Atsistatydino Broniaus Markausko patarėjas
 Že­mės ūkio mi­nis­tro pa­ta­rė­jo Vir­gi­ni­jus Kirs­nic­kas, su ku­riuo su­si­ju­sios įmo­nės ga­lė­jo ne­tin­ka­mai pa­nau­do­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amą, nuo penk­ta­die­nio pa­si­trau­kė iš par­ei­gų.

Tai BNS pa­tvir­ti­nęs Bro­nius Mar­kaus­kas sa­kė, kad V.Kirs­nic­kas pa­si­trau­kė sa­vo no­ru.

„Jis pa­si­trau­kė sa­vo no­ru, po mū­sų pa­si­kal­bė­ji­mo. Tur­būt nie­kas dar ka­ro su žur­na­lis­tais ne­lai­mė­jo, nes vi­sa­da įdo­mi tik vie­na pu­sė. Ti­krai šiuo at­ve­ju Lie­tu­vai ne ypa­tin­gai ge­ras dar­bas pa­da­ry­tas, bet ką da­ry­si. Ra­si­me ki­tą pa­ta­rė­ją“, – BNS tei­gė B.Mar­kaus­kas.

„Mums bū­ti­nai rei­kia tą pra­ei­tį įsi­ver­tin­ti, ki­taip po kiek lai­ko pra­dės lįs­ti tie da­ly­kai“, – pri­dū­rė jis.

B.Mar­kaus­kas ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad nau­jo pa­ta­rė­jo ga­li bū­ti ieš­ko­ma, skel­biant at­vi­rą kon­kur­są. Sau­sio pa­bai­go­je vie­šą vi­ce­mi­nis­tro ir pa­ta­rė­jo at­ran­ką pa­skel­bė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga.

„Į­do­mus va­rian­tas, aiš­ku, tur­būt anks­čiau nė­ra dar taip bu­vę. Ži­no­ma, bent jau pa­ta­rė­jas yra žmo­gus ar­ti­miau­siai ta­vęs, no­ri­si juo pa­si­ti­kė­ti, ži­no­ti, ką jis ga­li, to­dėl kaž­kiek ri­zi­kos su kon­kur­su ga­li bū­ti. Nors ne­ži­nau, rei­kia pa­gal­vo­ti, ta­da gal­būt to­kios as­me­ni­nės at­sa­ko­my­bės ne­bū­tų. (...) Ti­krai, gal vi­sai ne­blo­ga min­tis“, – svars­tė B.Mar­kaus­kas.

Dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“ ir por­ta­las del­fi.lt tre­čia­die­nį pra­ne­šė, kad V.Kirs­nic­kui ta­pus B.Mar­kaus­ko pa­ta­rė­ju, į keb­lią si­tua­ci­ją pa­te­ko šios mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­kai, prieš ke­le­tą me­tų do­mė­ję­si, kaip jo įmo­nės pa­nau­do­jo Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amą. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai pa­val­di Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra (NMA) tuo­met bu­vo įpa­rei­go­ta iš vie­nos su V.Kirs­nic­ku su­si­ju­sios įmo­nės at­gau­ti ne­tin­ka­mai pa­nau­do­tus ES pi­ni­gus. Gin­čas dėl to per­si­kė­lė į teis­mus ir tę­sia­si iki šiol, o mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­kams da­bar ten­ka by­li­nė­tis su jų vir­ši­nin­ko pa­ta­rė­ju.

Bro­nius Mar­kaus­kas so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ ko­men­ta­vo so­vo pa­ta­rė­jo V. Kris­nic­ko pa­si­trau­ki­mą:

„Ke­lios ži­niask­lai­dos prie­mo­nės šią sa­vai­tę sinch­ro­niš­kai pub­li­ka­vo „ty­ri­mą“ (be­veik ana­lo­giš­ką prieš 3 sa­vai­tes Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai (VTEK) nu­siųs­tam ano­ni­mi­niam skun­dui) apie tai, kad pri­ėmiau į dar­bą pa­ta­rė­ją Vir­gi­ni­jų Kirs­nic­ką, ku­ris ga­li­mai tu­ri in­te­re­sų konf­lik­tą, nes te­be­si­tę­sia jo įmo­nės prieš ke­lis me­tus pra­dė­tas tei­si­nis gin­čas su mi­nis­te­ri­jai pa­val­džia Na­cio­na­li­ne mo­kė­ji­mo agen­tū­ra (NMA) dėl ga­li­mai ne­tin­ka­mai pa­nau­do­tos ES par­amos.

