Atsisveikinome su Rūta Gajauskaite
An­tra­die­nį Vil­niaus An­ta­kal­nio ka­pi­nė­se pa­lai­do­ta Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo de­pu­ta­tė, so­cia­li­nių moks­lų tei­sės dak­ta­rė, do­cen­tė Rū­ta Ga­jaus­kai­tė.

Lai­do­tu­vė­se da­ly­va­vo dau­ge­lis di­si­den­tų, „Są­jū­džio“ vei­kė­jų, bu­vu­sių ir esa­mų par­la­men­ta­rų.

69 me­tų R. Ga­jaus­kai­tė ne­ti­kė­tai mi­rė penk­ta­die­nį Vil­niu­je.

R.Ga­jaus­kai­tė gi­mė 1946 me­tų sau­sio 24 die­ną. Ji stu­di­ja­vo Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­te, bai­gė Mask­vos są­jun­gi­nio pro­ku­ra­tū­ros ins­ti­tu­to as­pi­ran­tū­rą ir ap­gy­nė di­ser­ta­ci­ją gam­to­sau­gi­nės tei­sės te­ma.

1968-1976 me­tais R.Ga­jaus­kai­tė dir­bo įvai­rų tei­si­nin­kės, o nuo 1976 me­tų - moks­li­nį dar­bą, bu­vo Tei­sės eks­per­ti­zės moks­li­nio ty­ri­mo ins­ti­tu­to jau­nes­nią­ja moks­li­ne bend­ra­dar­be, nuo 1982 me­tų - Liau­dies ūkio spe­cia­lis­tų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo ins­ti­tu­te - vyr. dės­ty­to­ja, do­cen­te, ka­ted­ros ve­dė­ja.

R.Ga­jaus­kai­tė yra pa­skel­bu­si 20 mo­ky­mo-me­to­di­nių prie­mo­nių, ji su­bū­rė spe­cia­lis­tus ir įkū­rė pir­mą­ją Eko­lo­gi­jos ir gam­to­sau­gos ka­ted­rą Lie­tu­vo­je, par­ašė pir­mą­jį va­do­vė­lį apie ga­my­bos ir gam­tos są­vei­kos re­gu­lia­vi­mą, pub­li­ka­vo per 220 straips­nių eko­lo­gi­jos ir po­li­ti­kos te­mo­mis ir iš jų su­da­rė rin­ki­nius „Ko­dėl vargs­ta Lie­tu­va?“ bei „E­ko­lo­gi­ja vir­tu­vė­je“.

R.Ga­jaus­kai­tė ak­ty­viai da­ly­va­vo Są­jū­džio veik­lo­je, bu­vo Lie­tu­vos ža­lių­jų koor­di­na­ci­nės ta­ry­bos, Ža­lio­sios par­ti­jos įkū­ri­mo ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rė.

1990 me­tų ba­lan­džio 24 die­ną ji iš­rink­ta Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo na­re.