Atsisveikinimas su prancūzais
Vil­niaus ši­lu­mos tink­lai (VŠT), be­si­ren­gian­tys po me­tų pe­rim­ti sos­ti­nės ši­lu­mos ūkį, ke­ti­na ženg­ti iki šiol pre­ce­den­to ne­tu­rė­ju­sį žings­nį ir iš­rei­ka­lau­ti ža­los at­ly­gi­ni­mą iš anks­tes­nės VŠT va­do­vy­bės. Nau­jo­jo va­do­vo Man­to Bu­ro­ko tei­gi­mu, ši­lu­mos kai­nos naš­ta var­to­to­jams šiuo me­tu yra per di­de­lė, bet ar ją pa­vyks su­ma­žin­ti, tai pri­klau­sys ne tik nuo įmo­nės, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės, bet ir nuo vals­ty­bės spren­di­mų.

Ly­giai po me­tų sos­ti­nės ši­lu­mos ūkis iš il­ga­me­čių nuo­mi­nin­kų – Pra­ncū­zi­jos bend­ro­vės „Veo­lia“ val­do­mos „Vil­niaus ener­gi­jos“ – tu­ri grįž­ti į mies­to ran­kas. Pe­rė­mi­mą įgy­ven­di­nan­čiai sa­vi­val­dy­bės įmo­nei VŠT nuo pra­ėju­sių me­tų spa­lio va­do­vau­jan­tis M. Bu­ro­kas ne­sle­pia, jog at­ei­nan­čią žie­mą – pa­sku­ti­nį se­zo­ną, kai vil­nie­čių šil­dy­mą dar re­gu­liuos nuo­mi­nin­kai – ga­li­mi ne­ma­lo­nūs siurp­ri­zai, pir­miau­sia dėl to, kad „Vil­niaus ener­gi­ja“ pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je vie­na­ša­liš­kai nu­spren­dė iš­jung­ti tre­čią­ją Vil­niaus ter­mo­fi­ka­ci­nę elek­tri­nę (TEC-3). Toks spren­di­mas bu­vo pri­im­tas Vy­riau­sy­bei pa­nai­ki­nus vie­šuo­sius in­te­re­sus ati­tin­kan­čių pa­slau­gų (VIAP) kvo­tas ter­mo­fi­ka­ci­nių elek­tri­nių ga­mi­na­mai elek­trai, nes dėl to TEC-3 veik­la esą bū­tų ta­pu­si nuo­sto­lin­ga. Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė ir VŠT nuo me­tų pra­džios sie­kia, kad Vy­riau­sy­bė pri­im­tų spren­di­mus, pa­lan­kes­nius šios jė­gai­nės dar­bui, bet tam prieš­ina­si Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja.

„At­nau­jin­ti dar­bą TEC-3 ti­krai ga­lė­tų. Klau­si­mas, ar jos veik­lai bus tei­kia­ma vals­ty­bės su­bsi­di­ja. Pa­sa­ky­čiau taip: jei­gu jė­gai­nė ne­veiks, žie­mą oro tem­pe­ra­tū­rai nu­kri­tus eks­tre­ma­liai, ga­li su­si­da­ry­ti si­tua­ci­ja, kad mies­tui pri­trūks šil­dy­mo ga­lių“, – in­ter­viu „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė VŠT di­rek­to­rius Man­tas Burokas.

Par­ei­ka­laus savo

– Iki Vil­niaus ši­lu­mos ūkio pe­rė­mi­mo iš „Vil­niaus ener­gi­jos“ li­ko me­tai. Kaip VŠT se­ka­si įgy­ven­din­ti šį dar­bą?

