Atsisveikinimas su Žaliojo tilto skulptūromis
Iki lie­pos pa­bai­gos ant sos­ti­nės Ža­lio­jo til­to ne­be­liks daug dis­ku­si­jų kurs­čiu­sių so­vie­ti­nių skulp­tū­rų, čia su­mon­tuo­tų dar 1952 me­tais. De­mon­tuo­tos sto­vy­los bus sau­go­mos sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­je: to­li­mes­nį jų li­ki­mą spręs Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas bei vi­suo­me­nė.

Vil­niaus me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus pa­ža­das, kad Ža­lio­jo til­to skulp­tū­ros bus de­mon­tuo­tos lie­pos pra­džio­je ar vi­du­ry­je, įgau­na rea­lius kon­tū­rus. Kaip LŽ in­for­ma­vo sos­ti­nės va­do­vo pa­ta­rė­jas Alek­sand­ras Zub­ria­ko­vas, vi­si skulp­tū­rų de­mon­ta­vi­mo dar­bai tu­rė­tų bū­ti at­lik­ti per šį mė­ne­sį.

„Šiek tiek vė­la­vo kon­kur­so par­en­gia­mie­ji dar­bai. Sa­vi­val­dy­bės val­do­ma bend­ro­vė „Grin­da“ sam­dė su­bran­go­vą dar­bams at­lik­ti, kon­kur­są lai­mė­jo bend­ro­vė „Be­to­no de­mon­ta­vi­mo tech­ni­ka“. Ji ir nu­kels skulp­tū­ras“, - nu­ro­dė me­ro pa­ta­rė­jas.

Pa­sak A. Zub­ria­ko­vo, skulp­tū­rų nu­kė­li­mas kai­nuos 38 tūkst. eu­rų. Lai­ki­nai jos bus sau­go­mos „Grin­dos“ te­ri­to­ri­jo­je, vė­liau bus skel­bia­mas kon­kur­sas skulp­tū­rų res­tau­ra­vi­mui.

„Jei­gu Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas pa­nai­kins jų ap­sau­gą – bus skel­bia­mas kon­kur­sas ir sau­go­ji­mui ar­ba eks­po­na­vi­mui. Dėl to dar bus ta­ria­ma­si ir dis­ku­tuo­ja­ma su vi­suo­me­ne.“, - sa­kė me­ro pa­ta­rė­jas.

Dar bir­že­lio pra­džio­je Vil­niaus me­ras R. Ši­ma­šius bu­vo nu­si­tei­kęs lauk­ti dar vie­nos – tre­čio­sios – eks­per­ti­zės dėl skulp­tū­rų būk­lės, bet ne­tru­kus pa­kei­tė nuo­mo­nę.

„Si­tua­ci­ja la­bai aiš­ki. Skulp­tū­ros, aki­vaiz­du, yra ne to­kios būk­lės, ku­ri leis­tų jaus­tis ra­miai dėl jų sau­gu­mo. Be jo­kios abe­jo­nės, tas skulp­tū­ras vien dėl sau­gu­mo da­ly­kų rei­kės nu­kel­ti ir tas bus pa­da­ry­ta“, - sa­kė jis ži­niask­lai­dai.

Prieš pen­ke­rius me­tus skulp­tū­ras ty­rę Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to eks­per­tai nu­sta­tė, kad jos jau bu­vo pa­ga­min­tos ne­ko­ky­biš­kai, o da­bar jos jau vi­siš­kai su­iru­sios, ne­be­li­kę at­ski­ras da­lis jun­gian­čių siū­lių, į vi­dų pa­ten­ka kri­tu­liai. Moks­li­nin­kų tei­gi­mu, Ža­liuo­ju til­tu va­žiuo­jan­čio trans­por­to su­ke­lia­ma vib­ra­ci­ja skulp­tū­ras ju­di­na, dėl to ky­la pa­vo­jus pra­ei­viams. Ža­lio­jo til­to „puoš­me­nas“ reng­ta­si re­mon­tuo­ti jau se­no­kai: tie­sa, anks­tes­nio me­ro Ar­tū­ro Zuo­ko va­do­vau­ja­ma sa­vi­val­dy­bė ban­dė su­ras­ti, kas ga­lė­tų tai pa­da­ry­ti skulp­tū­rų ne­nu­ke­liant.

Ar skulp­tū­ros ir to­liau iš­sau­gos sau­go­mos kul­tū­ros ver­ty­bės sta­tu­są, nu­spręs­ti tu­rės Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ta­ry­ba. Jos pir­mi­nin­kas Ro­mas Pa­kal­nis anks­čiau ža­dė­jo, kad dėl to bus ap­sisp­ręs­ta per mė­ne­sį, tai­gi, lie­pą.

Ke­tu­rios skulp­tū­ri­nės gru­pės ant Ža­lio­jo til­to at­si­ra­do so­viet­me­čiu, 1952-ai­siais. Gru­pės „Moks­lo jau­ni­mas“ au­to­riai – Juo­zas Mi­kė­nas ir Juo­zas Kė­dai­nis, „Tai­kos sar­gy­bo­je“ – Bro­nius Pun­dzius, „Pra­mo­nės ir sta­ty­bos“ – Na­po­leo­nas Pe­tru­lis ir Bro­nius Vyš­niaus­kas, „Že­mės ūkis“ – Ber­nar­das Bu­čas ir Pe­tras Vai­va­da.