Atmintinais metais – gausybė sukakčių
Sei­mo Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jai pa­siū­lius 2018-uo­sius pa­skelb­ti Są­jū­džio ir Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go me­tais, ne vien po­li­ti­kai ėmė abe­jo­ti, ar ver­ta vie­nus me­tus skir­ti to­kiai gau­sy­bei žy­mių da­tų, jei jų ne­spė­ja­ma tin­ka­mai pa­mi­nė­ti.

Parlamentarai aiškina, kad taip bus atiduota duoklė istorinėms ir Lietuvos valstybingumui svarbioms asmenybėms. Jau anksčiau 2018-ieji buvo paskelbti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais, jie skirti ir Vydūno, Lietuvos skautų judėjimo, Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo jubiliejams.

Pateikė svarstyti

Šią savaitę posėdžiavusi Valstybės istorinės atminties komisija (VIAK), kaip teigė jos pirmininkas parlamentaras Arūnas Gumuliauskas, nutarė, kad atėjo laikas būsimus metus dedikuoti Sąjūdžiui, nes bus minimos jo susikūrimo 30-osios metinės. Taip pat 2018-ųjų kovą sukaks 100 metų, kai gimė A. Ramanauskas-Vanagas – Lietuvos pedagogas, žurnalistas, karininkas, rezistentas, kovotojas už nepriklausomybę, partizanų vadas, brigados generolas. „Tiek be A. Ramanausko-Vanago, tiek ir be Sąjūdžio vargu ar šiandien turėtume nepriklausomą Lietuvą. Lietuvos šimtmečiui skirtais metais negalime nepaminėti Sąjūdžio iniciatyvinės grupės susikūrimo“, – pabrėžė parlamentinės komisijos pirmininkas.

Jis teigė manantis, kad VIAK narių nuomonei pritars ir kiti Seimo nariai. Taigi, parlamento nutarimo priėmimas esą ilgai neužtruks, nes iki kitų metų valstybės biudžeto svarstymo Seime reikėtų numatyti išlaidas šioms sukaktims paminėti.

Jau paskelbta

2018 metus dar 2012-aisiais Seimas yra paskelbęs Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metais, kai minėsime Vasario 16-osios akto šimtąsias metines. 1918-ųjų vasario 16 dieną Lietuvos Tarybos paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktas žymi išskirtinį Lietuvos istorijos įvykį ir pradeda Lietuvos, kaip nepriklausomos ir demokratinės valstybės, istoriją.

2018-uosius Seimas prieš keletą metų jau yra paskelbęs ir Vydūno metais, nes tada sukaks 150 metų, kai gimė filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas Vydūnas (Vilhelmas Storosta). Prieš dvejus metus Seimas 2018-uosius taip pat paskelbė Lietuvos skautų judėjimo metais, nes kitąmet sukaks 100 metų, kai mūsų šalyje buvo įkurta pirmoji skautų organizacija, padėjusi pagrindą Lietuvos skautų judėjimui.

Šiemet balandį 2018 metai buvo paskelbti ir Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais. Mat pabrėžiama, kad Trakų šventovė ir joje esantis malonėmis garsėjantis Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslas, artimai susiję su Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Vytautu ir Lietuvos valstybingumo istorija, yra neatskiriama mūsų šalies dvasinio ir kultūrinio gyvenimo dalis.

Beje, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslas yra seniausias Lietuvoje Dievo Motinos paveikslas – pirmas Romos popiežiaus karūnuotas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir antras Abiejų Tautų Respublikoje. Paveikslo karūnavimas atspindi to meto Lietuvos svarbos pripažinimą. Šiuo metu minėtas paveikslas yra gerbiamas katalikų, stačiatikių ir musulmonų, o Trakų šventovė nuo seno gausiai lankoma piligrimų iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos ir kitų kraštų.

Be kitų pasiūlymų, Seimo Kultūros komitete buvo aptariama ir galimybė 2018 metus skelbti Tėvo Stanislovo metais.

Arūnas Gumuliauskas: "Komisijoje esame aptarę jubiliejinių datų nustatymo principus, kokių iki šiol nebuvo."

Sprendimai – po atrankos

Lietuvos kultūros ir meno tarybos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas Kornelijus Platelis „Lietuvos žinioms“ teigė, jog jis neprieštarautų, kad 2018-ieji būtų paskelbti Sąjūdžio ar A. Ramanausko-Vanago metais. Tačiau pašnekovas stebėjosi politikų užmojais vienus metus dedikuoti gausybei įvairių sukakčių, kurios vėliau gali būti net ir pamirštamos. „Dažniausiai atsitinka taip, kad apie sukaktį pranešama ir ji pamirštama – žodžiai tampa vien tuščia deklaracija“, – skeptiškai kalbėjo K. Platelis.

Pasak jo, kai vienu metu paskelbiama daug atmintinų datų, bet menkai veikiama, sumenkinama ir tų sukakčių ar jubiliejų reikšmė. Todėl, Lietuvos kultūros ir meno tarybos pirmininko pavaduotojo nuomone, turėtų būti nustatyti prioritetai, kriterijai, pagal kuriuos būtų sprendžiama, ką ir kuriais metais minėti. Tokie sprendimai turėtų būti priimami iš anksto, kad tiek Vyriausybė, tiek ir kitos institucijos suspėtų tinkamai tam pasiruošti.

Tai, kad vertėtų reglamentuoti, iki kokios datos būtų galima paskelbti atmintinus metus, akcentavo ir Seimo Kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas Arūnas Gelūnas. Pasak jo, vien paskelbti metus atmintinais nepakanka, nes turi būti numatomi ir sukakčiai skirti renginiai, galimi jų finansavimo šaltiniai. „Kartais atmintini metai paskelbiami jau prasidėjus kalendoriniams metams, o tai sukelia nemenką sumaištį finansiniu aspektu, kai valstybės biudžeto pinigai jau būna suplanuoti“, – tvirtino A. Gelūnas.

Laukia permainos

Seimo VIAK pirmininkas A. Gumuliauskas nieko blogo nemato, kad būsimi kalendoriniai metai dedikuoti aibei įvairių sukakčių. „Tačiau komisijoje esame aptarę jubiliejinių datų nustatymo principus, kokių iki šiol nebuvo. Todėl teikti siūlymus galėjo bet kuris Seimo narys ir dėl jų turėjo būti apsisprendžiama balsuojant parlamente“, – aiškino Seimo narys.

Jo teigimu, siūloma, kad Lietuvos valstybės kūrimo, laisvės ir nepriklausomybės kovų bei kultūros, kitos Lietuvos valstybingumui svarbios datos, pradedant 20-osiomis metinėmis, būtų minimos kas 10 metų, o nuo 100-ųjų metinių – kas 25 metus. Iškilių asmenybių, nusipelniusių Lietuvos valstybingumui, mokslui ir kultūrai, jubiliejai būtų minimi kas 25 metus, o nuo 100-ųjų metinių – kas 50 metų.

Pasak parlamentaro, taip pat aptarta, kad visi siūlymai kam nors dedikuoti metus iš pradžių turėtų patekti į VIAK, o tik iš jos jau su ekspertų išvadomis – ant Seimo narių darbo stalo. Esą tik taip pavyktų išvengti gausybės minėjimų tais pačiais metais, nes kai kurias sukaktis bus galima paminėti vien konferencijomis, leidiniais ar kitokiais renginiais.

.