Atsisako Rusijai išduoti buvusį Gruzijos antiteroristinio centro vadovą
Lie­tu­vos pro­ku­ra­tū­ra an­tra­die­nį pra­ne­šė at­si­sa­kiu­si Ru­si­jai iš­duo­ti bu­vu­sį Gru­zi­jos an­ti­te­ro­ris­ti­nio cen­tro va­do­vą Zu­ra­bą Mai­su­ra­dzę, nes Mask­va jį per­se­kio­ja dėl po­li­ti­nių mo­ty­vų.

„Pra­šy­mas dėl Z.M. iš­da­vi­mo bau­džia­ma­jam per­se­kio­ji­mui yra pa­teik­tas dėl po­li­ti­nių mo­ty­vų bei Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos vyk­do­mos už­sie­nio po­li­ti­kos Gru­zi­jos at­žvil­giu“, – tei­gia­ma Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­me.

Pro­ku­ra­tū­ros spren­di­mą dar tu­rės pa­tvir­tin­ti Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas.

Lėk­tu­vu iš Ki­je­vo į Vil­nių skri­dęs Z.Mai­su­ra­dzė Vil­niaus oro uos­te bu­vo su­lai­ky­tas gruo­džio 2 die­nos nak­tį. At­lie­kant įpras­tą į Lie­tu­vą at­vyks­tan­čių ne Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių pi­lie­čių do­ku­men­tų pa­ti­krą par­ei­gū­nai nu­sta­tė, kad jis yra ieš­ko­mas tarp­tau­ti­niu mas­tu dėl įta­ria­mo su te­ro­ris­ti­ne veik­la su­si­ju­sio nu­si­kal­ti­mo. Pa­ieš­ką bu­vo pa­skel­bu­si Ru­si­ja.

Po ke­lių die­nų Z.Mai­su­ra­dzė bu­vo pa­leis­tas į lais­vę, jam pa­skir­tos ki­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės, kol pra­šy­mas iš­siųs­ti jį į Ru­si­ją bus iš­nag­ri­nė­tas iki ga­lo.

Eks­tra­di­ci­jos pra­šy­mą Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra sa­ko nag­ri­nė­ju­si bend­ra­dar­biau­da­ma su Lie­tu­vos ir už­sie­nio vals­ty­bių ins­ti­tu­ci­jo­mis. Ru­si­jos pra­šy­mas iš­duo­ti jai su­lai­ky­tą as­me­nį pro­ku­ra­tū­rą pa­sie­kė pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je.

Gru­zi­nas Lie­tu­vo­je pla­na­vo da­ly­vau­ti šven­tė­je Tarp­tau­ti­nės po­li­ci­jos aso­cia­ci­jos Lie­tu­vos sky­riaus kvie­ti­mu.

Mask­va ak­ty­viai prieš­ina­si Tbi­li­sio eu­roin­teg­ra­ci­jai ir sie­kiui tap­ti NA­TO na­re. Tarp vals­ty­bių 2008 me­tais bu­vo ki­lęs ka­ras, po ku­rio nuo Gru­zi­jos at­ski­lu­sius Ab­cha­zi­jos ir Pie­tų Ose­ti­jos re­gio­nus Ru­si­ja pri­pa­ži­no ne­prik­lau­so­mo­mis vals­ty­bė­mis. Gru­zi­ja ir Va­ka­rai juos lai­ko oku­puo­to­mis te­ri­to­ri­jo­mis.