Atšauktas rytinis skrydis iš Vilniaus į Stambulą
Tur­ki­jo­je penk­ta­die­nį ki­lus ne­ra­mu­mams dėl ban­dy­to įvyk­dy­ti ka­ri­nio per­vers­mo, at­šauk­tas šeš­ta­die­nį ry­te tu­rė­jęs įvyk­ti skry­dis iš Vil­niaus į Stam­bu­lą. Ta­čiau ki­ti skry­džiai į Tur­ki­ją šeš­ta­die­nį kol kas ne­at­šauk­ti.

Vil­niaus oro uos­tas skel­bia, kad at­šau­kia­mas „Tur­kish Air­li­nes“ skry­dis skry­dis iš Stam­bu­lo į Vil­nių bei skry­dis iš Vil­niaus į Stam­bu­lą. Lėk­tu­vas iš Lie­tu­vos tu­rė­jo pa­kil­ti 11.30 val.

Ta­čiau sek­ma­die­nį tu­rin­tis įvyk­ti už­sa­ko­ma­sis skry­dis į Tur­ki­jos ku­ror­tą An­ta­li­ją bei skry­dis į Stam­bu­lą, kol kas nė­ra at­šauk­ti.

BNS šeš­ta­die­nį ry­te ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti su uos­to at­sto­vais bei ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių „Tez Tour“ ir „No­va­tu­ras“ at­sto­vais.