Atšaukiamas F. Mogherini vizitas į Lietuvą
Eu­ro­pos Są­jun­gos už­sie­nio po­li­ti­kos va­do­vė Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni į Lie­tu­vą, kaip pla­nuo­ta anks­čiau, ket­vir­ta­die­nį ne­at­vyks, pra­ne­šė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vy­bė Lie­tu­vo­je.

Kaip nu­ro­do at­sto­vy­bė, F.Mog­he­ri­ni, ku­ri yra ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja, vi­zi­tas at­šau­kia­mas „dėl pa­si­kei­tu­sių ap­lin­ky­bių“.

Apie tai, jog F.Mog­he­ri­ni pla­nuo­ja at­vyk­ti į Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rių su­si­ti­ki­mą Vil­niu­je, Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė an­tra­die­nio ry­tą.

Ita­li­jos dip­lo­ma­tė ket­vir­ta­die­nį tu­rė­jo sa­ky­ti kal­bą ir su­si­tik­ti su Lie­tu­vos pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru Li­nu Lin­ke­vi­čiu­mi, Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių va­do­vais.

Kaip an­tra­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas Re­nal­das Vaisb­ro­das, su ES už­sie­nio po­li­ti­kos at­sto­ve ke­tin­ta ap­tar­ti su­dė­tin­gą si­tua­ci­ją Ukrai­no­je ir „Mins­ko pa­liau­bų įgy­ven­di­ni­mo spra­gas“, taip pat apie prieš 12 me­tų pri­im­tą ES sau­gu­mo stra­te­gi­ją, ku­rio­je Ru­si­ja įvar­di­ja­ma kaip ES par­tne­rė.

Taip pat ša­lies va­do­vė ke­ti­no ap­tar­ti Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mą, si­tua­ci­ją Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se.

Per­nai D.Gry­baus­kai­tė vie­nin­te­lė iš ES va­do­vų su­si­lai­kė bal­suo­da­ma dėl F.Mog­he­ri­ni sky­ri­mo ES vy­riau­sią­ja įga­lio­ti­ne už­sie­nio rei­ka­lams. Tuo­met Lie­tu­vos pre­zi­den­tė sa­kė, kad ita­lei trūks­ta pa­tir­ties, o „jos po­žiū­ris Ru­si­jos at­žvil­giu yra ti­krai kri­ti­kuo­ti­nas“.

Kas­me­ti­nis Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių, kon­su­li­nių įstai­gų ir at­sto­vy­bių prie tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vų su­si­ti­ki­mas vyks nuo tre­čia­die­nio iki penk­ta­die­nio.

Dip­lo­ma­tai su­si­tiks su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te, mi­nis­tru pir­mi­nin­ku Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi, Sei­mo pir­mi­nin­ke Lo­re­ta Grau­ži­nie­ne, Sei­mo, Vy­riau­sy­bės na­riais, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi Da­riu­mi Jau­niš­kiu.