Atšauks A. Gelūną iš Paryžiaus
Vy­riau­sy­bė kreip­sis į pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę siū­ly­da­ma iš Lie­tu­vos ne­pap­ras­to­jo ir įga­lio­to­jo am­ba­sa­do­riaus nuo­la­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je prie UNES­CO par­ei­gų at­šauk­ti Arū­ną Ge­lū­ną, ku­ris ta­po Sei­mo na­riu.

Rin­ki­muo­se A. Ge­lū­nas da­ly­va­vo su Li­be­ra­lų są­jū­džiu. Am­ba­sa­do­riu­mi prie UNES­CO tuo­me­ti­nis kul­tū­ros mi­nis­tras bu­vo pa­skir­tas 2012 –ų­jų ru­de­nį.

Tų me­tų pa­va­sa­rį ki­lus va­di­na­ma­jam Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos va­do­vų at­lei­di­mo skan­da­lui ir pra­si­dė­jus trin­čiai tarp tuo­me­ti­nių koa­li­ci­jos par­tne­rių, A.Ge­lū­nas, de­le­guo­tas į kul­tū­ros mi­nis­tro pos­tą Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­jos, vė­liau pri­si­jun­gu­sios prie prie Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos, per­bė­go į Li­be­ra­lų są­jū­dį. Taip jis iš­gel­bė­jo koa­li­ci­ją nuo ga­li­mos And­riaus Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­mos Vy­riau­sy­bės griū­ties, nes li­be­ral­cen­tris­tai svars­tė ga­li­my­bę trauk­tis iš mi­nis­trų ka­bi­ne­to.