­bi­nis pa­sta­tas pa­sie­nio tar­ny­boms, pa­tal­pos van­dens trans­por­tu ke­liau­jan­čių as­me­nų pa­sie­nio pa­ti­krai, mo­bi­li prie­plau­ka ke­lei­viams, pri­va­žiuo­ja­ma­sis ke­lias bei su­dė­tin­gas hid­ro­tech­ni­nis sta­ti­nys – sli­pas. Šis įren­gi­nys skir­tas pa­sie­nie­čių lai­vams bei mo­bi­lios prie­plau­kos ele­men­tams iš­trauk­ti iš van­dens ir at­gal nu­leis­ti.

Nu­ma­to­ma, kad punk­te ke­lei­vių pa­ti­krą at­liks ir pa­sie­nie­čiai, ir mui­ti­nės par­ei­gū­nai. Mo­der­nios vaiz­do ste­bė­ji­mo, duo­me­nų per­da­vi­mo bei ki­tos in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų sis­te­mos leis už­ti­krin­ti tin­ka­mą pa­sie­nio tar­ny­bų dar­bą bei grei­tą pa­sie­nio pa­ti­kros pro­ce­dū­rų at­li­ki­mą.

Šven­dub­rės se­zo­ni­nio upių pa­sie­nio kon­tro­lės punk­to sta­ty­ba kai­na­vo 3,5 mln. eu­rų. Be šio sta­ti­nio, prie Ne­mu­no Bu­gie­dos kai­me (Laz­di­jų ra­jo­ne) pa­sta­ty­ta ir įreng­ta spe­cia­li prie­plau­ka pa­sie­nie­čių lai­vams.

Pastačius Švendubrės sezoninį upių pasienio kontrolės punktą atsivėrė galimybės jau nuo pavasario į Baltarusiją keliauti ir laivais. /Pasienio kontrolės punktų direkcijos archyvo nuotrauka

Ne se­zo­no metas

Pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tų di­rek­ci­jos di­rek­to­rius Ar­nol­das Tva­ro­na­vi­čius LŽ tei­gė, kad mo­der­ni punk­to inf­ras­truk­tū­ra su­da­rys pa­lan­kias są­ly­gas kirs­ti vals­ty­bės sie­ną žmo­nėms, Ne­mu­nu plau­kian­tiems ne­di­de­lė­mis van­dens trans­por­to prie­mo­nė­mis, be to, pa­ge­rins iš­ori­nės Eu­ro­pos Są­jun­gos sie­nos sau­gu­mą.

„Bal­ta­ru­si­jos pu­sė­je dar­bui jau par­eng­tas ki­to­je upės pu­sė­je esan­tis Pri­val­kos se­zo­ni­nis upių pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tas, to­dėl abie­jų ša­lių vals­ty­bės sie­nos įga­lio­ti­niams nu­sta­čius pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tų dar­bo truk­mę ir lai­ką, jie veiks nuo­lat. Per juos bus lei­džia­ma vyk­ti as­me­nims, ne­at­siž­vel­giant į pi­lie­ty­bę, ker­tan­tiems vals­ty­bės sie­ną ne pre­ki­nio ke­lei­vi­nio su­si­sie­ki­mo van­dens trans­por­to ar­ba as­me­ni­nio nau­do­ji­mo plau­kio­ji­mo prie­mo­nė­mis. Taip pat bus ga­li­ma ga­ben­ti pre­kes, ku­rių kie­kis ne­vir­ši­ja jų įve­ži­mo nor­mų“, – aiš­ki­no A. Tva­ro­na­vi­čius.

Pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tų di­rek­ci­jos va­do­vas vy­lė­si, kad nau­jos są­ly­gos pa­di­dins ke­liau­jan­čių­jų Ne­mu­nu srau­tus bei ska­tins Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos žmo­nių, sa­vi­val­dy­bių, vers­lo ins­ti­tu­ci­jų, spor­to or­ga­ni­za­ci­jų bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos Sie­nos kon­tro­lės or­ga­ni­za­vi­mo val­dy­bos Pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tų sky­riaus vir­ši­nin­kas Si­gi­tas Rat­ke­vi­čius LŽ tei­gė, kad Šven­dub­rės se­zo­ni­nis upių pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tas iš pra­džių, ma­tyt, bus kaip Ne­mu­no upės ste­bė­ji­mo punk­tas, nes lai­vy­bos se­zo­nas Ne­mu­ne jau baig­tas. „Su­si­ti­kę abie­jų vals­ty­bių sie­nų įga­lio­ti­niai su­tars lai­vy­bos bei pa­ti­kros da­tą ir nuo ta­da bus vi­sos ga­li­my­bės plauk­ti ar į vie­ną, ar į ki­tą ša­lį pra­mo­gi­niais lai­ve­liais“, – tvir­ti­no S. Rat­ke­vi­čius. Jis kiek ap­gai­les­ta­vo, kad Bal­ta­ru­si­jos pu­sė­je esan­čio Pri­val­kos se­zo­ni­nio upių pa­sie­nio kon­tro­lės punk­to inf­ras­truk­tū­ra ge­ro­kai men­kes­nė. Ta­čiau tai ne­tu­rė­tų bū­ti kliū­tis at­lik­ti ker­tan­čių­jų vals­ty­bės sie­ną pa­ti­krą.

Iki Gardino atitekantis Augustavo kanalas atveria dar didesnes galimybes plėsti vandens keliones Nemunu, pritraukiant ir kaimynę Lenkiją. /www.belarus.by nuotrauka

Su­ak­ty­vės turizmas

Pri­tai­ky­ti Ne­mu­no ruo­žą tarp Gar­di­no ir Drus­ki­nin­kų ke­lio­nėms lai­vais jau ne vie­nus me­tus įvai­rias ša­lies ins­ti­tu­ci­jas ra­gi­no Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė. Ne­abe­jo­ja­ma, kad toks van­dens marš­ru­tas duos nau­dos tiek Lie­tu­vai, tiek Bal­ta­ru­si­jai. Lie­tu­vos tu­ris­tai lai­vais ga­lės plauk­ti į Gar­di­ną, o bal­ta­ru­siai – į Drus­ki­nin­kus, kur gau­su trau­kos ob­jek­tų – sa­na­to­ri­jos, SPA cen­trai, van­dens par­kas, sli­di­nė­ji­mo tra­sos. Be to, iki Gar­di­no ati­te­kan­tis Au­gus­ta­vo ka­na­las at­ve­ria dar di­des­nes ga­li­my­bes plės­ti van­dens ke­lio­nes Ne­mu­nu, pri­trau­kiant ir kai­my­nę Len­ki­ją.

Linas Urmanavičius: "Pastaraisiais metais buvo ne vienas bandymas Druskininkus pasiekti Nemunu, plaukiant iš Baltarusijos." /dzukijainfo.lt nuotrauka

Drus­ki­nin­kų vi­ce­me­ras Li­nas Ur­ma­na­vi­čius LŽ ti­ki­no, kad pa­sta­rai­siais me­tais bu­vo ne vie­nas ban­dy­mas ku­ror­tą pa­siek­ti Ne­mu­nu, plau­kiant iš Bal­ta­ru­si­jos. Ta­čiau ke­liau­to­jams pra­mo­gi­niais ka­te­riais kil­da­vo įvai­rių prob­le­mų: ir ker­tant vals­ty­bių sie­ną, ir užp­lau­kus ant sek­lu­mų, nes upės far­va­te­ris iki šiol bu­vo ne­pa­žy­mė­tas. „Da­bar be­li­ko iš­va­ly­ti Ne­mu­no dug­ną ir pa­žy­mė­ti far­va­te­rį, kad plau­kian­tie­ji ži­no­tų, ku­ria Ne­mu­no vie­ta jie ga­li be kliū­čių plauk­ti“, – tei­gė Drus­ki­nin­kų vi­ce­me­ras.