Atostogas A. Butkevičius leis Vilkaviškyje
Ry­toj prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius iš­ei­na vie­nos die­nos ne­ap­mo­ka­mų at­os­to­gų. Lais­vą die­ną Vy­riau­sy­bės va­do­vas ke­ti­na pra­leis­ti Vil­ka­viš­ky­je, kur vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je sie­kia bū­ti per­rink­tas į Sei­mą.

„Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius 2016 me­tų spa­lio 7 die­ną ei­na ne­ap­mo­ka­mų at­os­to­gų. Jų me­tu prem­je­ras lan­ky­sis Vil­ka­viš­ky­je. At­os­to­gau­jan­tį prem­je­rą pa­va­duos fi­nan­sų mi­nis­trė Ra­sa Bud­ber­gy­tė“, – šian­dien pra­ne­šė Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja.

A. But­ke­vi­čius da­ly­vau­ja Sei­mo rin­ki­muo­se kan­di­da­tuo­da­mas vien­man­da­tė­je Vil­ka­viš­kio rin­ki­mų apy­gar­do­je. Jo­je į par­la­men­tą jis iš­ren­ka­mas nuo 1996 me­tų.

Ži­niask­lai­da pa­ste­bė­jo, kad ar­tė­jant rin­ki­mams A. But­ke­vi­čius vis daž­niau lan­ko­si Vil­ka­viš­ky­je. Skai­čiuo­ta, kad vien rug­sė­jo mė­ne­sį šia­me ra­jo­ne jis lan­kė­si be­maž tris kar­tus. Vieš­na­gių me­tų prem­je­ras su­si­ti­ko su vie­tos įmo­nių, li­go­nės dar­buo­to­jais, pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių klu­bo na­riais, lan­kė švie­ti­mo įstai­gas, ap­žiū­rė­jo ke­lio tie­si­mo dar­bus, ste­bė­jo krep­ši­nio tur­ny­rą ir pan. A. But­ke­vi­čiaus at­sto­vas spau­dai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis aiš­ki­no, kad Vil­ka­viš­ky­je, ly­giai kaip ir ki­tuo­se mies­tuo­se, prem­je­ras lan­ko­si dar­bi­niais rei­ka­lais, o su­si­ti­ki­mai su rin­kė­jais vyks­ta po dar­bo, 17 val.