Atsigauna pasitikėjimas kariuomene
Nau­jau­sią vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­są at­li­ku­sios bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ va­do­vas Vla­das Gai­dys sa­ko, jog po tru­pu­tį at­si­gau­na pa­si­ti­kė­ji­mas ka­riuo­me­ne.

„Sen­sa­ci­jų čia nė­ra ir bu­vo ga­li­ma ti­kė­tis – Sei­mu pa­si­ti­kė­ji­mas bu­vo ma­žas ir iš­li­ko ma­žu. Vy­riau­sy­bės pa­si­ti­kė­ji­mas vi­sa­da bū­na že­mas prieš rin­ki­mus. Ma­lo­nu tai, kad pa­di­dė­jo pa­si­ti­kė­ji­mas ka­riuo­me­ne. Jis bu­vo kri­tęs po „auk­si­nių ša­ku­čių“ skan­da­lo ir ro­dik­lis pra­de­da at­sis­ta­ty­ti“, – LRT ra­di­jui kal­bė­jo V.Gai­dys.

Spa­lį pa­si­ti­kė­ji­mas ka­riuo­me­ne pa­di­dė­jo 2,9 punk­to iki 52 proc., o ne­pa­si­ti­kė­ji­mas ja su­ma­žė­jo 2,8 punk­to iki 16 proc.

Lie­tu­vos gy­ven­to­jai šiek tiek la­biau pa­si­ti­ki Sei­mu, Vy­riau­sy­be ir po­li­ti­nė­mis par­ti­jo­mis, o di­džiau­sią pa­si­ti­kė­ji­mą to­liau iš­lai­ko ug­nia­ge­siai, po­li­ci­ja ir „Sod­ra“, ro­do apk­lau­sa.

66,9 proc. gy­ven­to­jų ne­pa­si­ti­ki po­li­ti­nė­mis par­ti­jo­mis – 1,4 punk­to ma­žiau nei rug­sė­jį. Tuo me­tu pa­si­ti­kė­ji­mas par­ti­jo­mis per mė­ne­sį pa­di­dė­jo 0,5 punk­to iki 6,4 proc.

Sei­mu spa­lį ne­pa­si­ti­kė­jo 64,8 proc. gy­ven­to­jų – 0,2 punk­to ma­žiau nei rug­sė­jį, o juo pa­si­ti­kė­jo 7,6 proc. – 1,4 punk­to dau­giau. Tuo me­tu ne­pa­si­ti­kė­ji­mas Vy­riau­sy­be per mė­ne­sį iš­šau­go 0,6 punk­to iki 42,1 proc., pa­si­ti­kė­ji­mas – 0,8 punk­to iki 17,6 proc.

Gy­ven­to­jai to­liau la­biau­siai pa­si­ti­ki ug­nia­ge­siais – 90,6 proc. (0,1 punk­to dau­giau), o ne­pa­si­ti­ki jais – 1,7 proc. (0,1 punk­to ma­žiau). Žmo­nės taip pat la­biau pa­si­ti­kė­jo po­li­ci­ja – šis ro­dik­lis per mė­ne­sį ūg­te­lė­jo 0,7 punk­to iki 58,1 proc., o ne­pa­si­ti­kė­ju­sių ja su­ma­žė­jo 0,7 punk­to iki 11,3 proc.

Žmo­nės pra­dė­jo la­biau pa­si­ti­kė­ti ir „Sod­ra“ – 54,2 proc. – 5,2 punk­to dau­giau nei rug­sė­jį, o ne­pa­si­ti­ki ja 3,2 punk­to ma­žiau žmo­nių – 12,9 proc.

Dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ už­sa­ky­mu rep­re­zen­ta­ty­vią apk­lau­są spa­lio 13–21 die­no­mis at­li­ko vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tras „Vil­mo­rus“.