– Šiuo me­tu su­da­ri­nė­ja­me tur­to ir dar­buo­to­jų pe­rė­mi­mo gra­fi­ką. La­bai gai­la, kad anks­tes­nė VŠT va­do­vy­bė šia link­me ne­pa­da­rė be­veik nie­ko, to­dėl šian­dien ten­ka pla­nuo­ti ne tik di­džiuo­sius dar­bus, bet ir kas­kart gręž­tis į pra­ei­tį, įver­ti­nant anks­čiau pri­im­tus spren­di­mus, „de­gi­nan­čius“ val­do­mus re­sur­sus. Tu­riu ome­ny­je spren­di­mus, vi­siš­kai ne­su­si­ju­sius su VŠT ūki­ne veik­la, ne­pa­ma­tuo­tas ri­zi­kas tei­kiant ne­pers­pek­ty­vias pa­sko­las ir pa­na­šiai.

– Sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba yra pa­tei­ku­si iš­va­das, kad anks­tes­nė VŠT va­do­vy­bė pri­kau­pė apie 5 mln. eu­rų nuo­sto­lio, su­teik­da­ma dau­giau nei 2 mln. eu­rų pa­sko­lų jau ban­kru­ta­vu­siai „Air Li­tua­ni­ca“, taip pat leis­da­ma tūks­tan­čius ka­vai, do­va­nų če­kiams, te­ni­so aikš­te­lių nuo­mai ir pa­na­šiai. Ar ban­dė­te kel­ti klau­si­mą dėl nuo­sto­lių iš­rei­ka­la­vi­mo iš anks­tes­nių va­do­vų?

– Tie pi­ni­gai bu­vo pa­leis­ti į orą. Šian­dien mums jų trūks­ta, to­dėl in­ten­sy­viai svars­to­me ža­los at­ly­gi­ni­mo klau­si­mą bei at­lie­ka­me tam ti­krus žings­nius ta link­me.

– VŠT ste­bė­to­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ar­vy­das Sek­mo­kas yra mi­nė­jęs, kad pa­gal anks­tes­nę Vil­niaus ši­lu­mos tink­lų ir „Vil­niaus ener­gi­jos“ pa­si­ra­šy­tą nuo­mos su­tar­tį dėl ne­tin­ka­mai nu­sta­ty­tų ba­zi­nių ši­lu­mos ir karš­to van­dens kai­nų per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus var­to­to­jai už ši­lu­mą ga­lė­jo per­mo­kė­ti mi­li­jo­nus eu­rų. Ką ke­ti­na­te da­ry­ti keis­da­mas si­tua­ci­ją?

– Šiuo me­tu vyks­ta teis­mo pro­ce­sas. Su­lau­kus ga­lu­ti­nės nu­tar­ties, to­les­ni žings­niai pri­klau­sys ne tik nuo mū­sų, bet ir nuo Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos (VKEKK) spren­di­mų. Jei­gu ma­to­te mus kaip įmo­nę, ku­ri ga­lė­tų kom­pen­suo­ti per­mo­kas gy­ven­to­jams, – ti­krai ne, nes mes ne­pe­ri­ma­me anks­tes­nių „Vil­niaus ener­gi­jos“ įsi­pa­rei­go­ji­mų ar tuo la­biau at­sa­ko­my­bės už bu­vu­sius pa­žei­di­mus. Tai­gi jei bus fik­suo­tas pa­žei­di­mas ar ne­tin­ka­mas VKEKK spren­di­mas dėl kai­nos nu­sta­ty­mo, iš­ei­čių bus ieš­ko­ma tų su­bjek­tų apim­ti­mi. Mes sprę­si­me, kiek ga­lė­tu­me pri­si­dė­ti prie tei­sin­gu­mo at­kū­ri­mo, kiek tai su­si­ję su ne­ati­ti­ki­mais nuo­mos su­tar­ties nuo­sta­toms.

Grės­mė – vil­nie­čių butams

– Jau ne­tru­kus Vil­niaus ši­lu­mos tink­lams teks pe­rim­ti apie 800 dar­buo­to­jų iš „Vil­niaus ener­gi­jos“. Iš kur VŠT pa­ims šių dar­buo­to­jų iš­lai­ky­mui ar at­sis­kai­ty­mui su jais rei­ka­lin­gų lė­šų?