Su­pran­tu, kad dau­ge­liui, bet koks ma­no kal­bė­ji­mas šia te­ma yra tik dar vie­nas pa­si­tei­si­ni­mas ...ir vis dėl­to no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į ke­lias ap­lin­ky­bes.

Taip, prieš pri­imant į dar­bą pa­ta­rė­ją V.Kirs­nic­ką, jis man pats pa­pa­sa­ko­jo šias is­to­ri­jas, o aš dar ir pa­pil­do­mai dėl ga­li­mos jų ri­zi­kos, pa­pra­šiau įver­ti­ni­mo iš STT ir Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos. Ne­igia­mo at­sa­ky­mo dėl ke­ti­ni­mų skir­ti pa­ta­rė­ju V.Kirs­nic­ką iš šių ins­ti­tu­ci­jų ne­ga­vau.

Taip, prieš pra­de­dant dar­bą mi­nis­te­ri­jo­je V.Kirs­nic­kas bu­vo vers­li­nin­kas, ak­ty­vus so­cia­li­nis par­tne­ris, da­ly­va­vo ES par­amos pro­jek­tų at­ran­kos ko­mi­te­tuo­se, teik­da­vo daug pa­siū­ly­mų, dėl at­ski­rų pro­jek­tų iš­sa­ky­da­vo sa­vo abe­jo­nes ir kri­ti­ką, to­dėl ti­krai ne­bu­vo „pa­to­gus“ par­tne­ris Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai bei ti­kriau­siai yra įsi­gi­jęs pa­kan­ka­mai ne­ma­žai prieš­ų.

Taip, pri­pa­žįs­tu, kad bū­da­mas vers­li­nin­ku, kar­tu su ko­le­go­mis siek­da­mas sa­vo pro­jek­tams ES par­amos V.Kirs­nic­kas gal­būt ga­lė­jo pa­da­ry­ti klai­dų – tą iš­siaiš­kins teis­mas, ta­čiau sta­tis­ti­ka ro­do, kad iš be­veik 900 NMA pra­dė­tų pa­žei­di­mo ty­ri­mų – pa­sit­vir­ti­no tik apie 40 proc., li­ku­sie­ji – žmo­giš­kos klai­dos, ne­ati­du­mas, ne­su­si­kal­bė­ji­mas.

Taip, pa­dė­tis ša­lies žu­vi­nin­kys­tės ūky­je yra stip­riai tai­sy­ti­na – čia daug su­sip­rie­ši­ni­mo (ypač dėl šiuo me­tu Sei­me svars­to­mų žve­jy­bos įsta­ty­mo pa­tai­sų, ku­rios lie­čia vie­nos įmo­nės in­te­re­sus), pa­pras­čiau­sio ne­ūkiš­ku­mo ir ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo. To­dėl ir no­rė­jo­si tu­rė­ti pa­ta­rė­ją, iš „vi­daus“ ži­nan­tį šią sis­te­mą bei tu­rin­tį so­cia­li­nių par­tne­rių pa­si­ti­kė­ji­mą bei pa­lai­ky­mą.

Taip, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai ir jai pa­val­džioms ins­ti­tu­ci­joms rei­ka­lin­ga pert­var­ka, ta­čiau prieš ją da­rant rei­kia grei­to ir ne­for­ma­laus esa­mos si­tua­ci­jos ir veik­lų įsi­ver­ti­ni­mo, sa­vo­tiš­ko au­di­to, ku­riam at­lik­ti kaip nie­kas ki­tas ti­ko žmo­gus tu­rin­tis pa­tir­ties ad­mi­nis­truo­jant ES par­amą ir ku­ris pa­sta­rai­siais me­tais kė­lė bei vie­ši­no mi­nis­te­ri­jo­je esan­čias prob­le­mas.

