Atsakomybė dėl netinkamos gelbėjimo operacijos verčiama A. Butkevičiui
Bal­ti­jos jū­ros dug­ne ra­dus din­gu­sį lie­tu­vių pi­lo­tų lėk­tu­vą „An-2“, Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis par­eiš­kė, kad vals­ty­bi­nė pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ja bu­vo reng­ta ka­tas­tro­fiš­kai ne­sėk­min­gai bei ap­lai­džiai. Esą at­sa­ko­my­bę dėl to tu­ri pri­siim­ti ne tik kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, bet ir prem­je­ras.

Li­be­ra­lai par­en­gė klau­si­mus A. But­ke­vi­čiui, į ku­riuos jis ra­gi­na­mas at­sa­ky­ti ry­toj vyk­sian­čia­me Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je. Rei­ka­lau­ja­ma, kad prem­je­ras pa­aiš­kin­tų, ko­dėl ne­del­siant ne­bu­vo im­ta­si bū­ti­nų ir grei­tų spren­di­mų dėl lėk­tu­vo bei pi­lo­tų pa­ieš­kos, or­lai­viui din­gus iš ra­da­rų. Taip pat pra­šo­ma įvar­din­ti, ko­dėl į įvy­kio vie­tą pa­vė­luo­tai bu­vo pa­siųs­ti lė­taei­giai lai­vai, o ne per 30-120 min. tra­ge­di­jos vie­tą ga­lė­ję pa­siek­ti Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos sraig­tas­par­niai ar vals­ty­bi­nio Klai­pė­dos jū­rų uos­to grei­taei­gis ka­te­ris „Žai­bas“. No­ri­ma, kad A. But­ke­vi­čius pa­aiš­kin­tų, ko­kiais mo­ty­vais re­mian­tis ge­gu­žės 17 die­ną bu­vo nu­trauk­ta, o ki­tą die­ną at­nau­jin­ta pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ja.

„Ši lėk­tu­vo ava­ri­ja yra pa­ženk­lin­ta ka­tas­tro­fiš­kai vyk­dy­tos vals­ty­bi­nės pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos. Už tai as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę tu­ri pri­siim­ti ne tik gel­bė­ji­mo dar­bų ir kri­zių val­dy­mo cen­tro va­do­vai, bet ir aukš­čiau­si vals­ty­bės par­ei­gū­nai, įskai­tant kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trą J. Ole­ką ir prem­je­rą A. But­ke­vi­čių. Nė­ra tiks­lo sa­vai­me ieš­ko­ti kal­tų, bet tam, kad bū­tų pa­da­ry­tos tin­ka­mos iš­va­dos ir iš­mok­tos šios is­to­ri­jos pa­mo­kos, bū­ti­na pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę“, – tei­gė E. Ma­siu­lis.

J. Ole­kas ne­no­ri spekuliuoti

Klai­pė­do­je, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų šta­be, ap­si­lan­kęs kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas įver­ti­no pra­din­gu­sio An-2 or­lai­vio ir jo įgu­los pa­ieš­kos ope­ra­ci­jos re­zul­ta­tus. Jis ne­no­rė­jo ver­tin­ti gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos ir ža­dė­jo at­lik­ti ne­prik­lau­so­mą ty­ri­mą dėl jos or­ga­ni­za­vi­mo.

Po su­si­ti­ki­mo su ka­riuo­me­nės, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos, Pa­lan­gos skry­džių val­dy­mo cen­tro at­sto­vais, J. Ole­kas sa­kė, kad šis in­ci­den­tas ir gel­bė­ji­mo dar­bai par­odė, kad mums rei­kės stip­riai pa­dir­bė­ti su ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, kad to­kios ope­ra­ci­jos bū­tų ge­riau koor­di­nuo­ja­mos, ope­ra­ty­viau da­li­ja­ma­si in­for­ma­ci­ja ir pri­ima­mi spren­di­mai.

Mi­nis­tras ža­dė­jo, kad bus at­lie­ka­mas ne­prik­lau­so­mas ty­ri­mas ir tuo­met pri­im­ti rei­kia­mi spren­di­mai. „Ne­no­ri­me pir­ma lai­ko spe­ku­liuo­ti, kas kal­tas, ko­dėl bu­vo pri­ima­mi vie­ni ar ki­ti spren­di­mai, ypač jei tar­ny­bos vei­kė pa­gal pa­tvir­tin­tas ins­truk­ci­jas ar at­siž­velg­da­mos į oro są­ly­gas. At­lik­si­me ne­prik­lau­si­mą ty­ri­mą ir iš­siaiš­kin­si­me, kas yra at­sa­kin­gas už to­kios ope­ra­ci­jos or­ga­ni­za­vi­mą,“ – sa­kė J. Ole­kas.

Anot jo, vyk­dant ope­ra­ci­ją vi­sų pir­ma bu­vo žval­go­mas van­dens pa­vir­šius vi­sa­me in­ci­den­to ra­jo­ne sten­gian­tis su­ras­ti pi­lo­tus ir lėk­tu­vą. Ne­pa­vy­kus to pa­da­ry­ti, bu­vo pri­im­tas spren­di­mas iš­žval­gy­ti jū­ros dug­ną ir tai la­bai sėk­min­gai pa­da­rė lai­vas „Kur­šis“, ku­rį pa­pil­do­mai įtrauk­ti į pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją bu­vo nu­spręs­ta po to, kai pa­ieš­ka virš van­dens ne­da­vė lau­kia­mų re­zul­ta­tų. „Ė­mė­mės bend­rų veiks­mų ir dar kar­tą ban­dy­si­me nu­leis­ti po­van­de­ni­nį ro­bo­tą ir ap­žiū­rė­ti lėk­tu­vą. Jei ne­pa­vyks pa­tiems ap­žiū­rė­ti jo vi­daus, tai su­si­siek­si­me su ko­le­go­mis, ku­rie tu­ri to­kias tech­no­lo­gi­jas, kad mes ga­lė­tu­me ma­ty­ti vaiz­dą, ku­ris yra lėk­tu­vo vi­du­je. O ge­riau­siai bū­tų iš­kel­ti lėk­tu­vą, kad ga­lė­tų bū­ti at­lik­tas nuo­dug­nus ty­ri­mas. Dėl šio va­rian­to kal­ba­mės su avia­to­riais, ar jiems rei­ka­lin­gas lėk­tu­vo iš­kė­li­mas,“ – tei­gė J. Ole­kas. Jo tei­gi­mu, prie or­lai­vio iš­kė­li­mo dar­bų tu­rė­tų pri­si­dė­ti ir avia­ci­jos bend­ro­vė, ku­riai pri­klau­so lėk­tu­vas.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų lai­vas „Kur­šis“ tę­sia ope­ra­ci­ją ir kar­tu su Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to spe­cia­lis­tais at­kliks va­kar ras­to or­lai­vio An -2 ap­žiū­rą po­van­de­ni­niu ro­bo­tu, sie­kiant ap­žiū­rė­ti iš iš­orės lėk­tu­vo vi­dų.