Atšauktos sankcijos neapykantą kurstančioms rusiškoms televizijoms
Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK) pa­kei­tė spren­di­mą dėl sank­ci­jų dviem ru­siš­koms te­le­vi­zi­joms, pa­žei­du­sioms Lie­tu­vos įsta­ty­mus, to­dėl ti­kriau­siai jas vėl ga­lės lais­vai ma­ty­ti mū­sų ša­lies žiū­ro­vai. Ko­mi­si­ja, anks­čiau ma­niu­si, kad už­ten­ka vie­no pa­žei­di­mo, da­bar pa­kei­tė nuo­mo­nę – prieš­iš­kų TV ka­na­lų prie­ina­mu­mas bū­tų ri­bo­ja­mas, jei nu­sta­ty­tų pa­kar­to­ti­nų pa­žei­di­mų.

Pra­ėju­sių me­tų gruo­džio mė­ne­sį LRTK pri­ėmė spren­di­mą įpa­rei­go­ti Lie­tu­vos re­trans­liuo­to­jus Šve­di­jo­je re­gis­truo­tą ka­na­lą „RTR Pla­ne­ta“ per­kel­ti į mo­ka­mų prog­ra­mų pa­ke­tą vie­niems me­tams, nes vie­no­je lai­dų bu­vo kurs­to­mas ka­ras ir ne­apy­kan­ta. Šių me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį dėl to­kių pat pa­žei­di­mų ana­lo­giš­kas spren­di­mas pri­im­tas dėl ka­na­lo „NTV Mir Lit­hua­nia“, pri­klau­san­čio Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je re­gis­truo­tai įmo­nei „Bal­tic Me­dia Al­lian­ce Ltd.“

Ta­čiau pra­ėju­sią sa­vai­tę LRTK spren­di­mus pa­kei­tė, o šią – juos pa­skel­bė. Spren­di­muo­se, ku­rių įsi­ga­lio­ji­mo da­ta – bir­že­lio 27 die­na, ne­be­li­ko ap­ri­bo­ji­mų kurs­ty­to­jų ka­na­lus pla­tin­ti tik mo­ka­muo­se pa­ke­tuo­se. Jie ga­lio­jo 12 mė­ne­sių. „Re­trans­liuo­to­jai yra lais­vi pa­si­rink­ti, ar pa­lik­ti juos mo­ka­muo­se pa­ke­tuo­se, ar per­kel­ti į bu­vu­sius“, – BNS sa­kė LRTK pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas.

Ma­nė, kad už­ten­ka vie­no pažeidimo

Kaip „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos (LŽS) pir­mi­nin­kas, vie­nas iš LRTK na­rių Dai­nius Ra­dze­vi­čius, pa­čių pa­žei­di­mų kons­ta­ta­vi­mas lie­ka ir apie tai pa­žei­dė­jai bus in­for­muo­ti, o vie­šu­mas yra taip pat svar­bus, nes apie tai su­ži­no vi­suo­me­nė.

„Ta­čiau pa­ti pro­ce­dū­ra iš­kel­ti te­le­vi­zi­jų ka­na­lus į mo­ka­mus pa­ke­tus ar aps­kri­tai ri­bo­ti jų prie­ina­mu­mą ga­li bū­ti pra­dė­ta, jei pa­žei­di­mų bū­tų dau­giau“, – sa­kė jis. LŽS va­do­vo tei­gi­mu, ap­ri­bo­ji­mai bū­tų tai­ko­mi nu­sta­čius tris pa­žei­di­mus. Klau­sia­mas, ko­dėl anks­čiau bu­vo pri­im­ti ki­to­kie spren­di­mai, D. Ra­dze­vi­čius sa­kė: „Tuo me­tu at­ro­dė, kad vie­no pa­žei­di­mo lyg ir pa­kak­tų. Ta­čiau te­le­vi­zi­jos ka­na­lo per­kė­li­mas į mo­ka­mą pa­ke­tą, kai ku­rių tei­si­nin­kų nuo­mo­ne, jau yra tar­si sank­ci­ja ir prie­ina­mu­mo ri­bo­ji­mas. Nors ma­nau, kad ga­li­ma skir­tin­gai trak­tuo­ti: juk jis prie­ina­mas, bet at­ski­ra­me pa­ke­te.“

