Atsistatydina „Lietuvos geležinkelių“ vadovas
Il­ga­me­tis „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ va­do­vas Sta­sys Dai­lyd­ka penk­ta­die­nį įmo­nės val­dy­bai įtei­kė pra­šy­mą trauk­tis iš par­ei­gų.

„Per il­gus me­tus bend­ro­vė pel­nė pa­ti­ki­mos ir ger­bia­mos įmo­nės var­dą tarp klien­tų ir par­tne­rių vi­so­je Eu­ro­po­je. Kaip va­do­vas jau­čiu di­de­lę at­sa­ko­my­bę už jos veik­lą ir to­les­nį li­ki­mą. Kad įmo­nės veik­la bū­tų efek­ty­vi, rei­ka­lin­gas svar­biau­sių vals­ty­bės as­me­nų ir ins­ti­tu­ci­jų su­pra­ti­mas bei pa­lai­ky­mas. Be po­li­ti­nio pa­lai­ky­mo ir pri­ta­ri­mo stra­te­gi­niams spren­di­mams ne­įma­no­ma pa­siek­ti už­sib­rėž­tų tiks­lų ir įmo­nei bei vi­sai vals­ty­bei svar­bių re­zul­ta­tų“, – „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas S.Dai­lyd­ka.

„De­ja, tam ti­krų gru­pių veiks­mai nu­kreip­ti as­me­niš­kai prieš ma­ne ken­kia vie­nai stip­riau­sių trans­por­to įmo­nių Eu­ro­po­je, žlug­do jos įvaiz­dį bei re­pu­ta­ci­ją. Esant da­bar­ti­nei si­tua­ci­jai, ne­ma­tau ga­li­my­bių to­liau tęs­ti pra­dė­tų dar­bų“, – pri­dū­rė jis.

S.Dai­lyd­ka tei­gė be­si­ti­kin­tis, jog „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams“ at­eis va­do­vau­ti pro­fe­sio­na­las, ku­ris „iš­lai­kys už­si­tar­nau­tą pa­ti­ki­mo ve­ži­mo ir lo­gis­ti­kos par­tne­rio var­dą, ir bend­ro­vė to­liau sėk­min­gai kon­ku­ruos tarp­tau­ti­nė­je trans­por­to rin­ko­je“.

Ket­vir­ta­die­nį S.Dail­dyd­ka ir ge­le­žin­ke­lius val­dan­čios Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos lai­ki­na­sis va­do­vas Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius su­si­ti­ko su ka­den­ci­ją bai­gian­čiu mi­nis­tru pir­mi­nin­ku Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi. Apie šį su­si­ti­ki­mą iš anks­to ne­bu­vo skel­bia­ma.

R.Sin­ke­vi­čius BNS ket­vir­ta­die­nį va­ka­re BNS sa­kė su­lau­kęs kai ku­rių „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ val­dy­bos na­rių at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mų, ta­čiau jų pa­var­džių ne­atsk­lei­dė, ti­kin­da­mas, kad ši in­for­ma­ci­ja – „ne­vie­šas daik­tas“.

Ge­le­žin­ke­lių val­dy­bą su­da­ro trys mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai val­dy­bos pir­mi­nin­kas su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tras Sau­lius Gir­daus­kas, mi­nis­te­ri­jos kanc­le­ris To­mas Kar­pa­vi­čius ir mi­nis­tro pa­ta­rė­jas Al­fon­sas Ma­cai­tis, taip pat du ne­prik­lau­so­mi at­sto­vai Ri­čar­das Če­pas ir Al­gi­man­tas Va­ria­ko­jis.

Mi­nis­tras tei­gė ne­ma­tąs rei­ka­lo at­leis­ti „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ val­dy­bos, nes na­tū­ra­li jos kai­ta vyks pa­si­kei­tus mi­nis­trams. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė nau­juo­ju su­si­sie­ki­mo mi­nis­tru pa­tvir­ti­no ka­den­ci­ją bai­gian­čio­je Vy­riau­sy­bė­je ener­ge­ti­kos mi­nis­tru dir­bu­sį Ro­ką Ma­siu­lį.

