Atsargos karininkų butų klausimas keliasi į Seimą
Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas ren­gia įsta­ty­mų pa­tai­sas, už­ti­krin­sian­čias, kad gru­pė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų, Ne­prik­lau­so­my­bės pra­džio­je ga­vu­sių ga­ran­ti­jas, jog po tar­ny­bos ga­lės lik­ti jiems skir­tuo­se bu­tuo­se, bet da­bar ver­čia­mų iš­si­kraus­ty­ti, ne­bus iš­mes­ti į gat­vę.

„Ki­to­kiu lyg­me­niu nei kei­čiant įsta­ty­mus šios prob­le­mos, ma­nau, ne­beį­ma­no­ma iš­spręs­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė A. Pa­ulaus­kas.

Kaip ži­nia, grės­mė at­si­dur­ti gat­vė­je po de­šimt­me­čių tar­ny­bos Lie­tu­vai me­tų yra ki­lu­si maž­daug šim­tui at­sar­gos ka­ri­nin­kų – Ne­prik­lau­so­mos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų. Tur­to ban­kas jau ku­ris lai­kas par­da­vi­nė­ja Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) per­duo­tus bu­tus, dau­ge­ly­je ku­rių vis dar glau­džia­si at­sar­gos ka­ri­nin­kai. Jiems nu­ro­do­ma iš­si­kraus­ty­ti, o anks­čiau įsta­ty­mais jiems ga­ran­tuo­tą pa­sto­gę – iš­si­pirk­ti bend­ra tvar­ka rin­kos kai­no­mis.

Įsi­gy­ti ga­li­my­bių neturi

Kaip sa­kė vie­nas iš to­kio­je si­tua­ci­jo­je at­si­dū­ru­sių ka­ri­nin­kų – at­sar­gos ka­pi­to­nas Jo­nas Jur­ko­nis, ka­riuo­me­nės kū­ri­mo me­tu dir­bęs Trans­por­ta­vi­mo tar­ny­bo­je, rū­pi­nę­sis so­vie­ti­nės ar­mi­jos iš­ly­dė­ji­mu, bran­duo­li­nio ku­ro per­ga­be­ni­mu, va­do­va­vęs Gink­luo­tos pa­ly­dos bū­riui, bu­vęs Vy­riau­sy­bės įga­lio­ti­niu ka­ri­niams pa­vo­jin­giems ve­ži­mams, – net pra­di­nė auk­cio­ne siū­lo­mų bu­tų kai­na, o Vil­niu­je ji sie­kia maž­daug 49 tūkst. eu­rų už itin pra­stos ko­ky­bės ke­lių kam­ba­rių būs­tus mo­no­li­ti­niuo­se dau­gia­bu­čiuo­se, jam – ne­įkan­da­ma.

„Šiuo me­tu gy­ve­nu iš už­si­tar­nau­tos 226 eu­rų pen­si­jos, ne­tu­riu jo­kių san­tau­pų, jo­kio tur­to. KAM siū­ly­mai bu­tą iš­si­pirk­ti auk­cio­ne – tai pa­si­ty­čio­ji­mas. Mes ne­tu­ri­me to­kių pi­ni­gų, juk tar­nau­da­mi ne­ga­lė­jo­me už­siim­ti jo­kia ki­ta veik­la – bu­vo­me ne „biz­nie­riai“, o ka­riš­kiai“, – sa­kė jis.

Ke­lios išeitys

Par­la­men­ta­ro A. Pa­ulaus­ko ma­ny­mu, spręs­ti at­sar­gos ka­ri­nin­kų būs­tų prob­le­mą ga­li­ma dviem bū­dais. Svars­to­ma, kad šiuo me­tu tar­ny­bi­niuo­se bu­tuo­se te­be­gy­ve­nan­tiems at­sar­gos ka­ri­nin­kams ga­li­ma bū­tų at­kur­ti anks­čiau ga­lio­ju­sią tei­sė juos pri­va­ti­zuo­ti.

„Tie­sa, taip gal pa­žeis­tu­me ly­gy­bės pri­nci­pą, nes da­lis žmo­nių, pa­kei­tus įsta­ty­mus, iš tar­ny­bi­nių bu­tų iš­si­kraus­tė. Juk apie tai ir bu­vo kal­ba­ma: esą jie tu­ri tur­to, pra­ban­gius bu­tus, na­mus, o tar­ny­bi­nius būs­tus lai­ko vos ne sa­vo ma­lo­nu­mui. Bet štai ir pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je į ma­ne krei­pė­si mo­te­ris, ka­riuo­me­nė­je de­šimt me­tų tar­na­vu­si ser­žan­te, o da­bar dir­ban­ti Lie­tu­vos Ka­ro aka­de­mi­jo­je. Ji sa­kė, kad ti­krai ne­įpirks tar­ny­bi­nio bu­to, ku­ria­me da­bar gy­ve­na, rin­kos kai­na. Mo­te­ris, ku­riai tuoj bus 60 me­tų, sa­kė, kad jei­gu jai bus liep­ta iš­si­kraus­ty­ti, ke­liaus tie­siai į gat­vę – ki­to pa­si­rin­ki­mo ne­tu­ri“, – aiš­ki­no A. Pa­ulaus­kas.

Ki­tas va­rian­tas, par­la­men­ta­ro tei­gi­mu, – pri­im­ti įsta­ty­mo pa­tai­są, nu­ma­tan­čią, kad tar­ny­bi­niuo­se bu­tuo­se Ne­prik­lau­so­my­bės pra­džio­je tar­na­vę at­sar­gos ka­ri­nin­kai ga­lė­tų lik­ti iki gy­vos gal­vos.

„Kol kas dar ren­ku in­for­ma­ci­ją, no­riu iš­sa­miai pa­si­reng­ti prob­le­mos ap­ta­ri­mui Sei­me. Ti­kiuo­si, pa­vyks pro­jek­tą pri­sta­ty­ti dar Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ma­no ma­ny­mu, su at­sar­gos ka­ri­nin­kais bu­vo pa­sielg­ta ne­tei­sin­gai“, – sa­kė A. Pa­ulaus­kas.

Lei­do privatizuoti

Ini­cia­ty­vas per­žiū­rė­ti šiuo me­tu eg­zis­tuo­jan­čias tei­sės nor­mas, pa­nai­ki­nu­sias at­sar­gos ka­ri­nin­kų tei­sę į tar­ny­bi­nius bu­tus, ska­ti­na ir tai, jog anks­čiau da­liai ka­ri­nin­kų pri­va­ti­zuo­ti tar­ny­bi­nes pa­tal­pas bu­vo leis­ta. 1996 me­tais gru­pei ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) ka­ri­nin­kų kraš­to ap­sau­go mi­nis­tro įsa­ky­mu bu­vo su­teik­ta tei­sė pri­va­ti­zuo­ti bu­vu­sį Kau­no 2-osios sta­ty­bi­nin­kų mo­kyk­los bend­ra­bu­tį, pa­vers­tą tar­ny­bi­niais bu­tais. Kaip ma­ty­ti iš to me­to su­tar­čių, 2–4 kam­ba­rių bu­tai 21 ka­ri­nin­kui bu­vo par­duo­ti už 900–1500 li­tų (260–435 eu­rus).

Ga­ran­ti­ją, kad bai­gę tar­ny­bą ga­lės to­liau gy­ven­ti tar­ny­bi­niuo­se bu­tuo­se, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jams su­tei­kė 1992 me­tais pri­im­tas ir iki 2001-ųjų ga­lio­jęs Ci­vi­li­nis ko­dek­sas, nu­ma­tęs tar­ny­bi­nės gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos nuo­mi­nin­ko, iš­ėju­sio į se­nat­vės pen­si­ją, tei­sę bū­ti iš­kel­din­tam iš tar­ny­bi­nių pa­tal­pų tik su­tei­kiant ki­tą gy­ve­na­mą­ją pa­tal­pą. To­kia pa­ti nuo­sta­ta at­sis­pin­dė­jo ir 1993 me­tų rug­sė­jo 14 die­ną pri­im­ta­me Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­me. „At­lei­džiant ti­kro­sios kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bos ka­ri­nin­kus į at­sar­gą (di­mi­si­ją), ne­iš­kel­di­na­ma iš Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos tar­ny­bi­nių gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų ne­su­tei­kus ki­tų gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų, jei­gu jie iš­tar­na­vo kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je ne ma­žiau kaip 10 me­tų“, – bu­vo nu­ma­ty­ta šia­me tei­sės ak­te.

Tvar­ka pasikeitė

Nuo 2000-ųjų šiems žmo­nėms įsak­miai nu­ro­do­ma kraus­ty­tis į gat­vę. Tie­sa, dar 2003-iai­siais, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­jant Li­nui Lin­ke­vi­čiui, bu­vo kons­ta­tuo­ta, kad iš­kel­din­ti šiuos žmo­nes prob­le­miš­ka.

„Bu­tai jiems bu­vo su­teik­ti iki įsi­ga­lio­jant Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mui ir dar te­be­ga­lio­jant se­na­jam Ci­vi­li­niam ko­dek­sui, ku­ria­me bu­vo nu­ma­ty­ta są­ly­ga, kad as­me­nį, jam iš­ėjus į pen­si­ją, ga­li­ma iš­kel­din­ti iš tar­ny­bi­nio bu­to tik su­tei­kiant jam ki­tą gy­ve­na­mą­ją pa­tal­pą. To­dėl šian­dien šių as­me­nų iš­kel­di­ni­mas pa­žeis­tų kons­ti­tu­ci­nį tei­sė­tų lū­kes­čių pri­nci­pą“, – tuo me­tu ra­šy­ta ofi­cia­liuo­se mi­nis­te­ri­jos do­ku­men­tuo­se.

Vis dėl­to 2009-ai­siais, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­jan­ti Ra­sai Juk­ne­vi­čie­nei, bu­vo ap­sisp­ręs­ta įsta­ty­mus tai­ky­ti at­ga­li­ne da­ta – mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė at­si­sa­kan­ti tar­ny­bi­nių bu­tų fon­do. R. Juk­ne­vi­čie­nės pė­do­mis pa­se­kė ir da­bar­ti­nis mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas: jo va­do­vau­ja­ma Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja tvir­ti­na, esą ga­li­my­bės lik­ti tar­ny­bi­niuo­se bu­tuo­se tar­ny­bą bai­gu­siems ka­ri­nin­kams ne­nu­ma­to šiuo me­tu ga­lio­jan­tys įsta­ty­mai.