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ini­ci­ja­vo Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, pa­gal ku­rias LRTK be pa­pil­do­mų pro­ce­dū­rų ga­li įpa­rei­go­ti re­trans­liuo­to­jus per­kel­ti kurs­tan­čius TV ka­na­lus į mo­ka­mus prog­ra­mų pa­ke­tus. O tai­kant griež­tes­nes sank­ci­jas, pa­vyz­džiui, įpa­rei­go­jant pa­keis­ti ka­na­lą ki­tu, lai­ki­nai stab­dant prog­ra­mos trans­lia­ci­ją, pa­lik­ta nuo­sta­ta, jog rei­kia lai­ky­tis ES tei­sė­je nu­ma­ty­tų pro­ce­dū­rų. Maž­daug prieš me­tus Sei­mas to­kias pa­tai­sas pri­ėmė.

„Ši įsta­ty­mo nuo­sta­ta yra pa­ly­gin­ti nau­jas da­ly­kas. Tai yra pir­mie­ji jos tai­ky­mo pa­vyz­džiai, – tei­gė LŽS va­do­vas. – Prieš pri­im­da­ma to­kius spren­di­mus, LRTK ren­gia pa­si­ta­ri­mus, daug dis­ku­tuo­ja. Įvai­rių žmo­nių po­zi­ci­jos ski­ria­si. To­dėl to­kie spren­di­mai nė­ra taip leng­vai pri­ima­mi.“

Kaip sa­kė D. Ra­dze­vi­čius, įsta­ty­mo pa­tai­sas pri­ėmęs Sei­mas ne­de­ta­li­za­vo vi­sų pro­ce­dū­ri­nių klau­si­mų. O LRTK be šio įsta­ty­mo esą tu­ri va­do­vau­tis dar bent po­ra įsta­ty­mų pa­ke­tų, tar­ki­me, Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sė ak­tais ir Eu­ro­pos Ta­ry­bos do­ku­men­tais – vi­si jie nė­ra ta­pa­tūs ir to­ly­gūs, to­dėl esą nė­ra pa­pras­ta juos de­rin­ti.

Vis dėl­to LŽS va­do­vas ma­no: „Ka­na­lų, ku­rie pa­žei­džia įsta­ty­mus, vie­ta – tarp ero­ti­nį tu­ri­nį ro­dan­čių ka­na­lų, nes ne­ga­li­me kal­bė­ti apie jų ko­ky­bę ar ver­ty­bes.“

Pra­si­len­kia su direktyvomis

Kul­tū­ros, au­dio­vi­zua­li­nių rei­ka­lų ir au­to­rių tei­sių at­ašė Lie­tu­vos nuo­la­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je ES Sau­lius Ši­ma­naus­kas BNS in­for­ma­vo, kad šiuo me­tu EK yra pra­dė­ju­si ne­ofi­cia­lų su­si­ra­ši­nė­ji­mą su Lie­tu­va aiš­kin­da­ma­si po­zi­ci­jas dėl tai­ko­mų spren­di­mų ir ga­lio­jan­čių įsta­ty­mų. Anot jo, Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, TV ka­na­lų iš­kė­li­mas į mo­ka­mą pa­ke­tą yra sank­ci­ja, ku­ri vei­kia ka­na­lą, tad tu­ri bū­ti de­ri­na­ma su pa­čiu trans­liuo­to­ju ir EK.

„Spren­di­mas, Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, kiek pra­si­len­kia su au­dio­vi­zua­li­nės di­rek­ty­vos įtvir­tin­to­mis nuo­sta­toms, kad prieš im­an­tis bet ko­kių veiks­mų prieš trans­liuo­to­jus juos apie tai rei­kė­tų įspė­ti. Ga­li­my­bė im­tis tam ti­krų prie­mo­nių pa­gal au­dio­vi­zua­li­nę di­rek­ty­vą yra tik po dvie­jų kar­tų įspė­jus ir tre­čią kar­tą pa­da­rius pa­žei­di­mą. Tad jų di­džiau­sias rū­pes­tis yra tai, kad pas mus yra įsta­ty­mas toks, koks yra, o Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja el­gia­si pa­gal įsta­ty­mą“, – sa­kė S. Ši­ma­naus­kas.