Atsisakė pradėti tyrimą dėl homoseksualų diskriminacijos
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja nu­spren­dė ne­pra­dė­ti pa­žei­di­mo pro­ce­dū­ros prieš Lie­tu­vą dėl ga­li­mos sek­sua­li­nių ma­žu­mų dis­kri­mi­na­ci­jos tai­kant įsta­ty­mą, ku­ris ri­bo­ja in­for­ma­ci­ją apie ki­to­kią nei nu­ma­ty­ta įsta­ty­muo­se šei­mos samp­ra­tą.

Briu­se­lis to­kį spren­di­mą pri­ėmė, kai Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė rug­sė­jį nu­ma­tė iš­ly­gas ki­tų Eu­ro­pos ša­lių trans­liuo­to­jams.

Į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja krei­pė­si Lie­tu­vos gė­jų ly­ga. Gin­čo ob­jek­tu ta­po Ne­pil­na­me­čių ap­sau­gos nuo ne­igia­mo vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos po­vei­kio įsta­ty­mas. Ja­me nu­ma­ty­ta, kad ne­pil­na­me­čiams ne­igia­mą po­vei­kį da­ro ir tu­ri bū­ti ri­bo­ja­ma to­kia in­for­ma­ci­ja, ku­ria „nie­ki­na­mos šei­mos ver­ty­bės, ska­ti­na­ma ki­to­kia, ne­gu Kons­ti­tu­ci­jo­je ir Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se įtvir­tin­ta, san­tuo­kos su­da­ry­mo ir šei­mos kū­ri­mo samp­ra­ta“.

Dėl šių nuo­sta­tų kai ku­rios Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos at­si­sa­kė ro­dy­ti so­cia­li­nę rek­la­mą apie sek­sua­li­nes ma­žu­mas. Gė­jų ly­ga tei­gia, kad taip ri­bo­ja­ma in­for­ma­ci­ja apie sek­sua­li­nes ma­žu­mas, o tai ska­ti­na ho­mo­fo­bi­ją.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja aiš­ki­no­si, ar įsta­ty­mas ne­pa­žei­džia Au­dio­vi­zua­li­nės ži­niask­lai­dos pa­slau­gų di­rek­ty­vos, ji nu­ma­to griež­tus sau­gik­lius prieš trans­lia­ci­jų Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­du­je ri­bo­ji­mą.

Laiš­ke Lie­tu­vos gė­jų ly­gos va­do­vui Vla­di­mi­rui Si­mon­ko, Ko­mi­si­jos at­sto­vas at­krei­pė dė­me­sį, kad Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė šie­met rug­sė­jo 21 die­ną nu­ma­tė iš­ly­gas trans­lia­ci­joms iš už­sie­nio.

Ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mu, šis ap­ra­šas reiš­kia, kad įsta­ty­me nu­ma­ty­tos prie­mo­nės ne­bus tai­ko­mos ži­niask­lai­dos pa­slau­gų tie­kė­jams, ku­rie ne­prik­lau­so Lie­tu­vos ju­ris­dik­ci­jai.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Ma­rius Gurs­kas BNS pa­aiš­ki­no, kad pa­gal ap­ra­šo pa­kei­ti­mus pa­žei­di­mą trans­lia­ci­jo­se iš už­sie­nio nu­sta­čiu­si Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja kreip­tų­si į ati­tin­ka­mą ki­tos ša­lies ins­ti­tu­ci­ją.

Jo tei­gi­mu, tais at­ve­jais, kai prog­ra­mos bū­tų sklei­džia­mos tik Lie­tu­vai, įsta­ty­mo nuo­sta­tos bū­tų tai­ko­mos.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja taip pat pa­brė­žė, kad ši ES ins­ti­tu­ci­ja ne­tu­ri pla­čių įga­lio­ji­mų žmo­gaus tei­sių klau­si­mais, tai pa­lie­ka­ma vals­ty­bių na­rių kom­pe­ten­ci­jai.

„Rem­da­mie­si jū­sų pa­teik­ta ir mū­sų su­rink­ta in­for­ma­ci­ja, ne­ke­ti­na­me pra­dė­ti pa­žei­di­mo pro­ce­dū­ros prieš Lie­tu­vą dėl Są­jun­gos tei­sės pa­žei­di­mo“, – ra­šo­ma Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos laiš­ke.

Lie­tu­vos gė­jų ly­gos va­do­vas sa­ko esąs nu­si­vy­lęs šiuo spren­di­mu. Jo tei­gi­mu, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai pri­trū­ko po­li­ti­nės drą­sos pa­sip­rie­šin­ti dis­kri­mi­na­ci­jai, su ku­ria ji skel­bia­si pla­čiai ko­vo­jan­ti.

„Ga­li­me da­ry­ti prie­lai­dą, kad Vy­riau­sy­bei bu­vo su­teik­ta ga­li­my­bė pa­keis­ti Ne­igia­mą po­vei­kį ne­pil­na­me­čių vys­ty­mui­si da­ran­čios vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos žy­mė­ji­mo ir sklei­di­mo tvar­kos ap­ra­šą. Ta­čiau tai tik for­ma­lus tei­si­nis iš­si­su­ki­nė­ji­mas, o ne es­mi­nis žmo­gaus tei­sių prob­le­mos spren­di­mas“, – BNS sa­kė V.Si­mon­ko.

Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą jis pa­ly­gi­no su Ru­si­jo­je ga­lio­jan­čiu „ho­mo­sek­sua­lu­mo pro­pa­gan­dos“ drau­di­mu, ku­ris su­lau­kė vi­suo­ti­nio Va­ka­rų pa­smer­ki­mo.