– Dar­buo­to­jams siun­čia­me la­bai aiš­kią ži­nią: jų kom­pe­ten­ci­ja ir dar­bas mums rei­ka­lin­gi, juo­lab kad veik­la – ši­lu­mos ir elek­tros ener­gi­jos ga­my­ba – vyks to­liau. No­rė­tu­me, kad dar­buo­to­jai ne­bū­tų įtrau­kia­mi į tai, kas vyks­ta tarp su­tar­ties ša­lių, ir jaus­tų­si kuo sau­giau. Jei kal­bė­tu­me apie at­ly­gi­ni­mus, jie yra tam ti­kro dar­bo re­zul­ta­to fi­nan­si­nė iš­raiš­ka. Ją per kai­ną ir da­bar su­mo­ka var­to­to­jai. Kol kas ne­tu­ri­me kon­kre­čių skai­čių, nors jų ne kar­tą pra­šė­me iš „Vil­niaus ener­gi­jos“. Ta­čiau ti­krai ma­nau, kad kal­bant apie ga­my­bos ir ap­tar­nau­jan­tį per­so­na­lą, ne apie va­do­vy­bę, dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai nė­ra iš­pūs­ti.

– VŠT at­si­sa­kė iš „Vil­niaus ener­gi­jos“ pe­rim­ti Vil­niaus TEC-3, ku­ri dėl Vy­riau­sy­bės spren­di­mo nai­kin­ti VIAP kvo­tas me­tų pra­džio­je bu­vo su­stab­dy­ta. Ar, jū­sų ma­ny­mu, TEC-3 ga­lė­tų at­nau­jin­ti dar­bą?

– At­nau­jin­ti dar­bą TEC-3 ti­krai ga­lė­tų. Nė­ra abe­jo­nių, kad šis įren­gi­nys pa­jė­gus ga­min­ti ši­lu­mą ir elek­tros ener­gi­ją. Klau­si­mas, ar jo veik­lai bus tei­kia­ma vals­ty­bės su­bsi­di­ja.

Kaip ži­no­ma, šiuo me­tu vyks­ta dis­ku­si­jos dėl nau­jos Vals­ty­bės ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jos. Ša­lies mas­tu tu­rė­tų bū­ti nu­spręs­ta, kiek Lie­tu­va pa­ti ga­lė­tų pa­si­ga­min­ti elek­tros ener­gi­jos, ko­kiais įren­gi­niais tu­rė­tų bū­ti re­mia­ma­si ir ku­rie iš jų tu­rė­tų bū­ti lai­ko­mi pa­grin­di­niais. Apie tai VŠT su Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja dis­ku­tuo­ja jau ne vie­ną mė­ne­sį, kol kas lau­kia­me at­sa­ky­mo, kaip bū­si­mo­jo­je stra­te­gi­jo­je bus ma­to­mos ši­lu­mos bei elek­tros ūkio pers­pek­ty­vos.

– Ru­de­nį pra­si­dės ei­li­nis šil­dy­mo se­zo­nas. Jei at­ei­nan­čią žie­mą Lie­tu­vą užk­lup­tų di­de­li šal­čiai, ar ne­kil­tų prob­le­mų šil­dant Vil­nių, kai TEC-3 ne­vei­kia?

– Nuo pat pra­džių pa­si­sa­kė­me už tai, kad rei­kia ieš­ko­ti spren­di­mų įren­gi­nio veik­lai už­ti­krin­ti. La­bai gai­la, kad ne­bu­vo pa­teik­ta jo­kių ki­tų va­rian­tų, kaip tik TEC-3 už­da­ry­mas. Dė­jo­me daug pa­stan­gų, krei­pė­mės į su­in­te­re­suo­tas ins­ti­tu­ci­jas, de­ja, ten­ka ap­gai­les­tau­ti, jog kol kas spren­di­mų nė­ra.

