Atstovė Strasbūre ragina Lietuvą apsispręsti dėl lyties keitimo ir R. Pakso
Lie­tu­vos at­sto­vė Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me (EŽTT) ra­gi­na val­džios ins­ti­tu­ci­jas su­telk­ti pa­stan­gas ir įgy­ven­din­ti Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mus dėl ly­ties kei­ti­mo ope­ra­ci­jų bei per ap­kal­tą iš pre­zi­den­to par­ei­gų pa­ša­lin­to Ro­lan­do Pa­kso tei­sių da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se.

„Šiuo at­žvil­giu ypač reikš­min­gos su­telk­tos vi­sų su­in­te­re­suo­tų val­džios ins­ti­tu­ci­jų pa­stan­gos už­ti­kri­nant ope­ra­ty­vų ir ko­ky­biš­ką nau­jų tei­sė­kū­ros ini­cia­ty­vų, su­si­ju­sių su EŽTT spren­di­mais by­lo­se L. prieš Lie­tu­vą ir Pa­ksas prieš Lie­tu­vą, (...) par­en­gi­mą ir įgy­ven­di­ni­mą“, - tei­gia­ma Ka­ro­li­nos Bub­ny­tės par­eng­to­je at­as­kai­to­je. Šį do­ku­men­tą pir­ma­die­nį tu­rė­tų svars­ty­ti Vy­riau­sy­bė.

Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mų įgy­ven­di­ni­mą pri­žiū­rin­tis Eu­ro­pos Ta­ry­bos Mi­nis­trų ko­mi­te­tas per­nai su­kri­ti­ka­vo Lie­tu­vą dėl drau­di­mo keis­ti ly­tį ir par­agi­no pri­im­ti Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sas, ku­rios leis­tų R.Pa­ksui da­ly­vau­ti par­la­men­to rin­ki­muo­se.

Dėl il­gai ne­įgy­ven­di­na­mų spren­di­mų šiais dviem at­ve­jais Lie­tu­vai pri­tai­ky­ta va­di­na­mo­ji su­stip­rin­tos prie­žiū­ros pro­ce­dū­ra.

Ci­vi­li­nis ko­dek­sas įtvir­ti­na tei­sę pa­keis­ti ly­tį, ta­čiau ši nuo­sta­ta pra­ktiš­kai ne­vei­kia, nes Sei­mas jau dau­giau kaip 10 me­tų ne­prii­ma tai reg­la­men­tuo­jan­čio įsta­ty­mo. Dėl to Lie­tu­va dar 2007 me­tais pra­lai­mė­jo by­lą Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me.

Stras­bū­ro teis­mas 2011 me­tais nu­spren­dė, kad Lie­tu­va pa­žei­dė R.Pa­kso tei­ses, užd­rau­du­si šiam iki gy­vos gal­vos bū­ti ren­ka­mam Sei­mo na­riu.

K.Bub­ny­tė at­as­kai­to­je taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad pa­grin­di­niai Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mai ga­lė­tų bū­ti ver­čia­mi į lie­tu­vių kal­bą. To­kias ga­li­my­bes aps­vars­ty­ti Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas pir­ma­die­nį pa­ves­ti spe­cia­liai su­da­ry­tai dar­bo gru­pei.

Pra­ėju­siais me­tais Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas Stras­bū­re su­lau­kė ma­žiau skun­dų prieš Lie­tu­vą nei už­per­nai.

2014 me­tais prieš Lie­tu­vą bu­vo pa­teik­tos 387 pe­ti­ci­jos, 2013 me­tais – 428, pra­ne­šė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

Iš pen­kių su Lie­tu­va su­si­ju­sių by­lų, ku­rio­se EŽTT pri­ėmė spren­di­mus dėl es­mės, tri­jo­se nu­sta­tė kon­ven­ci­jos pa­žei­di­mus.