Atsisako grąžinti pinigus Lietuvos kariuomenei
Bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ at­si­sa­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei grą­žin­ti 174 tūkst. eu­rų, už ku­riuos ji pir­ko at­sar­gi­nę lau­ko vir­tu­vės įran­gą.

Ka­riuo­me­nės at­sto­vai BNS pir­ma­die­nį in­for­ma­vo, kad ža­da kreip­tis į teis­mą, kur sieks šiuos pi­ni­gus su­sig­rą­žin­ti.

„Bend­ro­vė (...) pa­siū­lė ka­riuo­me­nei ša­lių su­si­ta­ri­mu nu­trauk­ti tik 2014 me­tais spa­lio 1 die­ną su­da­ry­tą pre­li­mi­na­rią­ją su­tar­tį dėl vir­tu­vės įran­gos ir at­sar­gi­nių da­lių pir­ki­mo, o pa­gal ją 2014 me­tų spa­lio 8 die­ną su­da­ry­tą ti­krą­ją pir­ki­mo su­tar­tį lai­ky­ti įvyk­dy­ta. Bend­ro­vė su­ti­ko at­siim­ti tik pa­gal šią pir­ki­mo su­tar­tį pa­teik­tas „gin­čo“ pre­kes ir grą­žin­ti ka­riuo­me­nei už jas su­mo­kė­tus 4055,29 eu­rus“, – ra­šo­ma ka­riuo­me­nės BNS pa­teik­ta­me at­sa­ky­me.

„Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė, ne­su­tik­da­ma su to­kiu UAB „No­ta Be­ne“ pa­siū­ly­tu gin­čo spren­di­mo bū­du, ke­ti­na kreip­tis į teis­mą dėl tei­sė­tų in­te­re­sų gy­ni­mo“, – tei­gia ka­riuo­me­nės at­sto­vai.

An­tra­die­nį „No­ta Be­ne“ di­rek­to­rius And­rius Jaz­ge­vi­čius ren­gia spau­dos kon­fe­ren­ci­ją. Pir­ma­die­nį įmo­nės po­zi­ci­jos jis ne­ko­men­ta­vo.

„No­ta Be­ne“ vi­suo­me­nei ta­po ži­no­ma Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bai rugp­jū­čio pa­bai­go­je pa­vie­ši­nus, kad kai ku­riuos vir­tu­vės įran­kius iš šios įmo­nės Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė pir­ko aš­tuo­nis kar­tus bran­giau nei rin­ko­je. Šie įran­kiai iš bend­ro­vės įsi­gy­ti už 4 tūkst. eu­rų vyk­dant su­tar­tį, ku­rios ver­tė sie­kia maž­daug 174 tūkst. eu­rų.

Ka­riuo­me­nė sie­kė nu­trauk­ti su­tar­tį, grą­žin­da­ma ne­nau­do­tą lau­ko vir­tu­vės įran­gą ir pa­siim­da­ma su­mo­kė­tus pi­ni­gus.

Abi ša­lys su­tin­ka nu­trauk­ti 2014 me­tais pa­si­ra­šy­tą 1,6 mln. eu­rų ver­tės su­tar­tį dėl lau­ko vir­tu­vių at­sar­gi­nių de­ta­lių ir ag­re­ga­tų pir­ki­mo. Jos ver­tė be­veik dvi­gu­bai vir­ši­jo pla­nuo­tą pir­ki­mo su­tar­ties su­mą, ji bu­vo nu­ma­ty­ta 724 tūkst. eu­rų.

Tei­sė­sau­ga vyk­do iki­teis­mi­nį ty­ri­mą įta­riant, kad bend­ro­vė ga­lė­jo kli­juo­ti vo­kie­čių bend­ro­vės „Kar­cher– Fu­tu­re­tech“ lip­du­kus ant par­duo­tos pro­duk­ci­jos ir sie­kė tai nu­slėp­ti nuo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės. Taip pat vyk­do­mas at­ski­ras ty­ri­mas dėl pikt­nau­džia­vi­mo, sie­kiant dėl įsi­gi­ji­mo iš­aiš­kin­ti at­sa­kin­gus as­me­nis kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę „No­ta Be­ne“ bu­vo įtrauk­ta į ne­pa­ti­ki­mų tie­kė­jų są­ra­šą. Tai reiš­kia, kad bend­ro­vė tre­jus me­tus ga­lės bū­ti eli­mi­nuo­ja­ma iš vi­sų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų or­ga­ni­zuo­ja­mų vie­šų­jų pir­ki­mų. Į šį są­ra­šą įmo­nę įtrau­kė Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba, įsi­gi­ju­si iš „No­ta Be­ne“ tu­ris­ti­nes pre­kes, ku­rių ji ne­pris­ta­tė nu­sta­ty­tu lai­ku.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė dėl su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos par­agi­no at­sis­ta­ty­din­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trą. Juo­zas Ole­kas iš par­ei­gų ne­si­trau­kia, sa­ky­da­mas, kad pa­žei­di­mus iš­aiš­ki­no jo va­do­vau­ja­ma kraš­to ap­sau­gos sis­te­ma, o vi­si duo­me­nys per­duo­ti tei­sė­sau­gai.