Atmintina diena pretenduoja tapti ir Sekminės
Sei­mas ei­li­nį kar­tą ke­ti­na il­gin­ti At­min­ti­nų die­nų są­ra­šą. 61-ąja at­min­ti­na die­na tu­rė­tų tap­ti Sek­mi­nės, mi­ni­mos sep­tin­tą sek­ma­die­nį po šv. Ve­ly­kų.

At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo pa­tai­są par­en­gė Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to na­riai Ri­ma Baš­kie­nė, Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis ir Va­len­ti­nas Stun­dys. Po­li­ti­kų ne­sle­pia, kad im­tis tei­sė­kū­ros juos pa­ska­ti­no Et­ni­nės kul­tū­ros ta­ry­bos, įvai­rių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų, kul­tū­ros vei­kė­jų, is­to­ri­kų bei ki­tų žy­mių as­me­nų pra­šy­mai. Svar­biau­sias to­kios pa­tai­sos tiks­las, anot jų, puo­se­lė­ti Lie­tu­vos tra­di­ci­nes šven­tes ir įgy­ven­din­ti UNES­CO Ne­ma­te­ria­laus kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos kon­ven­ci­jos nuo­sta­tas. “Sek­mi­nės – tra­di­ci­nė šven­tė, šven­čia­ma sek­mą (t.y. sep­tin­tą) sa­vai­tę po Šv. Ve­ly­kų. Tą sek­ma­die­nį baž­ny­čio­je lai­ko­mos mi­šios, al­to­rius puo­šia­mas jau­nų ber­že­lių ša­ke­lė­mis, šven­ti­na­mas van­duo. Me­dis nuo se­no sim­bo­li­za­vo Vi­sa­tos am­ži­nu­mą, gi­mi­mą, mir­tį ir at­gi­mi­mą, mat jis žie­mą ap­mirš­ta, o pa­va­sa­rį vėl su­ža­liuo­ja. Me­dis sim­bo­li­za­vo ir vi­są pa­sau­lį: jo ša­kos – dan­gų, ka­mie­nas – že­mę, šak­nys – po­že­mį. Pa­go­nys me­dį lai­kė žmo­gaus ir vi­sos gy­vū­ni­jos pro­tė­viu. Ber­žas iš­sis­ki­ria iš ki­tų me­džių tuo, kad yra itin gy­vy­bin­gas – pir­ma­sis pa­va­sa­rį iš­sprogs­ta, au­ga ir pra­sto­je že­mė­je”, - ar­gu­men­tuo­da­mi pa­tai­sos rei­ka­lin­gu­mą tei­gia Sei­mo na­riai. Pa­sak jų, dau­ge­ly­je Eu­ro­pos vals­ty­bių per Sek­mi­nes (sek­ma­die­nį ir pir­ma­die­nį) ne­dir­ba­ma.

At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mas yra vie­nas daž­niau­siai tai­so­mų tei­sės ak­tų. Per aš­tuo­nio­li­ka gy­va­vi­mo me­tų jis bu­vo to­bu­lin­tas dau­giau kaip dvi­de­šimt kar­tų, o At­min­ti­nų die­nų są­ra­šas pa­il­gė­jo be­veik tri­gu­bai. Šiuo me­tu at­min­ti­na lai­ko­ma kas šeš­ta me­tų die­na. Čia ra­si­me Der­liaus, Vie­tos sa­vi­val­dos, Sau­gaus eis­mo, Pa­sau­li­nę in­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės, Sta­ty­bi­nin­kų, Lie­tu­vos ad­vo­ka­tū­ros, So­cia­li­nių dar­buo­to­jų bei ki­tas die­nas.

Pa­gal įsta­ty­mą at­min­ti­na die­na – reikš­min­ga die­na, su­si­ju­si su es­mi­niais Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo kū­ri­mo ir įtvir­ti­ni­mo fak­tais ir (ar) įvy­kiais, vi­suo­ti­nių ver­ty­bių pro­pa­ga­vi­mu, at­mi­ni­mo kul­tū­ros ir gy­vo­sios is­to­ri­jos iš­sau­go­ji­mu. Is­to­ri­kai ir vi­suo­me­ni­nin­kai ne kar­tą yra at­krei­pę dė­me­sį, kad At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mą bū­ti­na kuo sku­biau re­vi­zuo­ti. Pa­sak jų, be­sai­kis to­kių die­nų skai­čiaus di­di­ni­mas de­val­vuo­ja ti­krą­sias ver­ty­bes ir iš­krei­pia is­to­ri­nį at­mi­ni­mą.