Atsakymas O. Gazmanovui: buvo ir kita tiesa
Krem­liaus lakš­tin­ga­la va­di­na­mam Ru­si­jos at­li­kė­jui Ole­gui Gaz­ma­no­vui pa­si­pik­ti­nus tuo, kad ne­bu­vo įleis­tas į Lie­tu­vą, mū­sų ša­lies in­ter­nau­tai jo dai­ną „Pa­ga­min­tas SSRS“ su­ma­lė į mil­tus. Su­kur­to­je lie­tu­viš­ko­je šios dai­nos ver­si­jo­je tei­gia­ma, kad SSRS – tai ba­das Ukrai­no­je, ka­ro nu­si­kal­ti­mai, trė­mi­mai, me­las, gir­tuok­lys­tės ir nuo­la­ti­nis de­fi­ci­tas.

Dėl pro­pa­gan­dos, re­mian­čios Ru­si­jos ag­re­si­ją kai­my­ni­nė­se ša­ly­se, per­so­na non gra­ta Lie­tu­vo­je pa­skelb­tas ir į ša­lį šio­mis die­no­mis ne­įleis­tas O. Gaz­ma­no­vas dai­ną „Pa­ga­min­tas SSRS“ trau­kia tiek ofi­cia­lio­mis pro­go­mis, pa­vyz­džiui, Krem­liaus rū­muo­se mi­nint Ru­si­jos Kons­ti­tu­ci­jos dvi­de­šimt­me­tį, tiek sa­vo kon­cer­tuo­se, taip pat – ir vy­ku­siuo­se mū­sų ša­ly­je. Jo­je tei­gia­ma: „U­krai­na ir Kry­mas, Bal­ta­ru­si­ja ir Mol­do­va – tai ma­no ša­lis. Sa­cha­li­nas ir Kam­čiat­ka, Ura­lo kal­nai – tai ma­no ša­lis. Kras­no­da­ro kraš­tas, Si­bi­ras, Pa­vol­gė, Ka­zachs­ta­nas ir Kau­ka­zas, ir Pa­bal­ti­jys taip pat… Aš gi­miau So­vie­tų Są­jun­go­je, pa­ga­min­tas aš SSRS“.

https://www.fa­ce­book.com/S­lav­kaC­han­nel/?pnref=story

In­ter­nau­tai iš Lie­tu­vos su­kū­rė dai­ną – at­sa­ky­mą O. Gaz­ma­no­vui, ko­dėl jis ne­bu­vo įleis­tas į mū­sų ša­lies te­ri­to­ri­ją. „Šia dai­na mes ne­no­ri­me nie­ko įžeis­ti, tik no­ri­me pa­sa­ky­ti, kad bu­vo ir ki­ta tie­sa, nei dai­nuo­ja po­nas Gaz­ma­no­vas“, – tei­gia jos au­to­riai.

Pa­gal „Pa­ga­min­tas SSRS“ mu­zi­ką skam­ban­čio­je lie­tu­viš­ko­je dai­no­je tei­gia­ma, kad ba­das Ukrai­no­je, žu­dy­nės Ka­ty­nė­je, ma­si­niai trė­mi­mai, ka­ro nu­si­kal­ti­mai, ne­mo­ka­mos ke­lio­nės į Si­bi­ro tai­gą, penk­me­čio pla­nai, dar­bas ko­lū­ky­je, va­gys­tės, me­las, gir­tuok­lys­tės, Čer­no­by­lio ne­lai­mės slė­pi­mas, Le­ni­nas mau­zo­lie­ju­je, Sta­li­no kul­tas, 50 me­tų ne­lais­vės ir ma­sės man­kur­tų, pa­dė­tis, kai au­to­mo­bi­lį su­nkiau įsi­gy­ti nei pės­čio­mis nu­kak­ti iki Kau­ka­zo, – bū­tent tai yra SSRS.