Taip, va­ka­rie­tiš­kos po­li­ti­nės kul­tū­ros pri­nci­pai, ku­rių, de­ja, skir­tin­gai nuo ži­niask­lai­dos, Lie­tu­vo­je kaž­ko­dėl pri­va­lu lai­ky­tis tik po­li­ti­kams, ko ge­ro man ne­pa­lie­ka di­de­lės veiks­mų lais­vės, to­dėl, ne­tgi ne­ma­ty­da­mas tie­sio­gi­nio ko­rup­ci­jos pa­vo­jaus dėl pa­ta­rė­jo V.Kirs­nic­ko veik­los, abe­jo­ju dėl jo ga­li­my­bių pro­duk­ty­viai tęs­ti dar­bą mi­nis­te­ri­jo­je.

Taip, klys­ta tie, ku­rie ma­no, kad pri­ėmęs sa­vo pa­ta­rė­jo V.Kirs­nic­ko at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą, ne­be­si­do­mė­siu ga­li­mos ko­rup­ci­jos ap­raiš­ko­mis įvai­riuo­se su ES par­amos ad­mi­nis­tra­vi­mu su­si­ju­siuo­se Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos or­ga­ni­zuo­ja­muo­se pro­jek­tuo­se. O kon­kre­čiai, pa­ban­dy­siu ras­ti at­sa­ky­mus į bent ke­lis klau­si­mus, ku­riuos nag­ri­nė­jant įvai­rius par­amos pro­jek­tus, iš­kė­lė bu­vęs pa­ta­rė­jas V.Kirs­nic­kas – pa­vyz­džiui:

ko­dėl už ki­log­ra­mą žu­vies at­lie­kų rei­ka­lin­gų la­bo­ra­to­ri­niams ty­ri­mams at­lik­ti rei­kia mo­kė­ti po 30 eu­rų, o to­kiam „ty­ri­nė­ji­mui“ įsi­gy­ja­mos net ke­lios to­nos to­kių „rea­gen­tų“?

ko­dėl moks­lo įstai­gai, 6 me­gė­jiš­kos žūk­lės įran­kių komp­lek­tams pirk­ti, pri­rei­kė per 29 000 eu­rų?

kaip ga­li­ma va­do­vau­ti vals­ty­bi­nei įmo­nei, gau­ti ke­lis kar­tus mi­li­jo­ni­nes par­amas ir pir­mais veik­los me­tais su­ge­ne­ruo­ti per 350 000 eu­rų nuo­sto­lį vals­ty­bei?

ko­dėl te­bė­ra „nor­ma­li“ pra­kti­ka, kuo­met pro­jek­to par­eiš­kė­jas yra tė­vas, o įgy­ven­din­to­jas – sū­nus su mar­čia?

Ir ko ge­ro svar­biau­sia – ko­dėl į vi­są tai iki šiol ne­at­krei­pė dė­me­sio joks au­di­tas?“

Ži­niask­lai­dos tei­gi­mu, žu­vi­nin­kys­tės klau­si­mais mi­nis­trui pa­ta­rian­tis V.Kirs­nic­kas tu­ri vers­lą Klai­pė­dos ra­jo­ne. Be jam pri­klau­san­čios bend­ro­vės „Dre­ver­nos žve­jys“, pa­ta­rė­jas vis dar yra aso­cia­ci­jos „Klai­pė­dos ra­jo­no ini­cia­ty­vos“ val­dy­bos na­rys. Prieš dve­jus me­tus abi šios ES par­amos ga­vė­jos, vyk­džiu­sios Klai­pė­dos ra­jo­no tva­rios žu­vi­nin­kys­tės plė­tros stra­te­gi­jos pro­jek­tus, bu­vo at­si­dū­ru­sios ti­krin­to­jų tai­kik­ly­je, bu­vo įta­ria­ma, kad be­veik 1 mln. eu­rų par­amos ga­vu­siai aso­cia­ci­jai „Klai­pė­dos ra­jo­no ini­cia­ty­vos“ pri­klau­siu­sios įmo­nės ga­lė­jo bū­ti įsteig­tos fik­ty­viai, sie­kiant gau­ti di­des­nę par­amą.