Prieš maž­daug sa­vai­tę klau­sia­mas apie at­sis­ta­ty­di­ni­mą at­ėjus nau­jam su­si­sie­ki­mo mi­nis­trui, S.Dai­lyd­ka spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė: „Jei­gu at­si­ras to­kių ga­li­my­bių, tai aš ne­prieš­ta­rau­siu. Kol ma­ni­mi pa­si­ti­ki ir duo­da ga­li­my­bę man dirb­ti, aš dir­bu“.

Trans­por­to in­ži­nie­riaus moks­lų dak­ta­ro laips­nį tu­rin­tis 63-jų S.Dai­lyd­ka „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams“ va­do­va­vo de­šimt­me­tį, prieš tai 2002–2006 me­tais bu­vo bend­ro­vės Ke­lei­vių ve­ži­mo val­dy­bos vir­ši­nin­kas. S.Dai­lyd­ka yra dir­bęs bend­ro­vė­je „Lind­ra“ va­do­vau­jan­čio­se par­ei­go­se, pen­ke­rius me­tus va­do­va­vo bend­ro­vei „Lie­tu­vos avia­li­ni­jos“.

S.Dai­lyd­ka pa­sta­ruo­sius pen­ke­ris me­tus yra Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to Ge­le­žin­ke­lių trans­por­to ka­ted­ros do­cen­tas.

Pir­mai­siais ne­prik­lau­so­my­bės me­tais jis va­do­va­vo Lie­tu­vos ke­lių ve­žė­jų aso­cia­ci­jai „Li­na­va“, bu­vo Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos vi­cep­re­zi­den­tas.

Pa­sta­ruo­ju me­tu ži­niask­lai­da kė­lė klau­si­mus dėl „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ par­amos skirs­ty­mo ir vi­daus san­do­rių, ku­riais įmo­nė be kon­kur­so įsi­gy­da­vo lo­ko­mo­ty­vų da­lis iš Ru­si­jos.

Iš­skir­ti­nio dė­me­sio skirs­tant „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ par­amą su­lau­kė Vil­ka­viš­ki ra­jo­no ir Ma­žei­kių ra­jo­no lop­še­liai, dar­že­liai ir spor­to mo­kyk­los. Vil­ka­viš­kio vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je prem­je­ras A.But­ke­vi­čius į Sei­mą kan­di­da­tuo­ja nuo 1996 me­tų, o Ma­žei­kiuo­se sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu dir­ba mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­jas su­si­sie­ki­mo klau­si­mais Da­rius Jar­man­ta­vi­čius.

„As­me­ni­nis apsisprendimas“

Lai­ki­na­sis prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gia, jog il­ga­me­čio „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ va­do­vo Sta­sio Dai­lyd­kos par­eikš­tas no­ras trauk­tis iš par­ei­gų yra jo as­me­ni­nis ap­sisp­ren­di­mas. Vy­riau­sy­bės va­do­vas šiam spren­di­mui įta­kos tei­gė ne­da­ręs.

„Tai S.Dai­lyd­kos as­me­ni­nis ap­sisp­ren­di­mas“, – prem­je­ro po­zi­ci­ją BNS penk­ta­die­nį per­da­vė jo at­sto­vas Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.

Jis tei­gė, jog prem­je­ras ne­ra­gi­no S.Dai­lyd­kos trauk­tis iš par­ei­gų.

„Prem­je­ro ži­nio­mis, šiuo me­tu įmo­nės val­dy­ba yra pil­nos su­dė­ties ir ar­ti­miau­siu me­tu ji tu­rės nu­spręs­ti, kam iš di­rek­ci­jos pa­ves­ti lai­ki­nai ei­ti par­ei­gas“, – aiš­ki­no M.Ja­nu­lio­nis.

S.Dai­lyd­ka penk­ta­die­nį pra­ne­šė įtei­kęs „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ val­dy­bai at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą.