Atskiras dalinys vegetarams
Ka­riai ve­ge­ta­rai ga­lė­tų tar­nau­ti vie­na­me ka­riuo­me­nės da­li­ny­je, sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas svars­tant bū­dus, kaip už­ti­krin­ti jiems vi­sa­ver­tį mai­ti­ni­mą­si.

„Gal kon­cen­truo­si­me tą to­kią ve­ge­ta­riš­ką val­gyk­lą ar pa­jė­gas ku­rio­je nors vie­no­je vie­to­je (...) tie­siog tiems, ku­rie tu­ri mi­ty­bos tam ti­krų įpro­čių ar nu­sis­ta­ty­mų“, – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je sa­kė mi­nis­tras.

„Y­ra ke­lio­li­ka ar net ke­lias­de­šimt vie­tų, kur tar­nau­ja ka­riai, tai kiek­vie­no­je val­gyk­lo­je teik­ti ap­rū­pi­ni­mą vie­nam ar dviem tar­nau­jan­tiems tur­būt bū­tų ne vi­sai tiks­lin­ga ir efek­ty­vu“, – kal­bė­jo J.Ole­kas.

Jis tei­gė, kad ka­riuo­me­nė­je šiuo me­tu yra ve­ge­ta­riš­kų sau­sų da­vi­nių, to­dėl pra­ty­bo­se spe­cia­lius mi­ty­bos įpro­čius tu­rin­čius ka­rius ga­li­ma ap­rū­pin­ti jų po­rei­kius ati­tin­kan­čiu mais­tu. Da­li­nių val­gyk­lo­se dar­buo­to­jai ve­ge­ta­rams taip pat pa­siū­lo dau­giau dar­žo­vių, sa­kė mi­nis­tras.

Pa­sak J.Ole­ko, ka­riuo­me­nės va­dui ge­ne­ro­lui lei­te­nan­tui Jo­nui Vy­tau­tui Žu­kui pa­si­ra­šius įsa­ky­mą dėl al­ter­na­ty­vaus val­gia­raš­čio ir jo re­cep­tū­rų, su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja bus de­ri­na­mas me­niu ve­ge­ta­rams, ku­ris už­ti­krins vi­sa­ver­tį ap­rū­pi­ni­mą mais­to me­džia­go­mis.

Mi­nis­tro ži­nio­mis, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je yra du ve­ge­ta­rai.

Ve­ge­ta­riš­kas val­gia­raš­tis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je at­si­ras po kriš­nai­tų re­li­gi­nės bend­ruo­me­nės skun­do. Ti­ki­ma­si, kad to­kių pa­tie­ka­lų ka­riuo­me­nės val­gyk­lo­se at­si­ras iki šių me­tų vi­du­rio, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė nau­jie­nų por­ta­las 15min.lt.

Kol kas šauk­ti­niai ir pro­fe­sio­na­lūs ka­riai yra mai­ti­na­mi pa­gal val­gia­raš­tį, ku­ria­me yra mė­sos, žu­vies ir kiau­ši­nių.

Ly­gių tei­sių kon­tro­lie­rė Ag­ne­ta Lo­ba­čevs­ky­tė nu­trau­kė ty­ri­mą dėl dis­kri­mi­na­ci­jos, bet įpa­rei­go­jo ka­riš­kius po 2016 me­tų lie­pos 1-osios pra­neš­ti, kaip se­ka­si su­da­ry­ti ve­ge­ta­riš­ką val­gia­raš­tį, ra­šo por­ta­las.