Pa­sa­ky­siu taip: jei­gu su­sik­los­ty­tų to­kia si­tua­ci­ja, kad žie­mą oro tem­pe­ra­tū­rai nu­kri­tus eks­tre­ma­liai ge­ro­kai iš­aug­tų ši­lu­mos po­rei­kis, be abe­jo, mies­tas su­si­dur­tų su tam ti­krais iš­šū­kiais. Kraš­tu­ti­niu at­ve­ju – taip, ga­li su­si­da­ry­ti si­tua­ci­ja, kad Vil­niui pri­trūks šil­dy­mo ga­lių. Bet ar taip įvyk­tų rea­ly­bė­je, su­nku at­sa­ky­ti.

Lau­kia sprendimų

– Vil­niaus ap­rū­pi­ni­mas ši­lu­ma bent kol kas yra grin­džia­mas gam­ti­nių du­jų var­to­ji­mu. Ši­lu­mos tie­ki­mo įmo­nės yra įpa­rei­go­tos du­jas pirk­ti iš Su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lo ir su­mo­kė­ti ter­mi­na­lo iš­lai­ky­mo są­nau­das. Ar VŠT ke­ti­na siek­ti, kad toks spren­di­mas bū­tų pers­vars­ty­tas?

– Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad SGD ter­mi­na­las sa­vo pa­skir­tį at­li­ko – du­jų kai­na pa­ki­to. Ly­gin­da­mi da­bar­ti­nę du­jų rin­kos kai­ną su bu­vu­sia anks­čiau ma­to­me, kad naš­ta var­to­to­jams su­ma­žė­jo dau­giau nei per pu­sę. To­liau vis­kas pri­klau­sys nuo to, kaip nu­spręs vals­ty­bė: kas tu­rė­tų pri­si­dė­ti prie stra­te­gi­nių įren­gi­nių iš­lai­ky­mo, ar, tu­rė­da­mi ter­mi­na­lą, ti­krai tu­ri­me in­ten­sy­viai ska­tin­ti bio­ku­ro de­gi­ni­mą. Ma­nau, su­si­for­ma­vus Bal­ti­jos du­jų rin­kai bei nu­tie­sus jung­tį į Len­ki­ją, SGD ter­mi­na­lo iš­lai­ky­mo są­nau­dos Lie­tu­vos var­to­to­jams tu­rė­tų ma­žė­ti.

Taip pat tu­rė­tų bū­ti ap­sisp­ręs­ta, ko­kiu mas­tu Vil­niu­je du­jas ga­lė­tų pa­keis­ti bio­ku­ras. Ma­nau, mies­to ku­ro port­fe­lis tu­rė­tų bū­ti su­ba­lan­suo­tas taip, kad nė vie­na rū­šis per­ne­lyg ne­do­mi­nuo­tų, nes ki­taip vėl ga­li kil­ti prob­le­mų. Tu­rė­tų bū­ti iš­spręs­ti es­mi­niai stra­te­gi­niai klau­si­mai, nes šil­dy­mo pa­slau­gos tei­ki­mui, nors ji pa­ves­ta sa­vi­val­dy­bėms, vals­ty­bė da­ro di­de­lę įta­ką. Kol at­sa­ky­mų į šiuos fun­da­men­ta­lius klau­si­mus ne­bus, to­liau sto­vi­niuo­si­me lauk­da­mi, kas pa­sa­kys, kaip tu­rė­tu­me gy­ven­ti to­liau.

– Pe­rė­mus Vil­niaus ši­lu­mos ūkį, VŠT teks vyk­dy­ti eu­ro­pi­nes di­rek­ty­vas, rei­ka­lau­jan­čias ma­žin­ti ener­gi­jos su­var­to­ji­mą. Kaip ke­ti­na­te tai da­ry­ti?

