Atsivėrė Seimo narių automobilių nuomos įdomybės
Vis­kas pra­si­dė­jo nuo Lie­tu­vos ža­lių­jų vals­tie­čių są­jun­gos na­rės Gre­tos Kil­di­šie­nės au­to­mo­bi­lio „Ran­ge Ro­ver“ nuo­mos skan­da­lo, ku­riam įsip­lies­kus, Sei­mo na­rė va­kar, pir­ma­die­nį, Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai  įtei­kė pra­šy­mą nu­trauk­ti jos kaip Sei­mo na­rės įga­lio­ji­mus. Po ke­lių die­nų pa­aiš­kė­jo jog so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris, bu­vęs prem­je­ras, Al­gir­das But­ke­vi­čius taip pat „į­vė­lė klai­dų“ dek­la­ruo­jant sa­vo pra­ban­gų au­to­mo­bi­lį, o da­bar ži­niask­lai­dos prie­mo­nės pra­ne­ša, jog kon­ser­va­to­rius Dai­nius Krei­vys lyg tu­ri ir sa­vo au­to­mo­bi­lio is­to­ri­ją.

Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Dai­nius Krei­vys su­sku­bo nu­trauk­ti vos prieš sa­vai­tę su­da­ry­tą au­to­mo­bi­lio „Au­di A6“ nuo­mos su­tar­tį su jam pri­klau­san­čia bend­ro­ve „Sta­ty­bų gau­sa“, ku­riai pri­klau­so pre­ky­bos tink­las „Mo­ki ve­ži“, pra­ne­ša „Lie­tu­vos ry­tas“. Ki­lus ažio­ta­žui dėl „vals­tie­tės“ G. Kil­di­šie­nės nau­do­ja­mo „Ag­ro­kon­cer­no“ au­to­mo­bi­lio, kai ku­rie par­la­men­ta­rai su­sku­bo pil­dy­ti ir tai­sy­ti dek­la­ra­ci­jas.

„Jau šią su­tar­tį nu­trau­kiau. Aš nu­ta­riau au­to­mo­bi­lį nu­pirk­ti. Ko­dėl? Vyks­ta vi­so­kie skan­da­lai, pa­gal­vo­jau, kad ge­riau nu­si­pirk­ti ir bus ra­mu“, – stai­gių ma­nev­rų prie­žas­ties ne­slė­pė D.Krei­vys. Už įsi­gy­tą au­to­mo­bi­lį kon­ser­va­to­rius su­mo­kė­jo 13,5 tūkst. eu­rų, šis san­do­ris ne­dek­la­ruo­tas. Po­li­ti­kas ne­įž­vel­gė prob­le­mos, kad au­to­mo­bi­lį nuo­mo­jo­si iš jam pri­klau­san­čios bend­ro­vės.

Dien­raš­čio duo­me­ni­mis, dek­la­ra­ci­jas su­sku­bo pa­pil­dy­ti ir kon­ser­va­to­rius bu­vęs prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius, per­nai gruo­džio 1 die­ną pra­tę­sęs au­to­mo­bi­lio „Nis­san Qash­qai“ nuo­mos su­tar­tį su Aly­taus bend­ro­ve „Al­kes­ta“, ku­ri skel­bia­si esan­ti vie­na di­džiau­sių ša­ly­je ke­lių tie­si­mo ir til­tų sta­ty­bos bend­ro­vių. Tie­sa, jai Aly­tu­je pri­klau­so ir au­to­mo­bi­lių cen­tras. Be to, au­to­mo­bi­lio nuo­ma D. Krei­vio Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je dek­la­ruo­ta nuo 2013 m. sau­sio 1 d. Ši in­for­ma­ci­ja yra vie­ša.

Pir­ma­die­nį TSLKD pa­vie­ši­no, ku­ria­me tei­gia­ma, jog D. Krei­vys au­to­mo­bi­lio nuo­mai ne­nau­do­jo par­la­men­ti­nėms iš­lai­doms skir­tų lė­šų: „Ki­lus ažio­ta­žui dėl Sei­mo na­rio Dai­niaus Krei­vio nuo­mo­ja­mo au­to­mo­bi­lio iš UAB „Sta­ty­bų gau­sa“, ku­rios vie­nas iš sa­vi­nin­kų yra ir D. Krei­vys, pa­brėž­ti­na, kad par­la­men­ta­ras už au­to­mo­bi­lio nuo­mą ne­nau­do­jo par­la­men­ti­nėms iš­lai­doms skir­tų lė­šų, au­to­mo­bi­lį nuo­mo­jo­si sa­vo as­me­ni­nė­mis lė­šo­mis.“

Pra­ėju­sią sa­vai­tę sa­vo pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­ją pa­pil­dė ir Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja „vals­tie­tė“ Ri­ma Baš­kie­nė, nu­ro­džiu­si, kad sau­sio 10-ąją su „Swed­bank li­zin­gu“ su­da­rė iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­tį.

Kaip skel­bė BNS, so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius gruo­dį su­da­rė au­to­mo­bi­lio „Au­di Q7“ nuo­mos su­tar­tį su Ma­ri­jam­po­lė­je re­gis­truo­ta bend­ro­ve ener­ge­ti­kos ir Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bend­ro­ve „A­la­ve­ra“, ku­ri apie au­to­mo­bi­lio nuo­mos veik­lą ne­sis­kel­bia. Bu­vęs prem­je­ras por­ta­lui del­fi.lt tei­gė taip pat ke­ti­nan­tis pa­pil­dy­ti dek­la­ra­ci­ją.