Atsistatydina Turizmo departamento vadovė
Tu­riz­mo de­par­ta­men­to va­do­vė Jur­gi­ta Kaz­laus­kie­nė penk­ta­die­nį pra­ne­šė at­sis­ta­ty­di­nan­ti iš par­ei­gų. Spren­di­mą ji pri­ėmė, kai su­lau­kė kri­ti­kos dėl už­sie­ny­je da­ry­tų nuo­trau­kų nau­do­ji­mo Lie­tu­vai rek­la­muo­ti vals­ty­bės re­mia­mo­je kam­pa­ni­jo­je.

„Priė­miau spren­di­mą pa­si­trauk­ti iš Tu­riz­mo tu­riz­mo de­par­ta­men­to va­do­vės par­ei­gų“, – žur­na­lis­tams sa­kė J.Kaz­laus­kie­nė po su­si­ti­ki­mo su ūkio mi­nis­tru Min­dau­gu Sin­ke­vi­čiu­mi.

Jos tei­gi­mu, spren­di­mas bren­do jau se­niai, bet ga­lu­ti­nai ap­sisp­ręs­ti pa­ska­ti­no „va­kar die­nos įvy­kiai ir pa­sku­ti­nių ke­lių mė­ne­sių įvy­kiai“.

„Ne­no­riu, kad Tu­riz­mo de­par­ta­men­tas ir čia dir­ban­tys ma­no ko­le­gos, ga­būs žmo­nės, nuo­šir­dūs žmo­nės ir jų nuo­šir­džiai at­lie­ka­ma veik­la tap­tų puo­li­mo ob­jek­tu. La­bai ti­kiuo­si, kad ma­no pa­si­trau­ki­mas leis de­par­ta­men­tui (...) efek­ty­viai vyk­dy­ti vi­sas su­pla­nuo­tas veik­las“, – pri­dū­rė ji.

Vė­liau iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me J.Kaz­laus­kie­nė tei­gė, jog į so­cia­li­nius tink­lus vyk­dant pro­jek­tą bu­vo įkel­tos ke­tu­rios ne Lie­tu­vo­je da­ry­tos nuo­trau­kos: „Ap­mau­du, kad klai­din­gas spren­di­mas dėl ke­tu­rių gam­tą rep­re­zen­tuo­jan­čių nuo­trau­kų me­tė še­šė­lį ant vi­so Tu­riz­mo de­par­ta­men­to ir jo ini­ci­juo­to rin­ko­da­ros so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pro­jek­to. O nuo­trau­kos tė­ra ne­di­de­lė vi­so pro­jek­to su­dė­ti­nė da­lis“.

Ūkio mi­nis­tras pra­ne­šė, jog mi­nis­te­ri­ja pra­dė­jo ty­ri­mą dėl Lie­tu­vą pri­sta­tan­čio pro­jek­to. Taip pat bus at­lik­tas vi­daus au­di­tas, sie­kiant iš­siaiš­kin­ti bend­rą si­tua­ci­ją Tu­riz­mo de­par­ta­men­te.

„Kam at­ro­dy­tų įpras­ta, jei rek­la­muo­ji ir pri­sta­tai sa­vo ša­lį ir nau­do­ji ne sa­vo ša­lies nuo­trau­kas? Ar tai yra nor­ma­li pra­kti­ka? Ma­nau, kad ne“, – sa­kė M.Sin­ke­vi­čius.

„Aš ma­nau, jei­gu mes pri­sta­to­me sa­ve kaip ša­lį, o mes ti­krai tu­ri­me ką pri­sta­ty­ti, (...) rei­kia tur­būt tai ro­dy­ti, o ne kaž­ko­kius ki­tus ob­jek­tus“, – tei­gė jis.

Iš­juo­kė internautai

Ket­vir­ta­die­nį nau­jie­nų por­ta­lui 15min.lt pa­skel­bus ži­nią, kad plat­for­mo­je su šū­kiu „Real is beau­ti­ful“ (Ti­kra yra gra­žu) nau­do­ja­mos ne Lie­tu­vo­je da­ry­tos ilius­tra­ci­jos, so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­skli­do iro­niš­ki įra­šai. Juo­se pa­sau­li­nio gar­so ob­jek­tai pri­sta­to­mi kaip Lie­tu­vos vie­tos, nau­do­jant gro­ta­žy­mę #rea­lis­beau­ti­ful.

Kam­pa­ni­ją pa­šie­pė ir prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis. Sa­vo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je jis pa­si­da­li­jo Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­sta­to Briu­se­ly­je nuo­trau­ka su prie­ra­šu „Nuo ry­to­jaus pra­de­da­me dirb­ti nau­ja­me Vy­riau­sy­bės pa­sta­te Ka­ro­li­niš­kė­se“.

Vė­liau jis pra­ne­šė Ūkio mi­nis­te­ri­jai pa­ve­dęs iš­tir­ti šį ir ki­tus pir­ki­mus. Jo tei­gi­mu, rek­la­muo­ti Lie­tu­va už­sie­ny­je da­ry­to­mis nuo­trau­ko­mis yra „e­le­men­ta­ri ap­ga­vys­tė“.

Ūkio mi­nis­tro at­sto­vas spau­dai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis tei­gė, kad mi­nis­tras pri­ėmė spren­di­mą pra­dė­ti pa­ti­kri­ni­mą ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą. Pa­sak jo, apie tai M.Sin­ke­vi­čius prem­je­rą in­for­ma­vo penk­ta­die­nį ry­te.

Kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis pa­si­da­li­jo Do­nal­do Trum­po (Do­nal­do Tram­po) nuo­trau­ka ir pa­skel­bė, kad tai sa­vait­ga­lį vyk­sian­čių par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mų aki­mir­ka.

15min.lt tei­gi­mu, „Fa­ce­book“ pus­la­pio „Lit­hua­nia. Real is beau­ti­ful“ kū­rė­jai nau­do­ja pi­giai kai­nuo­jan­čias por­ta­lų „Shut­ters­tock“ ar „Flickr“ ilius­tra­ci­jas.

Per­nai vy­ku­sį kon­kur­są rin­ko­da­ros so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, rek­la­mos ir tu­ri­nio rin­ko­da­ros pa­slau­gų tei­ki­mui įmo­nių „O­pen Agen­cy“ ir „Tu­ri­nio rin­ko­da­ra“ kon­sor­ciu­mas lai­mė­jo pa­siū­lęs 140 tūkst. eu­rų kai­ną.

Pri­pa­ži­no klaidą

„Tu­ri­nio rin­ko­da­ros“ va­do­vas To­mas Ne­mū­ra BNS penk­ta­die­nį pri­pa­ži­no, kad ne Lie­tu­vo­je da­ry­tų nuo­trau­kų nau­do­ji­mas bu­vo klai­da, ku­ri ne­be­bus kar­to­ja­ma.

„Aiš­ku, kad tai bu­vo klai­da, at­sip­ra­šo­me tiek žmo­nių, ku­rie pa­si­jau­tė ap­gau­ti ir ku­riuos nu­vy­lė­me, ir klien­to taip pat.“, – BNS sa­kė T.Ne­mū­ra.

Anot jo, fo­to ban­kų nau­do­ji­mas yra nor­ma­li pra­kti­ka, nes per me­tus pro­jek­tui tu­ri bū­ti pa­teik­ta 700 nuo­trau­kų, iš jų 350 nuo­trau­kų tu­ri bū­ti ori­gi­na­lios ar­ba įgy­tos vi­sos au­to­ri­nės tei­sės.

„Vie­nin­te­lis da­ly­kas, ku­ris ke­lia jau­trų klau­si­mą, ko­dėl ke­le­tas nau­do­ja­mų nuo­trau­kų da­ry­ta ne Lie­tu­vo­je. Jos bu­vo nau­do­ja­mos kaip aso­cia­ty­vi­nės, tuo­met ne­bu­vo kal­ba­ma apie kon­kre­tų lan­ky­ti­ną ob­jek­tą Lie­tu­vo­je. Jei­gu kal­ba­ma apie žie­mos pra­mo­gas, ieš­kai mak­si­ma­liai nuo­tai­ką ati­tin­kan­čios nuo­trau­kos ir ne­ra­dę nuo­trau­kų fo­to ban­kuo­se, ku­rios bū­tų da­ry­tos Lie­tu­vo­je, par­in­ko­me to­kią, ku­ri at­ro­dy­tų es­te­tiš­kai“ – kal­bė­jo įmo­nės va­do­vas.

Pa­sak jo, nuo­trau­kos su ne Lie­tu­vo­je už­fik­suo­tais vaiz­dais pa­ša­lin­tos „Tu­ri­nio rin­ko­da­ros“ sąs­kai­ta.

At­sis­ta­ty­di­nan­ti Tu­riz­mo de­par­ta­men­to va­do­vė sa­kė ti­kin­ti pro­jek­to tęs­ti­ni­mu ir sėk­me.

„Pro­jek­tas pra­si­dė­jo tik prieš po­ra mė­ne­sių, ta­čiau pa­siek­ti re­zul­ta­tai vir­ši­jo lū­kes­čius: ver­ti­nant var­to­to­jų įsi­trau­ki­mą kiek­vie­nas įra­šas su­lau­kė vi­du­ti­niš­kai po 700 in­te­rak­ci­jų, pa­sky­ros „Fa­ce­book“ so­cia­li­nia­me tink­le „Lie­tu­va. O čia ar bu­vai“ ir „Lit­hua­nia. Real is beau­ti­ful“ bei „Ins­tag­ram“ tu­ri dau­giau kaip 84 tūkst. se­kė­jų“, – sa­kė J.Kaz­laus­kie­nė.

Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to in­ter­ne­to sve­tai­nė­je skel­bia­ma, kad Lie­tu­vos tu­riz­mo pre­kės ženk­las „Real is beau­ti­ful“ pri­sta­ty­tas per­nai spa­lį, o „šiuo me­tu jis ak­ty­viai įve­da­mas į tu­riz­mo rin­ko­da­ros prie­mo­nes, pri­sta­to­mas na­cio­na­li­niuo­se ir tarp­tau­ti­niuo­se tu­riz­mo ren­gi­niuo­se, par­odo­se, so­cia­li­nių tink­lų pro­fi­liuo­se „Lie­tu­va. O čia ar bu­vai?“, „Lit­hua­nia. Real is Beau­ti­ful“, pa­gal nau­ją tu­riz­mo pre­kės ženk­lo kon­cep­ci­ją su­kur­ti vir­tua­lios rea­ly­bės fil­mai, nau­ji tu­ris­ti­niai lei­di­niai“.

J.Kaz­laus­kie­nė Tu­riz­mo de­par­ta­men­tui va­do­va­vo nuo 2015 me­tų sau­sio mė­ne­sio.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, per de­vy­nis pra­ėju­sių me­tų mė­ne­sius Lie­tu­vo­je ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­go­mis nau­do­jo­si 1,2 mln. už­sie­nio pi­lie­čių – 11 proc. dau­giau nei me­tais anks­čiau tuo pat lai­ko­tar­piu.