Atsistatydina Kėdainių Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja
Po žiau­riai su­muš­to ke­tur­me­čio mir­ties Kė­dai­niuo­se at­sis­ta­ty­di­na sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Vi­li­ma Ju­ce­vi­čiū­tė, penk­ta­die­nį pra­ne­šė sa­vi­val­dy­bė.

„Po skau­džios ne­lai­mės Kė­dai­niuo­se, kai mir­ti­nai su­muš­tas ke­tur­me­tis ber­niu­kas, Kė­dai­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Vi­li­ma Ju­ce­vi­čiū­tė sau­sio 27 die­ną sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riui Ovi­di­jui Ka­čiu­liui įtei­kė pra­šy­mą at­leis­ti ją iš dar­bo“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

V.Ju­ce­vi­čiū­tė ne­be­dirbs nuo sau­sio 30 die­nos.

Ją at­sis­ta­ty­din­ti par­agi­no Kė­dai­niuo­se penk­ta­die­nį vie­šė­jęs so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis.

Kė­dai­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je šiuo me­tu vyks­ta tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas, sie­kiant nu­sta­ty­ti as­me­nis, dėl ku­rių at­sa­ko­my­bės ga­lė­jo nu­tik­ti tra­ge­di­ja. Pa­na­šų ty­ri­mą at­lie­ka ir So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja.

Pro­ku­ro­rai sa­vo ruo­žtu taip pat at­lie­ka tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą, ko­dėl lap­kri­tį pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ne­žy­maus ma­ža­me­čio vai­ko svei­ka­tos su­trik­dy­mo bu­vo nu­trauk­tas.

Ma­ža­me­čio Kė­dai­niuo­se nu­žu­dy­mu tei­sė­sau­ga įta­ria ma­mą ir jos su­gy­ven­ti­nį.