Atsisakė Patriotų premijos
Lei­di­nio „Kau­nas 1918–2015. Ar­chi­tek­tū­ros gi­das“ au­to­rių ko­lek­ty­vas šeš­ta­die­nį pra­ne­šė at­si­sa­kan­tys Pa­trio­tų pre­mi­jos, po to kai kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas at­si­sa­kė ją skir­ti fi­lo­so­fei Ne­ri­jai Pu­ti­nai­tei.

„Ma­no­me, kad pre­mi­jos stei­gė­ją – Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją – at­sto­vau­jan­tis mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, ig­no­ra­vęs eks­per­tų nuo­mo­nę ir vie­na­ša­liš­kai at­šau­kęs pa­vie­šin­tą Ko­mi­si­jos spren­di­mą ap­do­va­no­ti Ne­ri­ją Pu­ti­nai­tę už mo­nog­ra­fi­ją „Nu­ge­nė­ta pu­šis: at­eiz­mas kaip as­me­ni­nis ap­sisp­ren­di­mas ta­ry­bų Lie­tu­vo­je“, iš­si­ža­dė­jo de­mo­kra­ti­nės žo­džio lais­vės ver­ty­bės. To­dėl ne­ga­li­me pri­im­ti lei­di­niui Ar­chi­tek­tū­ros gi­das „Kau­nas 1918–2015“ (2015) skir­to ap­do­va­no­ji­mo“, – so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pa­skelb­ta­me par­eiš­ki­me tei­gia kny­gos au­to­riai.

Pa­trio­tų pre­mi­ja šie­met skir­ta au­to­rių lei­dy­bi­niam ko­lek­ty­vui, par­en­gu­siam Lie­tu­vos mies­tų ar­chi­tek­tū­ros gi­dų lei­dy­bos pro­jek­tą ir kny­gą „Kau­nas 1918–2015. Ar­chi­tek­tū­ros gi­das“ bei ra­šy­to­jai Kris­ti­nai Gu­do­ny­tei už kny­gą „Jie grįž­ta per pil­na­tį“.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja anks­čiau pa­skel­bė, kad kny­ga „Nu­ge­nė­ta pu­šis: at­eiz­mas kaip as­me­ni­nis ap­sisp­ren­di­mas ta­ry­bų Lie­tu­vo­je“ taip pat bus ap­do­va­no­ta už gai­vų oro gū­sį į so­viet­me­tį, ta­čiau vė­liau pa­aiš­kė­jo, kad kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras nu­spren­dė ne­skir­ti kny­gai pre­mi­jos.

Pa­gal pre­mi­jos nuo­sta­tus, pa­teik­tas kny­gas at­ren­ka ir ver­ti­na kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja. Pre­mi­jas ko­mi­si­jos tei­ki­mu ski­ria kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­siųs­ta­me mi­nis­tro ko­men­ta­re bu­vo tei­gia­ma, kad taip J.Ole­kas pa­siel­gė dėl kny­go­je iš­dės­ty­to po­žiū­rio į poe­tą Jus­ti­ną Mar­cin­ke­vi­čių.