Atnaujintas ikiteisminis tyrimas dėl LNOBT rekonstrukcijos
Pra­ėjus dau­giau nei še­še­riems me­tams, Lie­tu­vos Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ga­vo do­ku­men­tus, su­si­ju­sius su Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) sce­nos re­kons­truk­ci­ja ir at­nau­ji­no iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, sek­ma­die­nį pra­ne­šė LNK ži­nių tar­ny­ba.

„Y­ra gau­tas di­de­lis kie­kis do­ku­men­tų, ku­rie ati­duo­ti ver­ti­mui. Pro­ku­ra­tū­ros nu­trauk­tas ty­ri­mas, pa­aiš­kė­jus tam ti­kroms ap­lin­ky­bėms, ga­li bū­ti at­nau­jin­tas ir šiuo at­ve­ju taip ir at­si­ti­ko, ka­dan­gi mes il­gą lai­ką ne­bu­vo­me ga­vę do­ku­men­tų iš Vo­kie­ti­jos, be jų ne­bu­vo ga­li­ma vis­ko iki ga­lo iš­siaiš­kin­ti ir bu­vo nu­trauk­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. O šiuo at­ve­ju, ka­dan­gi bu­vo gau­ti do­ku­men­tai iš Vo­kie­ti­jos, tuo pa­grin­du at­nau­jin­ta ir ka­da bus iš­vers­ta, spe­cia­lis­tas įver­tins jų tu­ri­nį ir to­liau pri­klau­sys to­li­mes­ni veiks­mai“, – sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to vyr. pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Rai­mon­das Pe­traus­kas.

LNOBT re­kons­truk­ci­jai bu­vo skir­ti 80 mln. li­tų, pa­nau­do­ta be­veik pu­sė šios su­mos. Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ne vie­ne­rius me­tus ty­rė, ar re­kons­truo­jant tea­tro sce­ną ne­bu­vo iš­švais­ty­ti pi­ni­gai.

Ty­ri­mas dėl ga­li­mo tur­to iš­švais­ty­mo re­kons­truo­jant tea­tro sce­ną 2013 me­tais nu­trauk­tas to­dėl, kad ne­su­lauk­ta at­sa­ky­mo iš Vo­kie­ti­jos. Be at­sa­ky­mo iš šios ša­lies bu­vo ne­įma­no­ma įver­tin­ti, kiek iš tie­sų kai­na­vo sce­nos re­kons­truk­ci­ja, nes vi­sus dar­bus at­li­ko Vo­kie­ti­jos bend­ro­vė „SBS Bühnen­tech­nik GmbH“.

Įta­ri­mai dėl ga­li­mo lė­šų iš­švais­ty­mo ir ap­gau­lin­go bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mo bu­vo pa­teik­ti pen­kiems as­me­nims, tarp jų ir LNOBT va­do­vui Gin­tau­tui Kė­vi­šui.

Vals­ty­bės kon­tro­lė bu­vo nu­sta­čiu­si, kad tea­tras vyk­dy­da­mas re­kons­truk­ci­ją 2006-2009 me­tais ne kar­tą pa­žei­dė Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą - už sce­nos įran­gą mo­kė­jo bran­giau nei bu­vo nu­ma­ty­ta pre­li­mi­na­rio­je su­tar­ty­je, pa­pil­do­mai nu­pir­ko dar­bų ir įran­gos už be­veik 13 mln. li­tų.