Atšauks ambasadorių
Pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai, Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ukrai­no­je Pe­tras Vai­tie­kū­nas me­tų pa­bai­go­je bus at­šauk­tas iš Ki­je­vo. 

"Jis at­šau­kia­mas pa­gal Dip­lo­ma­ti­nės tar­ny­bos įsta­ty­mą. Pui­kus am­ba­sa­do­rius, nie­kas jam ne­tu­ri prie­kaiš­tų", - sa­kė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius. Nau­jo­jo am­ba­sa­do­riaus kan­di­da­tū­ra kol kas ne­pat­vir­tin­ta. P. Vai­tie­kū­nas Ki­je­ve dir­ba nuo 2010 me­tų sau­sio. Am­ba­sa­do­rius ski­ria ir at­šau­kia pre­zi­den­tas Vy­riau­sy­bės tei­ki­mu, pri­ta­rus Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tui.