Atsakingai dirba ne tik partijos bičiuliams
Par­ti­jos fi­nan­sais, veik­los or­ga­ni­za­vi­mu ir ap­rū­pi­ni­mu pa­pras­tai už­sii­man­čio at­sa­kin­go­jo se­kre­to­riaus pos­tas lai­ko­mas vie­nu aukš­čiau­sių po­li­ti­nės jė­gos vi­daus hie­rar­chi­jo­je. Tuo me­tu to­kias par­ei­gas Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je (LSDP) ei­nan­ti fo­tog­ra­fą Val­dą Še­rei­ką ga­li­ma tie­siog nu­si­sam­dy­ti... krikš­ty­noms įam­žin­ti.

Aiš­kė­ja, kad so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­rio Al­gir­do But­ke­vi­čiaus į par­ti­jos at­sa­kin­go­jo se­kre­to­riaus pos­tą re­ko­men­duo­tas V. Še­rei­ka iki šiol už­dar­biau­ja fo­tog­ra­fuo­da­mas krikš­ty­nas, iš­leis­tu­ves, ves­tu­ves ir ki­to­kius ren­gi­nius.

LSDP su V. Še­rei­ka yra su­da­riu­si dar­bo su­tar­tį. Be ki­ta ko, kaip skel­bia­ma, jis yra eta­ti­nis Sei­mo na­rio Juo­zo Ber­na­to­nio, ei­nan­čio ir tei­sin­gu­mo mi­nis­tro par­ei­gas, pa­dė­jė­jas-se­kre­to­rius. Anks­čiau V. Še­rei­ka dir­bo par­ti­jos ren­gi­nių fo­tog­ra­fu LSDP in­for­ma­ci­jos cen­tre.

Ėmė mė­ty­ti pėdas

Apie LSDP at­sa­kin­go­jo se­kre­to­riaus V. Še­rei­kos pa­pil­do­mą veik­lą ne­ofi­cia­liai pra­dė­jo kal­bė­ti pa­tys so­cial­de­mo­kra­tai. Jie ėmė svars­ty­ti, esą to­kį aukš­tą pos­tą tu­rin­čiam par­ti­jos bi­čiu­liui taip elg­tis ne­de­ra. Ta­čiau jis pats, re­gis, lai­ko­si ki­tos nuo­mo­nės.

LŽ ge­gu­žės pa­bai­go­je su­si­sie­kus su V. Še­rei­ka ir pa­si­tei­ra­vus apie fo­tog­ra­fa­vi­mą, šis ma­lo­niai pa­aiš­ki­no, kad lai­ko tu­ri ir fo­tog­ra­fuo­ja, o fo­to­se­si­jos kai­na pri­klau­so nuo lai­ko ir truk­mės. „Šį šeš­ta­die­nį kaip tik Ber­nar­di­nų baž­ny­čio­je krikš­ty­nas fo­tog­ra­fa­vau. Dėl kai­nos ir kad­rų 2–3 va­lan­dų fo­tog­ra­fa­vi­mui? Kad­rų ti­krai gau­tu­mė­te daug, vi­sus ko­ky­biš­kus su­tvar­kau. Ir ke­li šim­tai, ir pen­ki šim­tai ga­li bū­ti. Vis­ką ati­duo­du, sau nie­ko ne­kau­piu. Pir­ma va­lan­da – 60 eu­rų, vi­sos ki­tos – po 30 eu­rų. Fo­tog­ra­fuo­ju „Ni­kon“ fo­toa­pa­ra­tu“, – te­le­fo­nu dės­tė jis.

Vė­liau jis at­sa­kė ir į LŽ žur­na­lis­to elek­tro­ni­nį laiš­ką – pa­tvir­ti­no ga­lin­tis šių me­tų lie­pos 30-ąją (šeš­ta­die­nį) fo­tog­ra­fuo­ti krikš­ty­nas. Už tris va­lan­das dar­bo – 120 eu­rų. „Lie­pos 30 die­ną fo­tog­ra­fuo­ti ga­liu, nuo­lai­dą pri­tai­ky­siu“, – ki­tą die­ną į elek­tro­ni­nį laiš­ką at­sa­kė V. Še­rei­ka.

Ta­čiau va­kar su juo su­si­siek­ti te­le­fo­nu ne­pa­vy­ko. LŽ su­si­do­mė­jus V. Še­rei­kos veik­la, ūmai pa­si­kei­tė ir jo as­me­ni­nė in­ter­ne­to sve­tai­nė se­rei­ka.lt: iš tink­la­la­pio bu­vo pa­ša­lin­tas jo, kaip fo­tog­ra­fo, pri­sis­ta­ty­mas, kon­tak­tai, nuo­trau­kų pa­vyz­džiai.

V. Še­rei­kos pirm­ta­kas LSDP at­sa­kin­go­jo se­kre­to­riaus pos­te – da­bar­ti­nis Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas. Prieš tai at­sa­kin­guo­ju se­kre­to­riu­mi dir­bęs An­ta­nas Va­lys – kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tras. Pa­gal LSDP sta­tu­tą par­ti­jos at­sa­kin­gą­jį se­kre­to­rių LSDP pir­mi­nin­ko tei­ki­mu tvir­ti­na po­li­ti­nės jė­gos ta­ry­ba.

