Atsistatydina žemės ūkio viceministras
Po bran­gių pro­duk­tų skurs­tan­tiems skan­da­lo at­sis­ta­ty­di­na že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tras Vi­lius Mar­tu­se­vi­čius, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos lai­da „Šian­dien“.

Te­le­vi­zi­jos LNK ži­nioms že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė pa­tvir­ti­no, jog at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą ten­kins.

„Šian­dien ga­vau jo pra­šy­mą at­leis­ti iš dar­bo. (...) Taip, aš pa­si­ry­žu­si ten­kin­ti, bet dar iš ry­to no­riu su juo su­si­tik­ti ir iš­girs­ti jo pa­aiš­ki­ni­mą, ko­dėl ne­užk­liu­vo tie 15 pro­duk­tų“, – sa­kė V.Bal­trai­tie­nė LNK ži­nių stu­di­jo­je.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo ty­ri­mą dėl ga­li­mo su­kčia­vi­mo ir ti­ria, ar Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai pa­val­di agen­tū­ra ne per bran­giai pir­ko mais­tą skurs­tan­tie­siems rem­ti.

Pa­sak Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos, vi­ce­mi­nis­tro V.Mar­tu­se­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma val­dy­ba ne­pa­si­rū­pi­no, kad prieš nu­spręs­da­ma pirk­ti kon­kre­čius mė­sos ir pu­pe­lių kon­ser­vus, Že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ra at­lik­tų ty­ri­mą, ko­kios yra šių pro­duk­tų kai­nos rin­ko­je. Ga­liau­siai vi­ce­mi­nis­tras pri­si­pa­ži­no pats nu­spren­dęs, kad kai­nos tinkamos

Rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros, ku­ri įta­ria­ma per bran­giai pir­ku­si mais­to pro­duk­tus, va­do­vė Al­do­na Mi­liu­vie­nė sau­sio pa­bai­go­je pa­si­trau­kė iš par­ei­gų.

Eu­ro­pos Są­jun­ga, siek­da­ma už­ti­krin­ti pa­gal­bą la­biau­siai skurs­tan­tiems as­me­nims, Lie­tu­vai 2014–2020 me­tams sky­rė 76,5 mln. eu­rų. Mais­to pro­duk­tų krep­še­lį su­da­ro kvie­ti­niai mil­tai, cu­krus, alie­jus, ma­ka­ro­nai, ry­žiai, gri­kiai, kruo­pos, mė­sos kon­ser­vai, sau­si pus­ry­čiai.