Atsistatydina vidaus reikalų ministras S. Skvernelis
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis penk­ta­die­nį prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui įtei­kė at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą.

Mi­nis­tras par­eiš­kė, kad iš par­ei­gų trau­kia­si „var­dan vi­suo­me­nės in­te­re­so ir sta­bi­lu­mo mū­sų ša­ly­je, bend­ros glo­ba­lios grės­mės aki­vaiz­do­je“.

S.Skver­ne­lis ir po­li­ci­jos va­do­vy­bė su­lau­kė daug kri­ti­kos dėl ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą įvy­ku­sio in­ci­den­to, kai įta­ria­ma­sis pa­gro­bė iš po­li­ci­nin­kų au­to­ma­tą ir su juo pa­spru­ko.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė sa­kė ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą per po­kal­bį te­le­fo­nu su S.Skver­ne­liu ne­su­lau­ku­si mi­nis­tro tin­ka­mų pa­aiš­ki­ni­mų. Pats mi­nis­tras tei­gė, kad par­la­men­to va­do­vė skam­bu­čiu truk­dė jam dirb­ti.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sto­jo L.Grau­ži­nie­nės pu­sėn, sa­ky­da­ma, kad S.Skver­ne­lis „de­mons­truo­ja že­mą po­li­ti­nį ly­gį“ ir „ne­sup­ran­ta sa­vo as­me­ni­nės at­sa­ko­my­bės“.

Pre­zi­den­tės at­sto­vė spau­dai Dai­va Ul­bi­nai­tė BNS sa­kė, kad pre­zi­den­tė si­tua­ci­ją įver­tins ga­vu­si prem­je­ro tei­ki­mą. Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, pre­zi­den­tas mi­nis­trus ski­ria ir at­lei­džia prem­je­ro tei­ki­mu.

S.Skver­ne­lis iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai nu­ro­dė, kad „šian­dien vals­ty­bei kaip nie­kad rei­ka­lin­gas sta­bi­lu­mas“.

„Bet ko­kia vyk­do­mo­sios val­džios skal­dy­mo po­li­ti­ka yra nau­din­ga tik mū­sų opo­nen­tams ar vi­suo­me­nės in­te­re­so ver­ty­bes pa­mi­nan­čioms po­li­ti­nėms jė­goms. Man svar­biau­sia – kiek­vie­no Lie­tu­vos žmo­gaus ir pa­čios vals­ty­bės sau­gu­mas. To­dėl var­dan vi­suo­me­nės in­te­re­so ir sta­bi­lu­mo mū­sų ša­ly­je, bend­ros glo­ba­lios grės­mės aki­vaiz­do­je, pri­imu to­kį spren­di­mą“, – sa­kė S.Skver­ne­lis.

Mi­nis­tras tei­gė ti­kin­tis, kad per me­tus, jam va­do­vau­jant Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, nu­veik­ti dar­bai lei­džia vi­suo­me­nei, kiek­vie­nam jos na­riui, jaus­tis sau­ges­niam.

„Vi­sa­da dir­bau var­dan to, kad mū­sų ša­ly­je sau­gus ga­lė­tų jaus­tis kiek­vie­nas: nuo vai­ko iki sen­jo­ro. Tik to­kia vals­ty­bė ga­li bū­ti stip­ri. Po­li­ti­nės kul­tū­ros ly­gis ar par­ti­niai in­te­re­sai ne­tu­ri su­griau­ti pi­lie­čių pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­be, gi­nan­čia sa­vo žmo­nių in­te­re­sus“, – sa­kė S.Skver­ne­lis.

Mi­nis­tras pa­dė­ko­jo „kiek­vie­nam Lie­tu­vos žmo­gui, par­ei­gū­nui, vals­ty­bės tar­nau­to­jui ir ki­tiems, ku­rie iš­reiš­kė par­amą bei pa­lai­ky­mą VRM ini­ci­juo­toms pert­var­koms bei po­ky­čiams“.

„Pa­lai­ky­mas bu­vo di­džiu­lis ir tai ženk­las, jog bu­vo ei­na­ma tei­sin­gu ke­liu: sau­gios, lais­vos, pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės link“, – tei­gė S.Skver­ne­lis.

S.Skver­ne­lį į mi­nis­tro par­ei­gas de­le­ga­vo „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­ja. Mi­nis­tras nė­ra šios par­ti­jos na­rys.

Pa­si­li­ko ge­ras po­li­ti­nes galimybes

Aš­trė­jant konf­lik­tui su ša­lies va­do­vais iš par­ei­gų pa­si­trauk­ti nu­spren­dęs vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis pa­si­li­ko ge­ras ga­li­my­bes to­les­nei po­li­ti­nei kar­je­rai, ma­no po­li­to­lo­gas Al­gis Kru­pa­vi­čius.

„Žvel­giant į at­ei­tį, tas spren­di­mas yra ga­na to­lia­re­giš­kas, jei­gu S.Skver­ne­lis no­ri tęs­ti po­li­ti­nę kar­je­rą at­ei­ty­je. Jo kaip mi­nis­tro au­to­ri­te­tas ir re­pu­ta­ci­ja yra ge­ri, vi­suo­me­nė juo pa­si­ti­ki ir šiuo me­tu at­sis­ta­ty­din­da­mas jis pa­si­trau­kia į ša­lį iš ga­na keb­lios si­tua­ci­jos, ne­aš­tri­na konf­lik­to ir pa­si­lie­ka ga­li­my­bę to­liau da­ly­vau­ti po­li­ti­nė­je veik­lo­je“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė A.Kru­pa­vi­čius, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to So­cia­li­nių moks­lų fa­kul­te­to de­ka­nas.

Pa­sak jo, S.Skver­ne­lio ap­sisp­ren­di­mui įta­kos ga­lė­jo tu­rė­ti il­gai be­si­tę­sian­tis konf­lik­tas su Sei­mo pir­mi­nin­ke Lo­re­ta Grau­ži­nie­ne, vėl pa­aš­trė­jęs po ket­vir­ta­die­nio nak­ties įvy­kių, kai jie­du su­si­kir­to vyks­tant su au­to­ma­tu pa­bė­gu­sio vy­ro pa­ieš­kos ope­ra­ci­jai.

Ki­ta ver­tus, A.Kru­pa­vi­čius at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras ga­lė­jo ir to­liau lik­ti par­ei­go­se, nes tie­saus ne­pa­si­ti­kė­ji­mo juo ne­pa­reiš­kė nei prem­je­ras, nei pre­zi­den­tė.

„Jo pers­pek­ty­vos pri­klau­sė iš es­mės nuo dvie­jų par­ei­gū­nų, tai yra prem­je­ro po­zi­ci­jos, ku­ris vie­šuo­se ko­men­ta­ruo­se sa­kė, kad S.Skver­ne­lis ga­li ei­ti par­ei­gas ir ne­bū­ti­na rei­ka­lau­ti po­li­ti­nės at­sa­ko­my­bės, o an­tras as­muo tai bu­vo pre­zi­den­tė. Pre­zi­den­tė Ezo­po kal­ba kri­ti­ka­vo mi­nis­trą, bet ir­gi ne­bu­vo tie­sio­gi­nio ra­gi­ni­mo at­sis­ta­ty­din­ti. Tad ma­tyt, kad su­sik­los­čius si­tua­ci­jai, mi­nis­tras pats pri­ėmė spren­di­mą“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.