Atšauktas vasaros laikas
Pra­ėju­sią nak­tį Lie­tu­vo­je at­šauk­tas va­sa­ros lai­kas – sek­ma­die­nį, 4 va­lan­dą ry­to, lai­kro­džio ro­dyk­lę rei­kė­jo pa­suk­ti vie­na va­lan­da at­gal.

Va­di­na­ma­sis žie­mos lai­kas ga­lios iki pa­sku­ti­nio ko­vo sek­ma­die­nio.

Lai­kas Lie­tu­vo­je, kaip ir vi­so­se ES vals­ty­bė­se na­rė­se, kei­čia­mas du­kart per me­tus. Tai da­ro­ma vyk­dant Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos di­rek­ty­vą dėl va­sa­ros lai­ko.

Ji pri­im­ta 2001 me­tais sie­kiant sklan­daus ES vi­daus rin­kos, ypač trans­por­to, ry­šių, pra­mo­nės sek­to­rių, vei­ki­mo.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) at­as­kai­to­je da­ro­ma iš­va­da, kad tai­kant va­sa­ros lai­ką su­ku­ria­mos pa­lan­kes­nės są­ly­gos ne tik bend­ros vi­daus rin­kos vei­ki­mui, bet ir poil­siui, la­biau tau­po­ma ener­gi­ja, o po­vei­kis žmo­nėms nė­ra la­bai jun­ta­mas, pra­ne­šė Vy­riau­sy­bė.

Di­rek­ty­vos ga­lio­ji­mas yra ne­ri­bo­tas. EK kas pen­ke­rius me­tus skel­bia ko­mu­ni­ka­tą, ku­ria­me nu­ro­do­mas tiks­lus va­sa­ros lai­ko įve­di­mo ir at­šau­ki­mo gra­fi­kas. 2016-ai­siais bus pa­skelb­tas nau­jas va­sa­ros lai­ko tai­ky­mo gra­fi­kas 2017–2021 me­tams.

Anot Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės, kol kas nė­ra nu­ma­ty­tos jo­kios prie­lai­dos, kad bū­tų siū­lo­ma pers­vars­ty­ti ga­lio­jan­čią di­rek­ty­vą – iki šiol nė vie­na ES vals­ty­bė na­rė ne­iš­reiš­kė no­ro keis­ti ga­lio­jan­čią tvar­ką.

AFP/Scanpix nuotrauka