Atsistatydina Aplinkos ministerijos kancleris Robertas Klovas
At­sis­ta­ty­di­na Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos kanc­le­ris Ro­ber­tas Klo­vas, an­tra­die­nį BNS pra­ne­šė ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Na­vic­kas.

„Per il­gą lai­ką vie­no­je ins­ti­tu­ci­jo­je dar­bo vis tiek at­si­ran­da vi­so­kių są­sa­jų, vi­so­kių aso­cia­ci­jų ir pats kanc­le­ris su­pran­ta, kad tam dar­bui ne­pa­dės. Jis pats sa­vo va­lia pri­ėmė spren­di­mą trauk­tis“, – tei­gė mi­nis­tras.

Pa­sak jo, šiuo me­tu at­os­to­gau­jan­tis R.Klo­vas į dar­bą grįš ki­tą sa­vai­tę, ta­da ir tu­rė­tų bū­ti pa­ten­kin­tas jo at­sis­ta­ty­di­ni­mo pra­šy­mas.