Pa­pil­do­ma veik­la nustebino

LSDP pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas ir Cen­tri­nio rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Al­gir­das Sy­sas kiek nu­ste­bo dėl V. Še­rei­kos „užk­la­si­nės“ veik­los, bet tei­gė dėl to nie­ko blo­ga ne­ma­tan­tis.

„Tik iš jū­sų su­ži­no­jau, kad jis krikš­ty­nas ir ves­tu­ves fo­tog­ra­fuo­ja, tu­rė­čiau jo pa­klaus­ti. Nė vie­nam iš mū­sų ne­drau­džia­ma tu­rė­ti ke­lių dar­bų ar­ba už­siim­ti ho­biu. Jei­gu ne­vyk­dy­tų sa­vo pa­grin­di­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, bū­tų ki­tas rei­ka­las. Man tai nau­jie­na, kad jis dar to­kį „biz­nį“ tu­ri“, – va­kar LŽ kal­bė­jo jis.

Ta­čiau A. Sy­sas ne­ma­no, kad par­ti­jos at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius tu­rė­tų liau­tis fo­tog­ra­fuo­ti. „Tik Sei­mo na­rys tu­ri at­si­sa­ky­ti vi­sų ki­tų par­ei­gų. O kas čia – ne­lie­čia­mų­jų kas­ta – par­ti­jų se­kre­to­riai? Jis gi ne ko­mu­nis­tų par­ti­jos ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius“, – šmaikš­ta­vo po­li­ti­kas.

A. Sy­so tei­gi­mu, LSDP su V. Še­rei­ka yra su­da­riu­si dar­bo su­tar­tį, o jo kan­di­da­tū­ra pa­tvir­tin­ta per par­ti­jos su­va­žia­vi­mą. Par­la­men­ta­ras pa­ti­ki­no, kad V. Še­rei­kos kan­di­da­tū­ra bu­vo teik­ta par­ti­jos pir­mi­nin­ko A. But­ke­vi­čiaus.

Ki­ti ne­tu­ri laiko

Ki­tas LSDP pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las V. Še­rei­kos pa­pil­do­mą veik­lą įver­ti­no nuo­sai­kiai: „I­ki šiol ne­bu­vo įpras­ta (im­tis pa­pil­do­mų dar­bų – aut.), to­kios pra­kti­kos ne­tu­rė­jo­me. Ka­dan­gi at­sa­kin­go­jo se­kre­to­riaus at­ly­gi­ni­mas nė­ra di­de­lis, ne­ga­li draus­ti žmo­gui už­si­dirb­ti. Ne, šiais lai­kais dėl to nie­ko blo­ga ne­ma­tau.“

Par­la­men­ti­nė­se par­ti­jo­se pa­na­šias ar­ba ly­gia­ver­tes at­sa­kin­ga­jam se­kre­to­riui par­ei­gas ei­nan­tys žmo­nės LŽ dės­tė, kad lai­ko pa­pil­do­mam dar­bui ras­tų su­nkiai. Juo­lab ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams.

An­tai Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų vyk­do­mo­ji se­kre­to­rė Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad par­ti­ja su ja yra su­da­riu­si dar­bo su­tar­tį, ir ji dir­ba vi­są dar­bo die­ną, būs­ti­nė­je.

„Man as­me­niš­kai lai­ko ki­toms veik­loms ne­lik­tų. Esi at­sa­kin­gas už par­ti­jos or­ga­ni­za­ci­nį ap­rū­pi­ni­mą. Jei­gu par­ti­jo­je yra per 70 sky­rių, rū­pi­nie­si or­ga­ni­za­ci­niais da­ly­kais, žmo­nė­mis, rū­pi­nie­si, kad jie tu­rė­tų tin­ka­mus iš­tek­lius, taip pat ta­ry­bų po­sė­džių, su­va­žia­vi­mų, sąs­kry­džių or­ga­ni­za­vi­mu“, – nu­ro­dė ji.

„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius Al­man­tas Pet­kus LŽ tei­gė dir­ban­tis pa­gal ne­ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį ir tvir­ti­no pa­pil­do­mai ne­už­dar­biau­jan­tis. „A­čiū Die­vui, kol kas veik­los už­ten­ka, ki­ta ne­už­sii­mu. Da­bar tvar­kau vi­sas su ar­tė­jan­čiais rin­ki­mais su­si­ju­sias su­tar­tis, dar­bo daug“, – sa­kė jis.

Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius Rai­mon­das Im­bra­sas kal­bė­jo pa­na­šiai. Jis aiš­ki­no dir­ban­tis pa­gal įpras­tą dar­bo su­tar­tį, o dar­bo par­ti­jo­je jam – per akis. „Nes­pė­čiau, jei­gu rei­kė­tų kuo nors pa­pil­do­mai už­siim­ti. At­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius už­sii­ma vi­sa or­ga­ni­za­ci­ne par­ti­jos veik­la – tai dar­bas su sky­riais, dar­bas vyk­dant pa­ve­di­mus, rin­ki­mų kam­pa­ni­jos da­ly­kai. Tas dar­bas yra pli­ka aki­mi ne­ma­to­mas, bet api­man­tis daug sri­čių, daug lai­ko, daug jė­gų“, – pa­žy­mė­jo jis.