– Ši­lu­mos tie­kė­jas ti­krai ne­sie­kia šil­dy­ti oro, kad ir kaip pel­nin­gai tai at­ro­dy­tų. Vis­kas pri­klau­sys nuo to, kaip bus di­ver­si­fi­kuo­ta mies­to ši­lu­mos ga­my­ba: ar į rin­ką at­eis bio­ku­ro ir šiukš­lių de­gi­ni­mo įren­gi­niai, ko­kias ga­lias ir re­zer­vą tu­rė­si­me už­ti­krin­ti, ar ti­krai bus pa­suk­ta Kau­no, ku­ria­me kon­ku­ren­ci­ja jau tam­pa ne­val­do­ma, pa­si­rink­ta kryp­ti­mi. Mū­sų tiks­las – ne pa­ga­min­ti kuo dau­giau ši­lu­mos, bet pa­da­ry­ti tai kuo efek­ty­viau ir ra­cio­na­liai ją pa­nau­do­ti, ven­giant nuo­sto­lių ir tra­so­se, ir var­to­to­jų na­muo­se.

Kai­nų nekels

– Vil­nie­čiai jau įpra­to prie ky­lan­čių šil­dy­mo kai­nų. Ar VŠT pla­nuo­ja­mos pert­var­kos taip pat virs ta­ri­fo da­li­mi?

– Ši­lu­mos tie­ki­mo kai­na Vil­niu­je ir taip di­de­lė. Mes no­ri­me dirb­ti efek­ty­viai, siek­da­mi, kad var­to­to­jo są­nau­dų krep­še­ly­je šil­dy­mas ne­su­da­ry­tų to­kios gro­buo­niš­kos da­lies kaip da­bar. Pla­nuo­ja­me nuo­sai­kias per­mai­nas, at­siž­velg­da­mi į il­ga­lai­kę pers­pek­ty­vą, o ne siek­da­mi grei­to efek­to. Įren­gi­nių mo­der­ni­za­ci­jai ke­ti­na­me siek­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos, ieš­ko­si­me vi­di­nių re­sur­sų, bet ti­krai ne­pla­nuo­ja­me var­to­to­jams pa­kel­ti ir taip di­de­lę ši­lu­mos kai­ną.

– Kaip prog­no­zuo­ja­te Vil­niaus ši­lu­mos ūkio si­tua­ci­ją, su­sig­rą­ži­nus tur­tą iš „Vil­niaus ener­gi­jos“: jis bus val­do­mas mies­to, o gal jau de­ra­ma­si su po­ten­cia­liais in­ves­tuo­to­jais ar nuo­mi­nin­kais?

– To­kios for­mos kon­ce­si­ja, ko­kia bu­vo Vil­niu­je, – ne­nau­din­ga var­to­to­jui. Ma­nau, kad po to­kios pa­tir­ties vi­si la­bai at­sar­giai ver­tin­tų pri­va­taus in­ves­tuo­to­jo at­ėji­mą. Šian­dien ga­liu la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad nė­ra svars­to­ma ši­lu­mos ūkį per­duo­ti kam nors ki­tam. Ar­ti­miau­sias tiks­las – ūkį su­sig­rą­žin­ti, įver­tin­ti jo būk­lę, at­lik­ti mo­der­ni­za­vi­mą, o ta­da siek­ti op­ti­ma­lios kai­nos, kad var­to­to­jams ši­lu­ma kai­nuo­tų kuo ma­žiau, o įmo­nė dirb­tų kuo efek­ty­viau. Sa­ky­da­mas, jog siek­si­me kuo ge­res­nės kai­nos var­to­to­jams, esu įsi­ti­ki­nęs, kad VŠT šį tiks­lą ga­li įgy­ven­din­ti, to­dėl ne­ma­tau prie­žas­čių ši­lu­mos ūkį per­duo­ti ki­tam pri­va­čiam ope­ra­to­riui.